3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

Inhoud

3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Montferland;

 

Besluit:

 

 1. De Programmabegroting 2019 – 2022 overeenkomstig het u aangeboden ontwerp vast te stellen voor wat betreft de jaarschijf 2019 en hiermee het college te autoriseren voor de baten en lasten 2019 conform het overzicht in bijlage 4.6. Met het vaststellen hiervan wordt tevens ingestemd met:

 

  1. De actiepunten en de financiële vertaling van het Coalitieprogramma 2018 – 2022 zoals opgenomen in het overzicht in bijlage 4.1 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde budget voor de jaarschijf 2019 voor een bedrag van € 634.000. Daarnaast dient ook een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld te worden voor de inhuur van tijdelijk extra capaciteit teneinde de ambities te kunnen realiseren;
  2. De financiële vertaling van het Nieuw beleid 2019 – 2022 zoals opgenomen in het overzicht in bijlage 4.2 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde budget voor de jaarschijf 2019 voor een bedrag van € 239.000;
  3. Het investeringsplan 2019 – 2022 zoals opgenomen in het overzicht genoemd in bijlage 4.3 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde krediet voor de jaarschijf 2019 voor een bedrag van € 6.340.000; 
  4. Het overzicht vervangingsinvesteringen 2019 – 2022 zoals opgenomen in het overzicht genoemd in bijlage 4.4 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde krediet voor de jaarschijf 2019 voor een bedrag van € 1.212.000;
  5. Het onttrekken van een bedrag van € 836.000 uit de Algemene reserve voor het sluitend krijgen van de begroting voor de jaarschijf 2019;

    

 1. De Programmabegroting 2019-2022 voor de jaren 2020 t/m 2022 voor kennisgeving aan te nemen en te gebruiken als basis voor het toekomstige beleid;

 2. Incidentele en structurele meevallers die zich eventueel voordoen in 2019 rechtstreeks toe te voegen aan de Algemene reserve;  

 3. De gronduitgifte prijzen voor het jaar 2019 vast te stellen op:
Woningbouw vast (sociaal) € 175,00 (was € 175,00)
Woningbouw vast (overig) € 231,00 (was € 231,00)
Woningbouw gedifferentieerd (Kerkwijk) € 251,50 (was € 251,50)
Bedrijventerrein (EBT) € 124,00 (was € 129,00)
Bedrijventerrein (Matjeskolk) € 105,00 (was € 125,00)
Bedrijventerrein (DocksNLD) € 125,00 (was € 125,00)

 

5.  In 2019 invulling te geven aan een pakket aan bezuinigingsmaatregelen om te voldoen aan de in paragraaf H “Transities Sociaal Domein” vermelde bezuinigingstaakstelling per 2020;

6.  In te stemmen met de beslispunten genoemd in de Nota “Reserves en Voorzieningen 2018”.

 

’s-Heerenberg, 8 november 2018 

 

De raad van de gemeente Montferland

de griffier,                                                       de voorzitter.

 

 

Drs. D. Berends                                              mr. P. de Baat MPM

Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud