Uitgaven

2,36%

€ -1.939

x € 1.000
2,36% Complete

Inkomsten

0,65%

€ 524

x € 1.000
0,65% Complete

Saldo

169,12%

€ -1.415

x € 1.000

2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitgaven

2,36%

€ -1.939

x € 1.000
2,36% Complete

Inkomsten

0,65%

€ 524

x € 1.000
0,65% Complete

Saldo

169,12%

€ -1.415

x € 1.000
Inhoud

02.1 Missie

Wij willen samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een aantrekkelijke en goede woon-, werk-, en leefomgeving creëren.

02.2 Context en achtergronden

Ruimtelijke Ordening
De nadruk bij dit programmaonderdeel ligt bij de leefbaarheid op het platteland en in de kernen, met speciale aandacht voor ontmoetingsplaatsen en de functie en verschijningsvorm van centrumgebieden. Het streven in het buitengebied is gericht op het leefbaarder en aantrekkelijker maken van het landelijk gebied.

In de bebouwde kom is het streven gericht op het aantrekkelijker maken van kernen, waarbij de focus – naast het gemêleerd bouwen van woningen in kernen - met name gericht is op de centra van  ’s-Heerenberg en Didam.


De transformatie van het centrum van ’s-Heerenberg is in een vergevorderd stadium, maar verdient blijvend aandacht. Een aantal projecten is in 2018 afgerond (Action, vmg. gemeentehuislocatie en Plantsoensingel Zuid). Daarnaast is een aantal projecten in voorbereiding (vmg. Rabobank, vmg. Blokkerpand,  Stadswal, de Poort fase 2 en de Kloosterhof).

 

De herinrichting van het centrum van Didam bevindt zich nog volop in de voorbereidings- / uitwerkingsfase. Door intensieve participatie van klankbordgroep, bewoners, bedrijven en overige belanghebbenden worden plannen vormgegeven en voorbereid voor uitvoering.

Doel voor beide centra is om een aantrekkelijker omgeving te creëren, waardoor winkelend en uitgaand publiek graag naar de centra van Didam en ’s-Heerenberg komen en winkeliers en ondernemers worden ondersteund in hun commerciële activiteiten.  

 

De Omgevingsvisie van de provincie vormt een belangrijke leidraad voor het ruimtelijk beleid van onze gemeente. Daarnaast zijn er enkele sectorale visies waarop we ons beleid afstemmen, zoals de Woonvisie en het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Genoemde beleidsstukken vormen een belangrijk kader bij de totstandkoming van de gemeentelijke Omgevingsvisie die thans in de maak is. 

 

Programmadoel

Het leefbaarder en aantrekkelijker maken van het landelijk gebied en het aantrekkelijker maken van kernen met speciale aandacht voor de centra van Didam en 's-Heerenberg. 

  

Volkshuisvesting
Onze bevolkingssamenstelling vergrijst en ontgroent. Daarnaast neemt de gemiddelde gezinsgrootte af. Dit betekent dat voor de huisvesting van onze bevolking een andere woonbehoefte ontstaat. De veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de consequenties voor de woningbehoefte worden periodiek gemonitord.  Doel is om de woningbehoefte en het woningaanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. 

 

Vanuit hogere overheden wordt nadrukkelijk gestuurd op woningbouwproductie in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. Op basis van provinciale richtlijnen zijn in onderling overleg tussen gemeenten in de subregio Liemers in 2017 afspraken gemaakt over  de kwalitatieve en kwantitatieve opgave voor de periode tot 2027 . De afspraken zijn vastgelegd in de Liemerse Woonagenda 2017 - 2027 en geaccordeerd door de provincie. Deze afspraken vormen een belangrijke leidraad voor het door ons uit te voeren volkshuisvestingsbeleid. 

In de prestatieafspraken wonen heeft de gemeente met woningstichting Plavei, Woonzorg Nederland en de huurdersverenigingen afspraken vastgelegd ten aanzien van de volkshuisvestelijke opgaven  de komende jaren. Er zijn afspraken gemaakt over onder andere de thema’s betaalbaarheid, bereikbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid, huisvesting van doelgroepen en wonen met zorg en leefbaarheid.

 

De visie ‘Wonen, welzijn en zorg’ is mede gebaseerd op de rol van de gemeente binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Vanuit de gemeentelijke regierol heeft Montferland de ambitie geformuleerd om mensen langer (zo lang mogelijk) in hun eigen woning en woonomgeving te laten wonen. 

 

Middels een subsidieregeling (en een bewustwordingscampagne) proberen we ouderen te stimuleren hun woning (tijdig) aan te passen zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

 

Programmadoel

De woningbehoefte en het woningaanbod beter op elkaar aan laten sluiten en inwoners  in staat stellen langer zelfstandig thuis te wonen.

 

Natuur- en Landschapsontwikkeling 

De gemeente Montferland wordt gekenmerkt door haar groene landschappelijke karakter. Teneinde dit karakter te behouden en te stimuleren heeft de gemeente samen met de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek een Landschapsontwikkelingsplan opgesteld (LOP).
Doel van dit plan is om de verscheidenheid in landschap en natuur te behouden en daar waar mogelijk te versterken, zodat hiermee wordt bijgedragen aan het welzijn van de inwoners en vooral ook ons toeristisch potentieel optimaal wordt benut.
Het LOP laat zien wat er allemaal kan en op welke manier. Het stimuleert gewenste ontwikkelingen, zoals het (opnieuw) aanleggen en beheren van landschapselementen, het realiseren van Groene Ontwikkelzones, het verbinden van recreatieve en economische activiteiten en het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. Daarnaast is het LOP het kader om subsidies aan te vragen c.q. te verstrekken.

Ook in relatie tot de energietransitie wordt gezocht naar een goede balans tussen mogelijkheden om energie op te wekken en behoud/ verbetering van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit.  

 

Natuur en recreatie in Montferland houdt niet op bij de grens. Het gebied op en rond de stuwwal biedt mogelijkheden voor grensoverschrijdende ontwikkelingen. Om hier meer vorm aan te geven, is samen met de gemeente Stadt Emmerich en Natuurmonumenten een visie/projectplan opgesteld met concrete maatregelen (Interreg). Uitvoering hiervan is gestart. Diverse onderdelen zijn gerealiseerd.

 

Programmadoel

De verscheidenheid in landschap en natuur behouden en daar waar mogelijk versterken.

 

Monumenten 

Wij staan een actief monumenten- en archeologiebeleid voor. Dit doen we door het behoud, de ontwikkeling en het herstel van karakteristieke en cultuurhistorisch belangrijke elementen te stimuleren en te ondersteunen en de kennis van en belangstelling voor cultureel erfgoed te verbreden.

De uitvoering van dit beleid is onder andere gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde nota ‘Cultuurhistorie - Cultuurhistorisch beleid voor Montferland’. 


Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten in Montferland wordt uitvoering gegeven aan de subsidieverordeningen voor onderhoud en restauratie. Deze verordeningen richten zich op het duurzaam in stand houden en verbeteren van ons lokale erfgoed, waarmee we samen met de provincie Gelderland (koppelsubsidie) monumenteneigenaren stimuleren in de vorm van het verstrekken van aanvullende bijdragen voor instandhoudingswerkzaamheden aan hun monumenten. 

 

Programmadoel

Het duurzaam in stand houden en verbeteren van ons lokale erfgoed.

 

Verbonden partijen

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

Het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen richt zich op regionale beleid aangaande economie, wonen, verkeer en duurzaamheid vorm te kunnen geven. Uit de bijdrage voor het GO wordt ook de Economic Board regio Arnhem Nijmegen (stichtin g met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en bureau Brussel (regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) gefinancierd. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie wordt besloten deelname aan de Stichting Economic Board voort te zetten

02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's

 • Raadsprogramma
 • Cultuurhistorisch beleid voor Montferland (2012)
 • Structuurvisie Montferland (2009)
 • Masterplan ’s-Heerenberg (2004)
 • Masterplan Didam (2016)
 • Structuurvisie Didam (2009)
 • Notitie Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied (2008)
 • Notitie Ruimte voor wonen in het buitengebied (2007)
 • Beleidsnotitie woningbouw op inbreidingslocaties (2016)
 • Nota Grondbeleid (2011)
 • Nota Grip op Verandering
 • Van nieuwe naobers en brood op de plank, landschapsontwikkelingsplan+ (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek)
 • Regionale structuurvisie Achterhoek (2012)
 • Omgevingsvisie Provincie Gelderland (2014)
 • Ruimte voor goed wonen; samen koersen naar een toekomstbestendige woonomgeving (provincie Gelderland)
 • Woonagenda Liemers 2017 - 2027
 • Woonvisie (2016 - 2020)

02.4 Programmaonderdelen

Naast het reguliere werk herkennen wij binnen dit programma speerpunten op de volgende programmaonderdelen:

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • Monumenten

2.4.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Een adequate thuisbasis (kazerne) voor de brandweer in Didam creëren, waardoor het korps op een arbo technisch verantwoorde en efficiënte wijze kan reageren op calamiteiten binnen haar werkgebied

Goede landschappelijke inpassing: bij minimaal 50% van de functieveranderingsinitiatieven landschappelijke inpassing toepassen

% Functieveranderingsinitiatieven met landschappelijke inpassing
Period -
1. Streefwaarde 50
2. Laatste meting 100

Afname leegstand gebouwen buitengebied (woningen en niet-woningen)

Afname leegstand gebouwen (woningen en niet-woningen)

Door functieverandering wordt jaarlijks 1.000 m2 bebouwing in het buitengebied gesloopt

Bebouwing gesloopt door functieverandering

Vitale bebouwing in kernen: minder leegstaande panden in het centrum

Ten behoeve van het terugdringen van het aantal leegstaande panden wordt gewerkt aan de volgende projecten:
- Vmg.  Blokkerpand, Molenpoortstraat, 's-Heerenberg;
- Vmg. pand Rabobank, Stadsplein, 's-Heerenberg;
- Locatie Kruidvat en naastgelegen leegstaande panden, Stadswal 's-Heerenberg;
- Vmg. pand Klarenaar, Oudste Poortstraat 's-Heerenberg;
- Vmg Katja-fabriek, Lengelseweg, 's-Heerenberg;
- Vmg gemeentehuis en postkantoor, Raadhuisstraat Didam;
- Vmg. pand woninginrichting Bolder, Kerkstraat 9-11, Didam.

Vermindering leegstaande panden

In 2017 zijn de volgende projecten gefaciliteerd die bijdragen aan  het streven om het aantal leegstaande panden te verminderen:

- vmg. Gemeentehuis, hoek Hofstraat - Marktstraat, 's-Heerenberg;

- vmg. pand Coop (thans Aldi/Action), Villersgengske, 's-Heerenberg;

- vmg. pand woninginrichting Bolder, Kerkstraat 9-11, Didam.  

Period -
2017 3
2019 3

Revitalisering centrum Didam: herinrichtingsplannen deelgebieden vormgeven

In intensief overleg met alle betrokkenen (bewoners, bedrijven en overige betrokkenen)  wordt de uitwerking van de herinrichting van het centrum van Didam per deelgebied vormgegeven. In 2019 moet deelgebied 1: de Spoorstraat in uitvoering gaan en gestart worden met de uitwerking van overige deelgebieden.

Herinrichtingsplan deelgebied

In overleg met de klankbordgroep, buurtbewoners en bedrijven is de uitwerking van de herinrichting van deelgebied 1, de Spoorstraat, vormgegeven.

Period -
2017 1
2019 1

2.4.2 Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Een positief migratiesaldo: > 0

Migratiesaldo
Periode -
2016 205
2017 357

Evenwicht in woningvraag en woningaanbod: door uitbreiding woningvoorraad met 75 eenheden

Uitbreiding woningvoorraad
Periode -
2016 86
2017 107
2019 75

Bijdragen aan de toename van een levensloopbestendige voorraad

We willen (koop)woningen bereikbaar houden voor jonge en startende woningzoekenden

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4.3 Natuur- en landschapsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Beter inzicht in de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de kernen in relatie tot de nieuwe Natuurbeschermingswet

Uitbreiding natuur- en landschapselementen met minimaal 1 ha

Ontwikkeling kenmerkende natuur en landschapselementen op basis van het LOP in ha.
Periode -
2017 13,5
2019 1

Wat gaan we daarvoor doen?

Toename van belevingsmogelijkheden van landschap en natuur

Realisatie voorzieningen Eltenberg/ Bergherbos
Period -
2017 8
2019 1

Wat gaan we daarvoor doen?

Ruimtelijke initiatieven in het buitengebeid die passen in het landschap

Ruimtelijke initiatieven
Periode -
2019 5

2.4.4 Monumenten

Wat willen we bereiken?

02.5 Programmagegevens

Programmaonderdeel/omschrijving prestatiegegeven Werkelijk 2016 Werkelijk 2017 Raming 2018 Raming 2019
01. Ruimtelijke ordening        
Aantal Bestemmingsplannen voorbereid (1)  16 7  15 15
02 Volkshuisvesting        
Totaal aantal te bouwen woningen  86 80 75 100
Aandeel betaalbaar (>=50% van totaal) (prijs maximaal €172.000,- von)  50% 60%  50% 50%
Aantal woonruimten (incl woningen met logiesfunctie)  15.531  15.664 15.744  16.037
Aantal verleende startersleningen  18 20  20  20
03 Natuur- en landschapsontwikkeling        
Aantal verleende subsidies voor aanleg landschapselementen 16 13 10  10
04 Monumenten        
Uitbreiding monumentenlijst  0 2  2
Aantal verleende monumentensubsidies (2) 20  20 20  20
Aantal verleende monumentenvergunningen (2)  4 10 10  10

Toelichting bij de kengetallen

 (1) Het aantal voorbereide bestemmingsplannen is de laatste jaren afgenomen als gevolg van het feit dat meer en meer met verzamelplannen wordt gewerkt, bijv. bestemmingsplan kernen en veegplannen Buitengebied. Daarnaast wordt vaker gebruik gemaakt van een omgevingsvergunning in combinatie met een projectprocedure.
(2) Voor deze prestatiegegevens geldt dat zij mede afhankelijk zijn van initiatieven vanuit de samenleving. Daarmee hebben zij een meer indicatief karakter. 

 

Kern

Oppervlakte bebouwde kom

(in ha)

Oppervlakte Buitengebied
(in ha)

Totale oppervlakte (in ha)

Peildatum

Info komt uit

Didam

345

2803

3206

25-8-2018

GIS

Nieuw-Dijk

24

-

-

25-8-2018

GIS

Loil

34

-

-

25-8-2018

GIS

Beek/Loerbeek

160

1709

1869

25-8-2018

GIS

‘s-Heerenberg

319

65

584

25-8-2018

GIS

Zeddam

100

927

1027

25-8-2018

GIS

Braamt

32

373

405

25-8-2018

GIS

Azewijn

28

1121

1149

25-8-2018

GIS

Kilder

45

785

830

25-8-2018

GIS

Stokkum

28

572

600

25-8-2018

GIS

Lengel

25

205

230

25-8-2018

GIS

Vethuizen/Wijnbergen

-

762

762

25-8-2018

GIS

Totaal

 

 

10664

 

 

 

Kern

Aantal woningen bebouwde kom

Aantal woningen buitengebied

Totaal aantal woningen

Peildatum

Info komt uit

Didam

5747

864

7317

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Nieuw-Dijk

321

-

-

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Loil

385

-

-

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Beek/Loerbeek

817

265

1082

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

‘s-Heerenberg

3945

9

3954

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Zeddam

1145

65

1210

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Braamt

301

137

438

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Azewijn

182

107

289

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Kilder

415

190

605

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Stokkum

314

160

474

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Lengel

109

47

156

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Vethuizen/Wijnbergen

-

85

85

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Totaal

 

 

15610

 

 

 

 

 

Volkshuisvesting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal huishoudens

15.161

 

2017

CBS Huishoudens

2.   Verdeling woningen

   

 

 
 • koop

64,9%

57%

2016

BAG-bewerking ABF research

 • huur

35,1%

43%

2016

BAG-bewerking ABF research

3.   Verdeling woningen naar type

 

 

 

 

 •  eengezinswoningen

82,1%

 

2017

BAG-bewerking ABF research

 •  meergezinswoningen

17,9%

 

2017

BAG-bewerking ABF research

4.   Nieuwbouw per 1.000 woningen

8,4

6,4

2015

ABF

5.   Gemiddelde WOZ-waarde woningen

€ 195.000,--

€ 310.000,--

2016

Meerdere

6.   Aantal personen per huishouden

2,33

2,19

2017

CBS Huishoudens

7.   Huishoudsamenstelling

 

 

 

 

 • alleenstaand

28,5%

 

2017

CBS Huishoudens

 • samenwonend zonder kinderen

35,2%

 

2017

CBS Huishoudens

 • samenwonend met kinderen

36,4%

 

2017

CBS Huishoudens

8.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep huurtoeslag

0,93

1,0

2016

WSJG

9.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep sociale huurwoning

0,83

0,85

2016

WSJG

10.         Passend gehuisveste huishoudens

73,4%

74,9%

2016

WSJG

11.         Percentage scheefwoners

       
 • Goedkope scheefwoners

10,9%

12,1%

2016

WSJG

 • Dure scheefwoners

15,8%

13,0%

2016

WSJG

12.         Gemiddelde huurquote per huishoudtype

     

 

 • < 25 jaar

28,2%

 

2016

WSJG

 • 1phh 25 jr tot AOW

29,5%

 

2016

WSJG

 • 1phh AOW of ouder

28,6%

 

2016

WSJG

 •  paar zonder kinderen 25 jr-AOW

21,2%

 

2016

WSJG

 • paar zonder kinderen AOW of ouder

20,6%

 

2016

WSJG

 • paar met kind(eren)

18,2%

 

2016

WSJG

 • eenoudergezin

19,2%

 

2016

WSJG

13.         Gemiddelde woonquote

32,1%

31,5%

2016

WSJG

14.         Samenstelling woningvoorraad

   

 

 

 • koop

64,9%

57%

2015

WSJG

 • particuliere huur

9,9%

13,2%

2015

WSJG

 • huurwoningen woningcorporatie

25,1%

29,9%

2015

WSJG

15.         Verhouding kale huur/maximale huur

73%

73%

2015

WSJG

16.         Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen

14,2%

12,2%

2016

WSJG

17.         Gemiddeld aantal huurpunten woningwaardestelsel

159

149

2016

WSJG

18.         Huurprijsklasse corporatiewoningen

 

 

 

 

 • tot kwaliteitskortingsgrens

6,9%

13,1 %

2016

WSJG

 • kwaliteits-korting en aftoppingsgrens

58,5%

55,5%

2016

WSJG

 •  tussen aftopping en liberalisatiegrens

25%

22%

2016

WSJG

 • boven liberalisatiegrens

4,3%

5,2%

2016

WSJG

 •  onbekend

5,2%

4,2%

2016

WSJG

19.         WOZ-waarde koopwoningen in prijsklassen

   

 

 

 • < € 170.000

27,2%

26,0%

2016

WSJG

 • € 170.000-215.000

23,9%

22,9%

2016

WSJG

 • € 215.000-300.000

26,9%

26,3%

2016

WSJG

 • >300.000

21,9%

24,0%

2016

WSJG

 • onbekend

 

0,8%

2016

WSJG

20.         Doelgroep huurtoeslag

 

 

 

 

 • in koopwoning

31,9%

16,1%

2016

WSJG

 • in corporatiewoning

48,5%

53%

2016

WSJG

 • in particuliere woning

12,3%

12,4%

2016

WSJG

21.         Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen

€ 236.800,--

€ 254.000,--

2016

WSJG

22.         Migratiesaldo per 1.000 inwoners

6,2

-

2016

CBS Bev. Ontwik.

23.         Natuurlijke aanwas per 1.000 inwoners

-1,4

-

2016

CBS Bev. Ontwik.

24.         Huur corporatiewoningen

   

 

 
 • Bruto huur:

€ 556,00

 € 539,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 • Huurtoeslag:

€ 118,00

€ 108,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 • Netto huur:

 € 435,00

€ 415,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

25.         Mutatiegraad corporatiewoningen

8,6%

6,2%

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 

Natuur- en landschapsontwikkeling

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal verleende subsidies voor inrichting natuur en landschap

13

 

2017

 

 

Monumenten

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal gemeentelijke monumenten

164

 

2018

gemeente

2.   Aantal rijksmonumenten

49

 

2018

gemeente

3.   Aantal verleende subsidies voor instandhouding monumenten

23

 

Sept. 18

gemeente

4.   Omvang verleende subsidies voor instandhouding monumenten

68.000

(40.000 door gemeente / 28.000 door provincie)

 

Sept. 18

gemeente

02.6 Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Ruimtelijke ontwikkeling zijn:
Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB raming 2020 MJB raming 2021 MJB raming 2022
Lasten 6.606 1.746 1.992 1.572 1.668 1.659
Baten 6.321 543 524 157 157 157
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -285 -1.203 -1.468 -1.415 -1.511 -1.502
Stortingen 1.230 -198 0 0 0 0
Onttrekkingen 502 -441 53 24 24 24
Mutaties reserves -728 -243 53 24 24 24
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud