Uitgaven

3,11%

€ -2.553

x € 1.000
3,11% Complete

Inkomsten

74,48%

€ 60.451

x € 1.000
74,48% Complete

Saldo

6921,7%

€ 57.898

x € 1.000

2.2 Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

3,11%

€ -2.553

x € 1.000
3,11% Complete

Inkomsten

74,48%

€ 60.451

x € 1.000
74,48% Complete

Saldo

6921,7%

€ 57.898

x € 1.000
Inhoud

Toelichting

Op grond van de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren wij het overzicht tegelijk met de overige programma’s.

Context en achtergronden

Onderdeel Algemene dekkingsmiddelen heeft, in tegenstelling tot de overige programma’s, een algemeen karakter. Bij dit onderdeel worden de lasten, maar voornamelijk de baten geraamd van o.a. de algemene belastingen (de onroerende zaak belastingen, de hondenbelasting en toeristenbelasting) en de algemene uitkering. Tegenover deze inkomsten staan geen directe uitgaven; het zijn algemene, niet-geoormerkte, dekkingsmiddelen.

Ook de stelposten voor onvoorziene uitgaven en onderuitputting vallen onder dit onderdeel.

  • Wij streven naar optimale middelenverwerving, waarbij de mate van middelenverwerving op korte termijn maar zeer beperkt kan worden beïnvloed:
  • De stijging van de heffingen (i.c. de afvalstoffen- en rioolheffing) is ingekaderd door het uitgangspunt van kostendekkendheid, zoals dat is vastgelegd in de Kadernota;
  • Hetzelfde Raadsprogramma bepaalt dat de totale woonlasten (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing) onder het landelijk gemiddelde blijven;
  • De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is enerzijds afhankelijk van de beschikbare rijksmiddelen en anderzijds afhankelijk van de specifieke kenmerken (bijv. aantal inwoners);
  • De inkomsten uit beleggingen zijn afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de betreffende ondernemingen. Daarbij en ook bij andere uitzettingen van gelden vormt het treasurystatuut een restrictief kader.

 

 

Verbonden partijen

De gemeente is aandeelhouder in de volgende NV's:

 

Alliander

Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor het distribueren van gas en elektriciteit en de aansluitingen van klanten op het netwerk in onze gemeente. Dit zijn wettelijk bepaalde taken.

 

Vitens

Vitens levert het drinkwater in onze gemeente met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

 

Bank Nederlandse Gemeenten

Dit is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

 

De Integratie-uitkering sociaal domein wordt met ingang van 2019 overgeheveld naar de algemene uitkering.

De uitkomsten van de septembercirculaire zijn nog in deze begroting verwerkt. Uit de septembercirculaire blijkt dat de ontwikkeling van het gemeentefonds de komende jaren vrij vlak is, behoudens een neerwaartse bijstelling omdat gemeenten meer zijn gaan declareren bij het BTW compensatiefonds dan waarbij de mei circulaire nog vanuit werd gegaan. Deze neerwaartse bijstelling bedraagt voor Montferland € 181.000 structureel ingaande 2019.

  

Overzicht geraamde algemene dekkingsmiddelen *)

(Bedragen x1.000)

  Werkelijk 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Algemene uitkering 47.866 50.806 51.599 51.945 52.393 50.967
Baatbelasting 3 3 3 3 3 3

Deelnemingen/beleggingen/nutsbedrijven

515 504 355 344 346 323
Financiering -3 10 4 4 4 4
Hondenbelasting 214 249 251 251 251 245
Onvoorzien 0 0 -10 -10 -10 -10
Overige alg dekkingsmiddelen -293 -73 -220 -235 -235 -10
OZB 6.349 6.529 6.704 6.704 6.704 6.704

Reclamebelasting

37 38 37 37 37 37

Uitvoering wet WOZ

-202 -249 -252 -268 -268 -268
Totaal algemene dekkingsmiddelen 54.484 57.817 58.470 58.775 59.225 57.995

*)  De opbrengstramingen van de diverse belastingen in de tabel zijn inclusief de lasten van heffing en invordering. 

Overzicht geraamde algemene dekkingsmiddelen *)

Overzicht geraamde algemene dekkingsmiddelen *)

           (Bedragen x1.000)

 

Werkelijk
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Algemene uitkering

47.866

50.806

51.599

51.945

52.393

50.967

Baatbelasting

3

3

3

3

3

3

Deelnemingen/beleggingen/
nutsbedrijven

515

504

355

344

346

323

Financiering

-3

10

4

4

4

4

Hondenbelasting

214

249

251

251

251

245

Onvoorzien

0

0

-10

-10

-10

-10

Overige alg dekkingsmiddelen

-293

-73

-220

-235

-235

-10

OZB

6.349

6.529

6.704

6.704

6.704

6.704

Reclamebelasting

37

38

37

37

37

37

Uitvoering wet WOZ

-202

-249

-252

-268

-268

-268

Totaal algemene dekkings-
middelen

54.484

57.817

58.470

58.775

59.225

57.995

*)  De opbrengstramingen van de diverse belastingen in de tabel zijn inclusief de lasten van heffing en invordering. 

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Algemene dekkingsmiddelen zijn:
Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB raming 2020 MJB raming 2021 MJB raming 2022
Lasten 3.271 2.546 2.519 2.376 2.225 1.991
Baten 57.990 60.496 60.451 60.924 61.206 61.511
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 54.719 57.950 57.932 58.548 58.981 59.519
Stortingen 3.059 1.164 34 31 29 29
Onttrekkingen 3.673 822 836 0 0 0
Mutaties reserves 614 -343 803 -31 -29 -29

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Stortingen en onttrekkingen Werkelijk 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB raming 2020 MJB raming 2021 MJB raming 2022
Stortingen
(144702) Mutatie reserves programma 02 (Wonen) 1.230 -198 0 0 0 0
(144703) Mutatie reserves programma 03 (Beheer leefomgeving) 205 164 114 53 109 58
(144704) Mutatie reserves programma 04 (Economie en toerisme) 3.128 -2.335 0 0 0 0
(144705) Mutatie reserves programma 05 (Leefbaarheid, leefbaarheid en cultuur) 26 0 0 0 0 0
(144706) Mutatie reserves programma 06 (Bevordering gezonde leefstijl) 206 50 50 50 50 50
(144707) Mutatie reserves programma 07 (Jeugd en onderwijs) 993 1.782 1.805 1.805 1.805 1.805
(144708) Mutatie reserves programma 08 (Maatschappelijke ondersteuning) 1.080 0 0 0 0 0
(144740) Mutatie reserves programma 40 2.990 1.164 34 31 29 29
Totaal Stortingen 9.857 627 2.003 1.939 1.993 1.942
Onttrekkingen
(144702) Mutatie reserves programma 02 (Wonen) 502 -569 53 24 24 24
(144703) Mutatie reserves programma 03 (Beheer leefomgeving) 139 300 150 75 50 0
(144704) Mutatie reserves programma 04 (Economie en toerisme) 1.679 0 0 0 0 0
(144706) Mutatie reserves programma 06 (Bevordering gezonde leefstijl) 332 1.127 127 127 127 127
(144707) Mutatie reserves programma 07 (Jeugd en onderwijs) 2.270 2.229 2.805 1.897 1.869 1.841
(144708) Mutatie reserves programma 08 (Maatschappelijke ondersteuning) 995 0 0 0 0 0
(144740) Mutatie reserves programma 40 3.673 822 836 0 0 0
(144750) Mutatie reserves programma 50 0 20 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 9.592 3.928 3.972 2.123 2.070 1.992
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud