Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Invulling geven aan functieveranderingsinitiatieven en landgoederenbeleid

Invulling geven aan functieveranderingsinitiatieven en landgoederenbeleid

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 28-09-2016Toelichting

G
Kwaliteit

De gemeente beschikt over een actueel functieveranderingsbeleid, vastgelegd in de notitie 'Herijking Ruimte voor Vernieuwing' en vastgesteld op 27 september 2012.  De invulling van het beleid is afhankelijk van particuliere initiatieven. De meest gevraagde vorm van functieverandering is functieverandering naar wonen.  Met functieverandering wordt een toename van de ruimtelijke kwaliteit bewerkstelligd door sloop van voormalige (veelal) agrarische gebouwen, een goede beeldkwaliteit en een landschappelijke inpassing overeenkomstig de kwaliteitsdoelen voor het gebied. Functieverandering draagt hiernaast bij aan de leefbaarheid en vitaliteit in het buitengebied door toevoeging van een nieuwe woon- of werkfunctie, een recreatieve functie of een maatschappelijke functie.

De behoefte aan functieverandering zal ook de komende tijd blijven bestaan nu de beëindiging van agrarische bedrijven zich voortzet en daarmee ook het einde van de vrijkomende agrarische bebouwing nog niet in zicht is.  Nog steeds is er sprake van nieuwe initiatieven voor functieverandering, overheersend gericht op de toevoeging van woningen en kleinere wooneenheden.

Het landgoederenbeleid is op 29 september 2011 vastgesteld. Dit beleid geeft aan onder welke voorwaarden de ontwikkeling van nieuwe landgoederen in de gemeente mogelijk is.  Hoewel de terminologie van de ecologische hoofdstructuur (ehs-natuur, ehs-verweving en ehs-verbinding) is vervangen doo r het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone, is het landgoederenbeleid nog steeds actueel. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van het landgoederenbeleid volgt een partiële herziening van het bestemmingsplan.  In 2017 tot nu zijn geen verzoeken tot vestiging van een nieuw landgoed ontvangen.

29-01-2018

De gemeente beschikt over een actueel functieveranderingsbeleid, vastgelegd in de notitie 'Herijking Ruimte voor Vernieuwing' en vastgesteld op 27 september 2012.  De invulling van het beleid is afhankelijk van particuliere initiatieven. De meest gevraagde vorm van functieverandering is functieverandering naar wonen.  Met functieverandering wordt een toename van de ruimtelijke kwaliteit bewerkstelligd door sloop van voormalige (veelal) agrarische gebouwen, een goede beeldkwaliteit en een landschappelijke inpassing overeenkomstig de kwaliteitsdoelen voor het gebied. Functieverandering draagt hiernaast bij aan de leefbaarheid en vitaliteit in het buitengebied door toevoeging van een nieuwe woon- of werkfunctie, een recreatieve functie of een maatschappelijke functie.

De behoefte aan functieverandering zal ook de komende tijd blijven bestaan nu de beëindiging van agrarische bedrijven zich voortzet en daarmee ook het einde van de vrijkomende agrarische bebouwing nog niet in zicht is.  Nog steeds is er sprake van nieuwe initiatieven voor functieverandering, overheersend gericht op de toevoeging van woningen en kleinere wooneenheden.

Het landgoederenbeleid is op 29 september 2011 vastgesteld. Dit beleid geeft aan onder welke voorwaarden de ontwikkeling van nieuwe landgoederen in de gemeente mogelijk is.    Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van het landgoederenbeleid volgt een partiële herziening van het bestemmingsplan. In 2017 zijn geen verzoeken tot vestiging van een nieuw landgoed ontvangen.


19-01-2018

De gemeente beschikt over een actueel functieveranderingsbeleid. Het beleid is vastgelegd in de notitie 'Herijking Ruimte voor Vernieuwing' welke is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2012. De daarin opgenomen mogelijkheden voor functieverandering naar wonen, functieverandering naar werken en functieverandering naar recreatie en maatschappelijk/zorg zijn doorvertaald in het bestemmingsplan 'Buitengebied'.  Een wijzigingsplan wordt opgesteld wanneer een initiatief aan de daarvoor in het bestemmingsplan opgenomen voorwaarden voldoet. De invulling van het beleid is afhankelijk van particuliere initiatieven. De meest gevraagde vorm van functieverandering in Montferland is functieverandering naar wonen.  Met functieverandering wordt een toename van de ruimtelijke kwaliteit bewerkstelligd door sloop van voormalige (veelal) agrarische gebouwen, een goede beeldkwaliteit en een landschappelijke inpassing welke in overeenstemming is met de kwaliteitsdoelen voor het gebied. Functieverandering draagt hiernaast bij aan de leefbaarheid en vitaliteit in het buitengebied door toevoeging van een nieuwe woon- of werkfunctie, een recreatieve functie of een maatschappelijke functie.

De behoefte aan functieverandering zal ook de komende tijd blijven bestaan nu de beëindiging van agrarische bedrijven zich voortzet en daarmee ook het einde van de vrijkomende agrarische bebouwing nog niet in zicht is.  Nog steeds is er sprake van nieuwe initiatieven voor functieverandering, overheersend gericht op de toevoeging van woningen en kleinere wooneenheden.

De gemeente Montferland beschikt over een landgoederenbeleid dat op 29 september 2011 is vastgesteld. Dit beleid geeft aan onder welke voorwaarden de ontwikkeling van nieuwe landgoederen in de gemeente mogelijk is.  Hoewel de ecologische hoofdstructuur waarover in het landgoederenbeleid wordt gesproken  in de provinciale omgevingsvisie inmiddels is vervangen door Gelders Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone, wordt voor het landgoedbedrijf in de provinciale omgevingsvisie nog steeds de relatie gelegd met de Natuurschoonwet (NSW).  Die wet bepaalt wanneer een landgoed als zodanig kan worden gekwalificeerd.  Ook in het gemeentelijk landgoederenbeleid is voor wat betreft het landgoed aangesloten bij de NSW.  De provincie stelt als voorwaarde dat bij nieuwe landgoederen die bijdragen aan de Groene ontwikkelingszone de vraag moet worden gesteld of de nieuwe situatie qua aard en schaal passend is, dat wil zeggen of de nieuwe situatie zich geruisloos in het karakter van het betreffende buitengebied laat inpassen.  Landgoederen die voldoen aan de NSW laten zich gelet op de omvang van de natuurfunctie in relatie tot de oppervlakte aan bebouwing die met een landgoed mogelijk wordt gemaakt, goed inpassen. Het landgoederenbeleid van de gemeente conflicteert niet met het provinciale omgevingsbeleid.  Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van het landgoederenbeleid kan een partiële herziening van het bestemmingsplan worden opgestart. In geval van landgoederen is afstemming met de provincie wenselijk, zo niet vereist.


22-06-2017

De gemeente beschikt over een actueel functieveranderingsbeleid. Het beleid is vastgelegd in de notitie 'Herijking Ruimte voor Vernieuwing' welke is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2012. De daarin opgenomen mogelijkheden voor functieverandering naar wonen, functieverandering naar werken en functieverandering naar recreatie en maatschappelijk/zorg zijn doorvertaald in het bestemmingsplan 'Buitengebied'.  Een wijzigingsplan wordt opgesteld wanneer een initiatief aan de daarvoor in het bestemmingsplan opgenomen voorwaarden voldoet. De invulling van het beleid is afhankelijk van particuliere initiatieven. , door een goede landschappelijke inpassing en een goede beeldkwaliteit van de nieuwe bebouwing welke passend is op de locatie. De behoefte aan functieverandering zal ook de komende tijd blijven bestaan nu de beëindiging van agrarische bedrijven zich voortzet en daarmee ook het einde van de vrijkomende agrarische bebouwing nog niet in zicht is.  Op dit moment worden de functieveranderingsinitiatieven waarvoor in de afgelopen jaren plannen zijn opgesteld, ook geëvalueerd, waarbij wordt bekeken in hoeverre de overeengekomen landschappelijke inpassing ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

De gemeente Montferland beschikt over een landgoederenbeleid dat op 29 september 2011 is vastgesteld. Dit beleid geeft aan onder welke voorwaarden de ontwikkeling van nieuwe landgoederen in de gemeente mogelijk is.  Hoewel de ecologische hoofdstructuur waarover in het landgoederenbeleid wordt gesproken  in de provinciale omgevingsvisie inmiddels is vervangen door Gelders Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone, wordt voor het landgoedbedrijf in de provinciale omgevingsvisie nog steeds de relatie gelegd met de Natuurschoonwet (NSW).  Die wet bepaalt wanneer een landgoed als zodanig kan worden gekwalificeerd.  Ook in het gemeentelijk landgoederenbeleid is voor wat betreft het landgoed aangesloten bij de NSW.  De provincie stelt als voorwaarde dat bij nieuwe landgoederen die bijdragen aan de Groene ontwikkelingszone de vraag moet worden gesteld of de nieuwe situatie qua aard en schaal passend is, dat wil zeggen of de nieuwe situatie zich geruisloos in het karakter van het betreffende buitengebied laat inpassen.  Landgoederen die voldoen aan de NSW laten zich gelet op de omvang van de natuurfunctie in relatie tot de oppervlakte aan bebouwing die met een landgoed mogelijk wordt gemaakt, goed inpassen. Het landgoederenbeleid van de gemeente conflicteert niet met het provinciale omgevingsbeleid.  Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van het landgoederenbeleid kan een partiële herziening van het bestemmingsplan worden opgestart. In geval van landgoederen is afstemming met de provincie wenselijk, zo niet vereist.


20-06-2017

De gemeente beschikt over een nog actueel functieveranderingsbeleid. Het beleid is vastgelegd in de notitie 'Herijking Ruimte voor Vernieuwing' welke is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2012. De daarin opgenomen mogelijkheden voor functieverandering naar wonen, functieverandering naar werken en functieverandering naar recreatie en maatschappelijk/zorg zijn doorvertaald in het bestemmingsplan 'Buitengebied' met de eerste herziening d.d. 30 oktober 2014. Functieverandering wordt in het bestemmingsplan 'Buitengebied' met de wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt. Een wijzigingsplan kan worden opgesteld wanneer een initiatief aan de daarvoor in het bestemmingsplan opgenomen voorwaarden voldoet. De invulling van het beleid is afhankelijk van particuliere initiatieven. Hoewel de laatste jaren minder initiatieven zijn ingediend, wordt recentelijk regelmatig geïnformeerd naar de mogelijkheden en worden eerder vastgestelde plannen geëffectueerd en uitgevoerd middels aanvragen om omgevingsvergunning. Door het einde van de economische crisis is er ook weer behoefte ontstaan aan nieuwe woningen. Het functieveranderingsbeleid voorziet in een behoefte aan landelijk wonen. Hiernaast voorziet functieverandering in een ruimtelijke kwaliteitsbijdrage door sloop van voormalige agrarische bebouwing in het buitengebied, door een goede landschappelijke inpassing en een goede beeldkwaliteit van de nieuwe bebouwing welke passend is op de locatie. De gemeentelijke woningbouwbehoefte wordt in principe geaccommodeerd in en bij de kernen.  Deze behoefte is vastgelegd in plannen voor en in de diverse kernen. De woningen en wooneenheden die tot stand komen in het kader van functieverandering zijn aanvullend hierop en worden meegenomen bij de monitoring van de woningbouwprogrammering en de woningbehoefte. De behoefte aan functieverandering zal ook de komende tijd blijven bestaan nu de beëindiging van agrarische bedrijven zich voortzet en daarmee ook het einde van de vrijkomende agrarische bebouwing nog niet in zicht is.  Op dit moment worden de functieveranderingsinitiatieven waarvoor in de afgelopen jaren plannen zijn opgesteld, ook geëvalueerd, waarbij wordt bekeken in hoeverre de overeengekomen landschappelijke inpassing ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

De gemeente Montferland beschikt over een landgoederenbeleid dat op 29 september 2011 is vastgesteld. Dit beleid geeft aan onder welke voorwaarden de ontwikkeling van nieuwe landgoederen in de gemeente mogelijk is.  Hoewel de ecologische hoofdstructuur waarover in het landgoederenbeleid wordt gesproken  in de provinciale omgevingsvisie inmiddels is vervangen door Gelders Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone, wordt voor het landgoedbedrijf in de provinciale omgevingsvisie nog steeds de relatie gelegd met de Natuurschoonwet (NSW).  Die wet bepaalt wanneer een landgoed als zodanig kan worden gekwalificeerd.  Ook in het gemeentelijk landgoederenbeleid is voor wat betreft het landgoed aangesloten bij de NSW.  De provincie stelt als voorwaarde dat bij nieuwe landgoederen die bijdragen aan de Groene ontwikkelingszone de vraag moet worden gesteld of de nieuwe situatie qua aard en schaal passend is, dat wil zeggen of de nieuwe situatie zich geruisloos in het karakter van het betreffende buitengebied laat inpassen.  Landgoederen die voldoen aan de NSW laten zich gelet op de omvang van de natuurfunctie in relatie tot de oppervlakte aan bebouwing die met een landgoed mogelijk wordt gemaakt, goed inpassen. Het landgoederenbeleid van de gemeente conflicteert niet met het provinciale omgevingsbeleid.  Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van het landgoederenbeleid kan een partiële herziening van het bestemmingsplan worden opgestart. In geval van landgoederen is afstemming met de provincie wenselijk, zo niet vereist.


20-06-2017

De gemeente beschikt over een nog actueel functieveranderingsbeleid. Het beleid is vastgelegd in de notitie 'Herijking Ruimte voor Vernieuwing' welke is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2012. De daarin opgenomen mogelijkheden voor functieverandering naar wonen, functieverandering naar werken en functieverandering naar recreatie en maatschappelijk/zorg zijn doorvertaald in het bestemmingsplan 'Buitengebied' met de eerste herziening d.d. 30 oktober 2014. Functieverandering wordt in het bestemmingsplan 'Buitengebied' met de wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt. Een wijzigingsplan kan worden opgesteld wanneer een initiatief aan de daarvoor in het bestemmingsplan opgenomen voorwaarden voldoet. De invulling van het beleid is afhankelijk van particuliere initiatieven. Hoewel de laatste jaren minder initiatieven zijn ingediend, wordt recentelijk regelmatig geïnformeerd naar de mogelijkheden en worden eerder vastgestelde plannen geëffectueerd en uitgevoerd middels aanvragen om omgevingsvergunning. Door het einde van de economische crisis is er ook weer behoefte ontstaan aan nieuwe woningen. Het functieveranderingsbeleid voorziet in een behoefte aan landelijk wonen. Hiernaast voorziet functieverandering in een ruimtelijke kwaliteitsbijdrage door sloop van voormalige agrarische bebouwing in het buitengebied, door een goede landschappelijke inpassing en een goede beeldkwaliteit van de nieuwe bebouwing welke passend is op de locatie. De gemeentelijke woningbouwbehoefte wordt in principe geaccommodeerd in en bij de kernen.  Deze behoefte is vastgelegd in plannen voor en in de diverse kernen. De woningen en wooneenheden die tot stand komen in het kader van functieverandering zijn aanvullend hierop en worden meegenomen bij de monitoring van de woningbouwprogrammering en de woningbehoefte. De behoefte aan functieverandering zal ook de komende tijd blijven bestaan nu de beëindiging van agrarische bedrijven zich voortzet en daarmee ook het einde van de vrijkomende agrarische bebouwing nog niet in zicht is.  Op dit moment worden de functieveranderingsinitiatieven waarvoor in de afgelopen jaren plannen zijn opgesteld, ook geëvalueerd, waarbij wordt bekeken in hoeverre de overeengekomen landschappelijke inpassing ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

De gemeente Montferland beschikt over een landgoederenbeleid dat op 29 september 2011 is vastgesteld. Dit beleid geeft aan onder welke voorwaarden de ontwikkeling van nieuwe landgoederen in de gemeente mogelijk is.  Hoewel de ecologische hoofdstructuur waarover in het landgoederenbeleid wordt gesproken  in de provinciale omgevingsvisie inmiddels is vervangen door Gelders Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone, wordt voor het landgoedbedrijf in de provinciale omgevingsvisie nog steeds de relatie gelegd met de Natuurschoonwet (NSW).  Die wet bepaalt wanneer een landgoed als zodanig kan worden gekwalificeerd.  Ook in het gemeentelijk landgoederenbeleid is voor wat betreft het landgoed aangesloten bij de NSW.  De provincie stelt als voorwaarde dat bij nieuwe landgoederen die bijdragen aan de Groene ontwikkelingszone de vraag moet worden gesteld of de nieuwe situatie qua aard en schaal passend is, dat wil zeggen of de nieuwe situatie zich geruisloos in het karakter van het betreffende buitengebied laat inpassen.  Landgoederen die voldoen aan de NSW laten zich gelet op de omvang van de natuurfunctie in relatie tot de oppervlakte aan bebouwing die met een landgoed mogelijk wordt gemaakt, goed inpassen. Het landgoederenbeleid van de gemeente conflicteert niet met het provinciale omgevingsbeleid.  Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van het landgoederenbeleid kan een partiële herziening van het bestemmingsplan worden opgestart. In geval van landgoederen is afstemming met de provincie wenselijk, zo niet vereist.


G
Tijd

Continueren functieveranderingsbeleid en landgoederenbeleid.

G
Geld

Er bestaat op dit moment geen noodzaak voor aanpassing van het bestaande beleid.