4. Bijlagen

Inhoud

4.1 Coalitieprogramma 2018 - 2022

Coalitieprogramma 2018 - 2022

(bedrag x € 1.000)

 

2019

2020

2021

2022

Programma 1

 

 

 

 

 • Bestuurlijke vernieuwing

50

50 

50 

50 

 • Uitvoering communicatieplan

p.m.

 

 

 

 • Inzet van nieuwe communicatiemiddelen o.a. chatten en WhatsApp

5

5

5

5

Programma 2

 

 

 

 

Centrumplan Didam (kapitaallasten)

 

 

 

 

 • Spoorstraat

 

35

35

35

 • Hoofdstraat / Schoolstraat

 

54

54

54

 • Oranje-erf

 

 

25

25

 • Wilhelminastraat

 

 

 

51

 • Centrale plein

 

 

 

166

 • Stationslocatie (pas vanaf 2023)

 

 

 

 

Programma 3

 

 

 

 

 • Gemeente energieneutraal: Realistische opgave energietransitie: betrekken inwoners bij planvorming

80

80

80

80

 • Stimuleren duurzame kansen: duurzaamheidslening/ stimuleren lokale en particuliere initiatieven (rentelasten)

 

20

20

20

 • Levend landschap stimuleringsbudget beschikbaar stellen voor verbetering leven landschap

20

20

20

20

Verkeersknelpunten voor heel Montferland in beeld brengen en daar waar nodig verbeteringen aanbrengen:

       
 • Opstellen nieuw IVVP

60

 

 

 

 • Uitvoering nieuw IVVP

 

250

250

250

 • Goede ontsluiting landbouwverkeer (kapitaallasten)

 

63

63

63

Goede ruimtelijke inrichting centra van kernen (kapitaallasten)

 

84

84

84

Goed onderhouden bermen en wegranden:

       
 • Extra onderhoud bepaalde (fiets)routes gedurende vijf jaar

50

50

50

50

 • Aangepast onderhoud bermen t.b.v. biodiversiteit

30

30

30

30

Goed onderhoud onverharde buitenwegen

75

75

75

75

Reactivering van het Groen Structuurplan:

       
 • Opstellen nieuw groen structuur plan

30

 

 

 

 • Uitvoering nieuw plan

 

150

150

150

Formatie handhaving

112

112

112

112

Programma 4

 

 

 

 

In samenwerking met branche kiezen voor een gedegen toeristisch beleid:

       
 • Uitvoering nieuw beleid (o.a. promotie Montferland; inrichting camperplaatsen)

15

15

15

15

Oog houden voor lokale tradities en cultuur: 75 jaar vrijheid in 2020  

50

   

Lobby DocksNLD

20

 

 

 

Programma 5

 

 

 

 

Stimuleren van samenwerking tussen sport- en cultuurvoorzieningen, de gemeente ondersteunt deze processen:

 

 

 

 

 • Ondersteunen en deelnemen "Open Clubs"

15

15

15

15

 • Deelnemen regionaal project Achterhoek in Beweging

10

10

10

10

Duurzame instandhouding van voorzieningen: kwalitatief hoogwaardige voorzieningen op bereikbare afstand

10

 

 

 

Toekomst voor een zwembad in Didam goed in kaart brengen

 

 

p.m.

p.m.

 • Inzet combinatiefunctionarissen en buurtcoaches

20

20

20

20

 • D.m.v. een subsidies verenigingen stimuleren nieuwe initiatieven te ontwikkelen

5

5

5

5

Voetbalverenigingen die samen willen werken of fuseren worden gefaciliteerd en ondersteund bij het komen tot een gezamenlijke accommodatie:        
 • procesbegeleiding

10

10

10

10

 • overige ondersteuning

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Preventieve maatregelen om vereenzaming en inactiviteit te voorkomen zowel bij jongeren als bij ouderen

10

     

Programma 6

 

 

 

 

Maatwerk per kern in faciliterende zin, maar binnen de financiële kaders van 2017; Beek, Braamt en Azewijn

 

p.m.

p.m.

p.m.

Goede onderwijsvoorzieningen en onderwijshuisvesting:

 

 

 

 

 • Realisatie brede school ’s-Heerenberg (kapitaallasten)

 

 

268

268

De dorpsraden en verenigingen ondersteunen bij initiatieven om de leefbaarheid op peil te houden

35

35

35

35

Programma 7

 

 

 

 

De sociale Wijkteams zijn bereikbaar en proactief:

 

 

 

 

 • Brede intake blijven toepassen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 • Telefonische bereikbaarheid niet beperken

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 • Werkprocessen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ondersteuning dichtbij de inwoner aanbieden en kernen meer aandacht geven om aan de ondersteuningsvraag in de eigen woonplaats te voldoen

 

p.m.

p.m.

p.m.

Inloopactiviteit GGZ Stadskamer

90

90

 

 

Programma 8

 

 

 

 

Vroeg signaleren van schulden:

 

 

 

 

Systeemkosten BKR

9

9

9

9

Subtotaal

761

1.337

1.490

1.707

Dekking:

       

Inzet toeristenbelasting enkel voor toerisme: Verhoging toeristenbelasting van € 1,00 naar € 1,25 pppo

-75

-75

-75

-75

Dekking uit jaarlijks resterend budget WKW van in totaal € 60.000

-35

-35

-35

-35

Vrijval gereserveerde gelden / bijdrage JSF

-17

-8

-8

-8

 Totaal *

634

1.219

1.372

1.589 

*Op basis van deze financiële uitwerking van het Coalitieprogramma wordt een aanvullend bedrag van € 200.000 incidenteel in 2019 beschikbaar gesteld om tijdelijk extra capaciteit in te huren teneinde de ambities te kunnen realiseren. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de bijlage waarin het coalitieprogramma 2018 – 2022 nader is uitgewerkt.

 

4.2 "Extra" nieuw beleid 2019-2022

4.2 "Extra" nieuw beleid 2019-2022

 

2019

2020

2021

2022

Programma 1

 

 

 

 

 • Regio Arnhem Nijmegen

50

50

50

50

Programma 2

 

 

 

 

Bloemenbuurt Didam

 

 

 

 

 • 1e fase (geen exacte calculatie, eerste reservering) à kapitaallasten

 

21

21

21

 • 2e fase (geen exacte calculatie, eerste reservering) à kapitaallasten

 

 

42

42

 • 3e fase (geen exacte calculatie, eerste reservering) à kapitaallasten

 

 

 

7

 • 4e fase (nog niet inzichtelijk)

 

 

 

 

 • Flora- en faunaonderzoek in relatie tot de nieuwe Natuurbeschermingswet

 

50

50

 

 • Monumentale graven

40

40

40

40

Programma 3

 

 

 

 

Inrichten Regionaal Energiefonds

 

 

 

 

 • Inrichten Regionaal Energiefonds – Bijdrage (rentelast)

 

4

8

12

 • Inrichten Regionaal Energiefonds - Beheerskosten

4

8

12

16

 • Afsluiting Pittelderstraat Didam (kapitaallasten)

 

30

30

30

 • Parkeervoorzieningen zuidkant station Didam (kapitaallasten)

 

19

19

19

 • Rotonde Bievankweg-Ruighoek: kruising aanpassen (kapitaallasten)

 

42

42

42

 • Onderzoek aanleg snelfietspaden

 

 

 

40

 • Verkeersremmende maatregelen Zuidermarkweg in Beek (kapitaallasten)

 

4

4

4

Programma 4

 

 

 

 

 • Klompenpad

 

20

23

26

 • MTB Route Montferland

25

 

 

 

Programma 5

 

 

 

 

 • Fusie voetbalverenigingen: investeringen uitbreidingen MVR

p.m.

 

 

 

 • Onderzoeken fusies/open club (sport)

20

 

 

 

 • Verduurzaming Sportzaal ’t Raland (kapitaallasten)

 

17

17

17

 • Mindervalidenlift de Muizenberg (kapitaallasten)

 

3

3

3

Programma 6

 

 

 

 

 • Betere samenwerking tussen sociaal en medisch domein

5

5

5

5

 • Zorg binnen (basis)onderwijs

9

5

5

 

Programma 7

 

 

 

 

 • Brandweerkazerne Didam (kapitaallasten)

 

 

90

90

 • Buurtcirkel ‘s-Heerenberg

25

25

25

25

 • Langer veilig thuis wonen in de Achterhoek

10

 

 

 

 • Voortzetting toezicht openbaar domein door particulier beveiligingsbedrijf

36

36

36

36

Programma 50

 

 

 

 

 • Uitbreiding formatie i.v.m. werkdruk OOV met 0,28 fte

20

20

20

20

Subtotaal

243

398

541

544

Dekking

 

 

 

 

 • Budget klimaat (Regionaal Energiefonds)

-4

-12

-20

-28

 • Provinciaal programma "steengoed benutten".  Maximaal € 500.000 in investeringskosten

 

p.m.

p.m.

p.m.

 • Flora- en faunaonderzoek (verhoging leges)

 

-20

-20

-20

 • Verduurzaming Sportzaal 't Raland (subsidie/kosten energie)

 

-17

-17

-17

 • Klompenpad vanuit Natuur & Landschap

 

-10

-10

 

Totaal

239

339

474

479

4.3 Investeringsplan

Overzicht investeringen

In onderstaande tabel worden de uitbreidingsinvesteringen in meerjarenperspectief weergegeven.
De kapitaallasten van de investeringen zijn in het begrotingssaldo verwerkt.

Bij de paragrafen 4.1 en 4.2 ziet u welke kapitaallasten worden gedekt.

                                                                                                                              (bedrag x € 1.000)

 

2019

2020

2021

2022

Programma 2

       

Coalitieprogramma

 

 

 

 

Centrumplan Didam

 

 

 

 

 • Spoorstraat

500

 

 

 

 • Hoofdstraat / Schoolstraat

770

 

 

 

 • Oranje-erf

 

350

 

 

 • Wilhelminastraat

 

 

730

 

 • Centrale plein

 

 

2.380

 

 • Stationslocatie

 

 

 

900

“Extra” nieuw beleid

 

 

 

 

Bloemenbuurt Didam

 

 

 

 

 • 1e fase (geen exacte calculatie, eerste reservering)

300

 

 

 

 • 2e fase (geen exacte calculatie, eerste reservering)

 

600

 

 

 • 3e fase (geen exacte calculatie, eerste reservering)

 

 

100

 

 • 4e fase (nog niet inzichtelijk)

 

 

 

p.m.

Programma 3

 

 

 

 

Coalitieprogramma

 

 

 

 

 • Stimuleren duurzame kansen: duurzaamheidslening/ stimuleren lokale en particuliere initiatieven

1.000

 

 

 

Verkeersknelpunten voor heel Montferland in beeld brengen en daar waar nodig verbeteringen aanbrengen

 

 

 

 

 • Goede ontsluiting landbouwverkeer

900

 

 

 

 

 • Goede ruimtelijke inrichting centra van kernen

1.200

 

 

 

“Extra” nieuw beleid

 

 

 

 

 • Inrichten Regionaal Energiefonds - Bijdrage

200

200

200

200

 • Afsluiting Pittelderstraat Didam

425

 

 

 

 • Parkeervoorzieningen zuidkant station Didam

270

 

 

 

 • Rotonde Bievankweg-Ruighoek: kruising aanpassen

600

 

 

 

 • Verkeersremmende maatregelen Zuidermarkweg in Beek

60

 

 

 

Programma 5

 

 

 

 

Coalitieprogramma

 

 

 

 

 • Toekomst voor een zwembad in Didam goed in kaart brengen

 

p.m.

 

 

“Extra” nieuw beleid

 

 

 

 

 • Verduurzaming Sportzaal ‘t Raland

100

 

 

 

 • Mindervalidenlift de Muizenberg

15

 

 

 

Programma 6

 

 

 

 

Coalitieprogramma

 

 

 

 

Maatwerk per kern in faciliterende zin, maar binnen de financiële kaders van 2017; Beek, Braamt en Azewijn

p.m.

 

 

 

Goede onderwijsvoorzieningen en onderwijshuisvesting:

 

 

 

 

realisatie brede school 's-Heerenberg

 

7.000

 

 

Programma 7

 

 

 

 

“Extra” nieuw beleid

 

 

 

 

Brandweerkazerne Didam

 

2.000

 

 

Totaal

6.340

10.150

3.410

1.100

 

 

Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de bijlagen waarin het coalitieprogramma

2018 – 2022 nader is uitgewerkt en het “extra” nieuw beleid nader wordt toegelicht.

4.4 (Vervangings)investeringen

4.4 (Vervangings)investeringen

De kapitaallasten van onderstaande vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in de begroting.

 

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Techn.
levensd.

Gemeentelijk Riolerings Plan 2019- 2022

 

 

 

 

 

Verbeteringen

 

 

 

 

 

Wateroverlast

50

50

50

50

30

Maatregelen BRP Didam Domela Nieuwenhuisstraat

 

25

 

 

60

Blauwe ader Nieuwstraat en Oude Doetinchemseweg

 

35

 

 

60

Ombouw vgs Vaanhorst (Beek) en Molenveld (Kilder)

 

 

 

20

60

Aanleg blauwe ader Dr. Van Heeklaan 's-Heerenberg

200

 

 

 

60

Vervangingen

 

 

 

 

 

Rioolvervanging Prins Bernhardstraat

116

 

 

 

60

Rioolvervanging Korte Spruit/Julianastraat

141

 

 

 

60

Rioolvervanging Oude Doetinchemseweg 's-Heerenberg

 

81

 

 

60

Relining Muntwal ’s-Heerenberg

 

48

 

 

40

Rioolvervanging Koeleplekstraat Didam

 

37

 

 

60

Diverse vervangingen vrijvervalriolering

 

 

500

500

60

Vervanging objecten

 

 

 

 

 

Renovatie drukriolering

275

275

275

275

40

Vervanging pompunits drukriolering

20

20

20

20

60

Vervanging rioolgemalen

31

31

31

31

15

 

 

 

 

 

 

Afvoerroute 'Zuid' GRP 2021-2025

 

 

 

600

60

Afvoerroute 'Midden' GRP 2016-2020 (combi Masterplan)

 

 

 

515

60

Didam (kern) GRP 2021-2025 Bloemenbuurt

 

 

70

 

60

Maatregelen De Heegh GRP 2021-2025

 

 

150

 

60

Maatregelen Hogenendseweg en Parallelweg

 

 

76

 

60

Ludgerusstraat-Spoorstraat

25

 

 

 

60

Diekmansweide GRP 2021-2025 wateroverlast

 

 

120

 

60

Rodingsveen GRP 2021-2025 wateroverlast

 

 

 

600

60

Totaal investeringen GRP 2019-2022

858

602

1.292

2.611

 

Overige investeringen

 

 

 

 

 

Aanschaf computerapparatuur raad/college

 

 

 

35 

4

Stemmachines

 

 

 

80 

10

Investering voetbalaccommodaties (renovatie velden)

22

471

 

 

15

Investering voetbalaccommodaties (inrichtingselementen)

 

30 

 

 

10

Citroën C3

 

16 

 

 

8

Citroën C3

 

16 

 

 

8

Vervanging houten fiets-/voetgangersbrug Elsepasweg 's-Heerenberg

 

25 

 

 

20

Mercedes Sprinter 513CDI 4-VGS-43

 

 

55 

 

10

Mercedes Sprinter 513CDI 4-VGS-46

 

 

55

 

10

Mercedes Sprinter 513CDI 4-VGS-47

 

 

55

 

10

Mercedes Sprinter 513CDI 4-VGS-49

 

 

55

 

10

Mercedes Sprinter 513CDI 4-VGS-45

 

 

58

 

10

Mercedes Sprinter 513CDI 4-VGS-48

 

 

55

 

10

Piaggio Porter Maxxi 5-VHF-52

45

 

 

 

10

Piaggio Porter Maxxi 5-VHF-53

45

 

 

 

10

Iveco Stralis

 

 

166

 

10

Strooier Stratos 11-24 PCL-350 2008

32

 

 

 

15

Strooier Stratos

 

 

34

 

15

Hoogwerker Haulotte

 

 

71

 

15

Kipwagen en hefinrichting

 

 

27

 

8

Netwerkserver

 

 

200

 

4

Programmatuur omgevingsvergunning

 

90

 

 

5

Vervanging I-phones (netto-investering)

 

145

 

 

3

Vervanging Ipads

 

48

 

 

3

Computerapparatuur (alle PC's)

210

 

 

 

5

Inrichting uitwijk

 

 

 

22

4

Plotter/scanner Openbare Werken

 

 

 

14

4

Ultrabooks

 

60

 

 

4

Durabooks Openbare Werken

 

18

 

 

4

Back up server

 

45

 

 

4

Data base server

 

15

 

 

4

Vervanging Oracle server

 

50

 

 

4

Scanners

 

 

 

15

4

Programmatuur t.b.v. transities

 

25

 

 

5

Programmatuur beheer openbare ruimte

 

 

51

 

5

Programmatuur Geo informatiesysteem

 

 

 

65

5

Aanschaf software BGT

 

 

15

 

5

Programmatuur midoffice

 

 

100

 

5

AED's

 

20

 

 

10

Totaal overige vervangingsinvesteringen

354

1.074

997

231

 

Totaal

 1.212

1.676

2.289

2.842

 

4.5 Reserves en voorzieningen

4.5.1 Reserves

4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Programma  Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

2. Wonen

       

Baten

       
 • Onttrekking reserve grondexploitatie (advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie)
45 15 15 15
 • Onttrekking reserve grondexploitatie (rente ruilgronden voormalig Bergh)
8 8 8 8
5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl        
Baten        
 • Onttrekking reserve kapitaallasten nieuwbouw SCM (dekking kapitaallasten SCM)
127 127 127 127
6. Jeugd, onderwijs en cultuur        
Lasten        
 • Toevoeging reserve kunstgrasvelden
-50 -50 -50 -50
Baten        
 • Onttrekking aan reserve Onderwijshuisvesting (verschil tussen lasten en baten onderwijshuisvesting)
121 92 64 36

Totaal (saldo toevoegingen en onttrekkingen)

251 192 164 136

 

4.5.3 Voorzieningen

4.6 Financiële gegevens

Begrote inkomsten en uitgaven

De begrote inkomsten en uitgaven van de gemeente kunnen voor het jaar 2019 als volgt worden verdeeld in categorieën:

 

 

Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld

Dit overzicht is nieuw als gevolg van de gewijzigde voorschriften BBV.

 

Opm.: Negatief bedrag is inkomst (kolom Baten) c.q. voordeel (kolom Saldo)

(Geprognoticeerde) balans 2018-2021

 

Activa

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Vaste activa

 

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

             484

             439

             392

             344

             296

             248

Materiële vaste activa

        97.839

        97.719

       101.750

       109.446

       108.602

       107.910

Financiële vaste activa

          5.864

          6.432

          9.899

          9.944

          9.989

        10.189

 Totaal vaste activa

     104.188

     104.589

     112.041

     119.734

     118.887

     118.346

Vlottende activa

 

 

 

 

 

 

Voorraden

        16.808

        12.862

          7.516

          6.575

          2.183

             414-

Uitzettingen; looptijd korter dan één jaar

          6.572

          5.522

          5.522

          5.522

          5.522

          5.522

Liquide middelen

               93

               93

               93

               93

               93

               93

Overlopende activa

          3.217

          2.142

          1.500

          1.500

          1.500

          1.500

 Totaal vlottende activa

       26.690

       20.619

       14.631

       13.690

         9.298

         6.701

 Totaal-generaal

     130.878

     125.208

     126.671

     133.425

     128.185

     125.048

 

Passiva

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Vaste passiva

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

        31.711

        30.756

        29.880

        30.045

        30.607

        31.216

Voorzieningen

          8.570

          8.686

          7.908

          8.041

          8.191

          8.487

Vaste schulden; looptijd van één jaar of langer

        80.078

        70.375

        63.014

        70.645

        70.267

        68.380

 Totaal vaste passiva

     120.359

     109.817

     100.802

     108.731

     109.065

     108.084

Totaal vaste passiva

 

 

 

 

 

 

Netto vlottende schuld; looptijd korter dan één jaar

          3.798

          8.671

        19.148

        17.973

        12.399

        10.243

Overlopende passiva

          6.721

          6.721

          6.721

          6.721

          6.721

          6.721

 Totaal vlottende passiva

       10.519

       15.391

       25.869

       24.694

       19.120

       16.964

 Totaal vlottende passiva

     130.878

     125.208

     126.671

     133.425

     128.185

     125.048

 

 

EMU-overzicht

Aansluitend is het ook verplicht om met ingang van 2017 een overzicht in de begroting op te nemen over de verwachte ontwikkelingen in het EMU-saldo van de gemeente. Hiervoor is een model beschikbaar vanuit het CBS. Dit model is hier gevolgd.

 

 

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

3.125

1.969

180

-188

-571

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.150

4.162

4.285

4.390

4.483

3

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie

1.342

1.562

1.455

1.452

1.580

4

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

2.504

8.196

11.978

5.698

3.942

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie

0

0

0

0

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

 

 

 

 

 

 

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

7

Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord

2.670

2.624

1.019

759

669

8

Baten bouwgrondexploitatie:

 

 

 

 

 

 

Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord

5.773

11.845

2.163

7.368

5.309

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

1.546

2.366

1.349

1.329

1.311

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht

0

0

0

0

0

11

Verkoop van effecten:

 

 

 

 

 

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

0

0

 

Berekend EMU-saldo

7.670

6.352

-6.263

5.236

4.880

Renteschema Begroting

(Bedragen x € 1.000)

  Renteschema Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

a.

De externe rentelasten over korte en lange financiering

1.849 1.977 1.645 1.481 1.241

b.

De externe rentebaten over de korte en lange financiering

25 10 10 10 10
 

Saldo externe rentelasten en rentebaten

1.824 1.967 1.635 1.471 1.231
             
             

c1.

Doorberekende rente aan de grondexploitatie

335 254 94 82 -26

c2.

Doorberekende rente van projectfinanciering taakvelden

- - - - -

c3.

Rentebaat van doorverstrekte specifieke leningen

110 102 93 85 76
 

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

445 356 188 167 50
             

d1.

Rente over eigen vermogen

- - - - -

d2.

Rente over voorzieningen

- - - - -
 

Aan taakvelden toe te rekenen interne rente

- - - - -
             
 

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

1.380 1.611 1.448 1.305 1.181
             

e.

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

1.707 1.632 1.448 1.305 1.181
             

f.

Renteresultaat op het taakveld Treasury

328 22 160 273 368

 

 

4.7 Overzicht incidentele baten en lasten

4.7 Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de incidentele baten en lasten. Dit overzicht is voorgeschreven in de BBV en geeft inzicht in hoeverre ons begrotingsbeeld wordt beïnvloed door incidentele ontwikkelingen. Na invulling van het overzicht kan het structurele begrotingssaldo worden bepaald. Deze treft u aan op de volgende pagina.

 

 (Bedragen x €1.000)

Programma

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

1. Bestuur

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Wachtgeldverplichtingen

- 183

- 112

- 56 

 

2. Wonen

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Werkbudget Centrumplan Didam

-50

 

 

 

Restauratie Braamtse molen

- 25

 

 

 

Flora en fauna onderzoek (Nieuw Beleid)

 

-50 

-50 

 

3. Beheer leefomgeving

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Toegankelijkheid openbare ruimte

 

- 52  

 

 

Onderhoud begraafplaatsen

-21

 

 

 

Onderzoek aanleg snelfietspaden (Nieuw Beleid)

 

 

 

-40

Verkeersknelpunten (Coalitieprogramma)

-60

 

 

 

Opstellen nieuw groenstructuurplan (Coalitieprogramma)

-30

 

 

 

Baten

 

 

 

 

Verkoop groenstroken

22

22

22 

22 

4. Economie en toerisme

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

(Top)sportevenementen (vervallen budget)

100

 

 

 

Lobby Docks NLS (Coalitieprogramma)

-20

 

 

 

Realisatie innovatiefonds

-175

 

 

 

MTB route (Nieuw Beleid)

-25

 

 

 

Subsidie voor 75 jaar vrijheid (Coalitieprogramma)

 

-50

 

 

Bijdrage aan de Liemerse uitdaging

-10

-7

-5

 

5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Binnensportaccommodaties

-15

-15

 

 

Onderzoeken fusies/open clubs (Nieuw Beleid)

-20

 

 

 

Duurzame instandhouding van voorzieningen (Coalitieprogramma)

-10

 

 

 

6. Jeugd, Onderwijs & Cultuur

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Onderzoek naar realisatie centrale huisvesting basisonderwijs ’s-Heerenberg

-45

 

 

 

Baten

 

 

 

 

Bijdrage egalisatiereserve Sociaal Domein (incidenteel tekort maatregelen budgetneutraliteit)

879

 

 

 

7. Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Opstellen veiligheidsrapport

-15

 

 

 

Preventieve maatregelen om vereenzaming en inactiviteit te voorkomen zowel bij jongeren als bij ouderen (Coalitieprogramma)

-10

 

 

 

Inloopactiviteit GGZ Stadskamer (Coalitieprogramma)

-90

-90 

 

 

Langer veilig thuis wonen in de Achterhoek  (Nieuw beleid)

-10

 

 

 

8. Werk en inkomen

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

Vrijval gereserveerde gelden Jeugd Sportfonds (Coalitieprogramma)

10

 

 

 

40. Bedrijfsvoering

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Extra formatie privaatrechtelijke handhaving

-72

 

 

 

Implementatiekosten website als gevolg van AVG aanbesteding

-25

 

 

 

Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek

-41

 

 

 

Extra capaciteit tbv uitvoering coalitieprogramma

-200

 

 

 

Totaal

-141

-224

-5

-40

 

In alle jaren zijn onze incidentele lasten hoger dan de incidentele baten. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.

 (Bedragen x €1.000)

Presentatie van het structurele begrotingssaldo

2019

2020

2021

2022

Saldo baten en lasten

- 1.969

- 180

188

 571

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.133

 184

 78

 50

Begrotingssaldo na bestemming

-836

4

266

621

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-141

- 224

- 5

- 40

Structureel begrotingssaldo

-695

228

271

661

 

Voor een toelichting op de posten van het Coalitieprogramma en het Nieuw Beleid verwijzen wij u naar de betreffende bijlagen.

 

De overige posten worden hieronder nader toegelicht.

 

Programma 1 Bestuur

Wachtgeldverplichtingen: betreft aflopende wachtgeldverplichtingen voor voormalige collegeleden.

 

Programma 2 Wonen

Werkbudget centrumplan Didam: budget is doorgeschoven bij de bestuursrapportage 2018.

Restauratie Braamtse molen: Budget is doorgeschoven bij de bestuursrapportage 2018.

 

Programma 3 Beheer leefomgeving

Toegankelijkheid openbare ruimte: in 2020 is een bedrag van € 52.000 meer beschikbaar voor dan in de andere jaren op basis van de planning van de werkzaamheden.

 

Onderhoud begraafplaatsen: in 2019 is € 21.000 meer beschikbaar in verband met geplande ruimingswerkzaamheden.

 

Verkoop groenstroken: voor de verkoop van groenstroken wordt jaarlijks een bedrag van € 22.000 geraamd. Een bezit kun je maar één keer verkopen, daarom valt deze post onder de incidentele baten.

 

Programma 4 Economie en toerisme

(Top)sportevenementen (vervallen budget): met ingang van 2017 is jaarlijks een budget beschikbaar van € 100.000 voor (top) sportevenementen. De bedragen voor 2018 en 2019 zijn vervallen in verband met een overschrijding van het budget in 2017.

 

Realisatie innovatiefonds: In 2019 is de laatste tranche voor innovatiefonds beschikbaar, dit is een bedrag van € 100.000. Bij de bestuursrapportage 2018 is een bedrag van € 75.000 doorgeschoven naar 2019.

Het budget van € 175.000 is beschikbaar voor initiatieven op het gebied van innovatie en duurzaamheid die bijdragen aan de werkgelegenheid en economische ontwikkeling van Montferland.

 

Bijdrage aan de Liemerse uitdaging: de bijdrage aan de Liemerse uitdaging wordt in de komende drie jaar afgebouwd. De stichting Liemerse uitdaging is een bedrijvennetwerk dat zich er op richt om verbindingen tot stand te brengen tussen het lokale bedrijfsleven en sociaal-maatschappelijke organisaties om de leefbaarheid van de bewoners in de Liemers te verbeteren.

 

Programma 5 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Binnensportaccommodaties: onderzoekskosten toekomst zwembad de Hoevert in Didam

 

Programma 6 Onderwijs, jeugd en cultuur

Onderzoek naar realisatie centrale huisvesting basisonderwijs ’s-Heerenberg: in 2019 is een bedrag van € 45.000 voor dit doel beschikbaar.

 

Bijdrage egalisatiereserve Sociaal Domein (incidenteel tekort maatregelen budgetneutraliteit): in 2019 wordt een bedrag van € 879.000 onttrokken aan de egalisatiereserve sociaal domein.

 

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Opstellen veiligheidsrapport: In 2019 is voor dit doel een bedrag van € 15.000 beschikbaar voor externe advieskosten.

 

Programma 40 Bedrijfsvoering

Extra formatie privaatrechtelijke handhaving: in 2019 is extra formatie voor privaatrechtelijke handhaving beschikbaar voor een bedrag van € 72.000

 

Implementatiekosten website als gevolg van AVG aanbesteding: in 2019 is een bedrag van € 25.000 beschikbaar voor implementatiekosten website als gevolg van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) aanbesteding.

 

Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek: in 2019 is € 41.000 beschikbaar voor een bedrijfsgeneeskundig onderzoek.

 

Extra capaciteit ten behoeve van de uitvoering van het coalitieprogramma: in 2019 is een bedrag van € 200.000 beschikbaar om extra capaciteit in te huren voor de uitvoering van het coalitieprogramma.

Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud