2.0 Inleiding programma's

Inhoud

2.0 Inleiding programma's

De programmabegroting voor 2020 bestaat wederom uit acht programma's:

1 Relatie inwoners en bestuur

2 Ruimtelijke ontwikkeling

3 Beheer leefomgeving

4 Economie en toerisme

5 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

6 Jeugd, onderwijs en cultuur

7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

8 Werk en inkomen

 

Verder treft u de twee verplichte overzichten aan namelijk:

  • Algemene dekkingsmiddelen;
  • Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur.

 

De bedrijfskosten worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan de primaire taken/activiteiten/producten die gericht zijn op de externe klant.  De overheadkosten mogen daar niet meer aan toegerekend worden.  De overheadkosten worden verzameld  en verantwoord in bovengenoemd overzicht.

 

Samenstellen programmabegroting

De basisopzet van de programmabegroting voor 2020 is gelijk gebleven. Ieder programma bevat een missie, een paragraaf  “context en achtergronden”, met vermelding van de programmadoelen, een overzicht van relevante beleidsdocumenten, een paragraaf waarin meetbare doelen met indicatoren zijn vermeld,  een paragraaf waarin de activiteiten zijn weergegeven om die doelen te bereiken, en tenslotte een financiële vertaling daarvan.

Na overleg met de auditcommissie is besloten de programmabegroting vanaf het jaar 2020 toe te spitsen op de speerpunten van beleid.

Met deze wijzigingen wordt getracht in te spelen op de wensen uit de gemeenteraad om de leesbaarheid en toegankelijkheid van de programmabegroting te verbeteren. Om dezelfde reden zijn de programmagegevens niet meer integraal in de programma’s opgenomen, maar vermeld in een bijlage. Programmagegevens geven de lezer inzicht in het belang van het programma voor de Montferlandse samenleving. Veel gegevens zijn tegenwoordig eveneens te raadplegen via de website “Waar staat je gemeente”.

De programmabegroting is op bovenstaande wijze vormgegeven als instrument voor de gemeenteraad om haar strategische en beleidvaststellende rol te kunnen invullen. Voor de integrale gemeentelijke beleidsplanning zullen andere instrumenten worden ontwikkeld.

 

 Het budgetrecht in relatie tot de "dagelijkse-gang-van-zaken" en bouwgrondexploitatie

De raad heeft het budgetrecht. Door het vaststellen van de begroting worden de in de programma's opgenomen totale baten, lasten en mutaties in de reserves geautoriseerd.

Deze totale baten, lasten en mutaties reserve hebben voor een groot deel betrekking op de  "dagelijkse-gang-van-zaken"  en niet op de geformuleerde doelstellingen (1e W-vraag) en activiteiten (2e W-vraag). Het is daardoor mogelijk dat een onderdeel van het programma niet voorzien is van een 1e en 2e W-vraag. 

De bouwgrondexploitatie (verder: GREX) kent een cyclus van meerdere jaren.  Bij het vaststellen van een exploitatieplan door de gemeenteraad wordt ook de exploitatieopzet vastgesteld.

Hiermee stelt de gemeenteraad de benodigde kredieten voor de gehele exploitatieduur vast. De GREX past als zodanig niet in de jaarcyclus van de programmabegroting.

In de programma's 2 Ruimtelijke ontwikkeling t.b.v. de woningbouw en 4 Economie en toerisme t.b.v. bedrijventerreinen zijn daarom op voorhand geen jaarbudgetten voor de GREX geraamd.  De jaarbudgetten worden gedurende het begrotingsjaar in de begroting verwerkt.

Dit geschiedt op basis van de bij de jaarrekening (jaar t-2: voor 2019 de jaarrekening 2017) geactualiseerde exploitatieopzetten.  De meerjarige kredieten voor o.a. grondverwerving, bouw- en woonrijp maken worden dan herzien. Het college is bevoegd dit uit te voeren met dien verstande dat er niet meer lasten of minder baten geraamd kunnen worden dan taakstellend door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld via de vastgestelde (herziene) exploitatieopzetten.

Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud