2.4 Vennootschapsbelasting

Inhoud

Vennootschapsbelasting

Met ingang van belastingjaar 2016 is de gemeente in principe vennootschapsbelasting (VPB) verschuldigd over de behaalde winst op haar bedrijfsmatige activiteiten.

 

Conform de BBV-voorschriften wordt de verschuldigde Vennootschapsbelasting als een afzonderlijk onderdeel in de begroting en jaarrekening opgenomen.

 

Bij de jaarrekening 2017 is een verwachte aanslag VPB opgenomen voor de winstverwachting exploitatie DocksNLD. Deze tussentijdse winstneming zal na aftrek van de verschuldigde VPB worden doorbetaald aan de gemeente Doetinchem.
Voor het jaar 2019 en volgende wordt op voorhand geen vennootschapsbelasting geraamd. Een eventuele berekening kan pas na afloop van het jaar worden gemaakt en wordt dan in de jaarrekening opgenomen.

Financiën

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB raming 2020 MJB raming 2021 MJB raming 2022
Lasten 1.017 0 0 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.017 0 0 0 0 0
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud