Uitgaven

5,42%

€ -4.442

x € 1.000
5,42% Complete

Inkomsten

2,3%

€ 1.866

x € 1.000
2,3% Complete

Saldo

307,99%

€ -2.576

x € 1.000

2.1.01 Relatie inwoners en bestuur

Uitgaven

5,42%

€ -4.442

x € 1.000
5,42% Complete

Inkomsten

2,3%

€ 1.866

x € 1.000
2,3% Complete

Saldo

307,99%

€ -2.576

x € 1.000
Inhoud

01.1 Missie

De gemeente Montferland streeft naar een goede dienstverlening, die de inwoners, bedrijven en instellingen centraal stelt. Open en eenduidige communicatie met hen is van wezenlijk belang om zodoende aan te sluiten bij de behoefte vanuit de samenleving. Zij zullen zo veel mogelijk vooraf worden betrokken bij belangrijke beleidsvraagstukken. Waar nodig handhaaft de gemeente wet- en regelgeving. Initiatieven vanuit de samenleving worden daar waar mogelijk gefaciliteerd.

01.2 Context en achtergronden

Onze organisatie levert ruim 250 producten en diensten. Deze producten en diensten zijn zeer divers. Zo verstrekken wij onder andere reisdocumenten, toetsen wij of mensen in aanmerking komen voor een uitkering, verlenen we beschikkingen voor bouwactiviteiten, leggen wij belastingaanslagen op, handhaven wij, behandelen wij meldingen openbare ruimte, ondersteunen we mensen die zorg nodig hebben, maken we bestemmingsplannen etc.

Wetgeving zorgt er voor dat men onze producten en diensten soms nodig heeft. Burgers willen namelijk geen paspoort, maar ze willen reizen. Wetgeving bepaalt dat hier een reisdocument voor nodig is. Burgers en bedrijven willen geen vergunning op grond van de Wabo, maar men wil bouwen. Het is aan ons om deze vaak verplichte winkelnering zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken.

De belastingdienst voert de slogan 'leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker'. In Montferland staan wij ook voor deze slogan. De afgelopen jaren hebben wij flink ingezet en gestuurd op de digitale dienstverlening. Hierdoor is het voor veel burgers en bedrijven eenvoudiger en goedkoper geworden om onze producten en diensten aan te vragen. Deze investering werpt zijn vruchten af. In een periode van vier jaar is het aantal digitale aanvragen fors toegenomen (van 600 in 2013 naar bijna 11.000 in 2017). Maar ook 'persoonlijk contact' blijven wij hoog in het vaandel houden en geniet bij sommige producten en diensten zelfs onze voorkeur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vele huisbezoeken die wij in het kader van onze zorgtaken uitvoeren, aan de vele gesprekken die wij voeren met mensen die een wens hebben op het vlak van bouwen etc. Wij digitaliseren dus waar het kan en hebben persoonlijk contact waar gewenst en nodig.

Daarnaast omarmen wij nieuwe manieren van dienstverlening. Zo bieden wij inmiddels als één van de weinige gemeenten in Nederland, via onze website, de mogelijkheid aan om met onze medewerkers te chatten. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt en in de meeste gevallen krijgt de chatter direct een antwoord op zijn/haar vraag. Maar er zijn meer nieuwe kanalen die ingezet zouden kunnen worden. Denk hierbij aan WhatsApp en een gemeente-app. Laatstgenoemde mogelijkheden hebben inmiddels onze aandacht en wij zullen blijven zoeken naar mogelijkheden om de dienstverlening verder te verbeteren.

Wij hanteren en monitoren ook onze servicenormen. Deze servicenormen hebben betrekking op de bejegening van onze inwoners en bedrijven, bijvoorbeeld door middel van een telefoon- en e-mailprotocol, maar ook op de levertijden van de gemeentelijke producten en diensten. Het is waarschijnlijk een utopie om te veronderstellen dat burgers en bedrijven onze dienstverlening 'leuk' gaan vinden. Ons streven is er echter wel op gericht om deze, daar waar mogelijk, sneller, prettiger en duidelijker aan te bieden en in gevallen waar deregulering mogelijk is wellicht zelfs overbodig te maken.  

Zo blijven wij ook in 2019 streven naar het verminderen van regeldruk en blijven we onderzoeken of wij geen gegevens aan burgers en bedrijven vragen waarover we reeds beschikken of kunnen beschikken. Daarnaast blijven wij kijken of onze uitgaande correspondentie begrijpelijker/duidelijker kan en gaan we door met het vereenvoudigen van onze aanvraagformulieren. 

 

Programmadoel

Wij streven naar een verbetering van de dienstverlening m.b.t. de levering van producten en diensten, tot uiting komend in een hogere klantwaardering.

 

Communicatie en voorlichting 

Bestuurlijke vernieuwing

Wij constateren dat inwoners steeds meer zelf oplossingen zoeken voor maatschappelijke kwesties in hun omgeving. Naast de bestaande representatieve democratie met gekozen volksvertegenwoordigers ontstaat zodoende een meervoudige democratie. Deze netwerk-samenleving verwacht een andere rol van de gemeente. Draagvlak en vertrouwen in oplossingen voor vraagstukken staan onder druk. Van zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie wordt een ander gedachtepatroon vereist die beter past bij de behoefte van de samenleving. Dit verstaan wij onder bestuurlijke vernieuwing. Hiermee streven wij naar een meer flexibele en efficiënte relatie en samenwerking met de samenleving van Montferland die past bij de vraag uit de samenleving. Hierdoor worden de gebundelde kracht en expertise ingezet voor een goed woon-, leef- en werkklimaat in Montferland.

Bestuurlijke vernieuwing is daarom meer en breder dan communicatie. Zoals wij al in de startnotitie bestuurlijke vernieuwing (raadsvergadering van 27 september 2018) hebben aangegeven willen wij in samenwerking met inwoners een projectplan uitwerken om aan dit thema handen en voeten te geven in termen van: te bereiken effecten, indicator(en), uit te voeren activiteiten, prestatiegegevens en kosten/baten.

Bestuurlijke vernieuwing zal dan in de programmabegroting 2020 ook als een volwaardig programmaonderdeel gepositioneerd worden.

 

Communicatie

De maatschappij is in beweging en wij zullen beter moeten aansluiten bij wat er buiten het gemeentehuis gebeurt. Inwoners en bedrijven stellen andere eisen en samenwerken met partners wordt steeds vanzelfsprekender. Wij zijn het er allen over eens dat we op het vlak van communicatie en voorlichting slagen kunnen maken en dat is hét speerpunt waar we de komende periode aan zullen werken. Wij streven er naar een gemeente te worden die niet denkt voor inwoners, verenigingen en bedrijven maar een gemeente die met hen meedenkt en hen vroegtijdig betrekt bij kansen/mogelijkheden, ideeën, beleidsontwikkelingen, plannen, besluitvorming etc. Hierdoor zullen draagvlak en betrokkenheid toenemen en valt uiteindelijk meer tevredenheid te verwachten bij de inwoners en bedrijven over hun relatie met de gemeente. Wij beseffen ons hierbij ook dat er uiteindelijk keuzes gemaakt moeten worden waarbij niet iedereen in alle gevallen tevreden zal zijn.

Wij zullen, met alle van belang zijnde actoren, de resterende periode van 2018 maar zeker ook 2019 onderzoeken op welke wijze de gewenste bestuurlijke vernieuwing doorgevoerd kan worden. Daar waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden zullen we dat uiteraard direct doen.

 

Programmadoel 

Wij trachten door inzet van goede communicatie- en voorlichtingstrajecten en participatie het draagvlak en legitimiteit van het gemeentelijk handelen te vergroten, tot uiting komend in een hogere klantwaardering bij de burgerpeiling op het onderdeel 'relatie burger-gemeente'.

 

Verbonden partijen

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

Het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen richt zich op regionale beleid aangaande economie, wonen, verkeer en duurzaamheid vorm te kunnen geven. Uit de bijdrage voor het GO wordt ook de Economic Board regio Arnhem Nijmegen (stichting met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en bureau Brussel (regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) gefinancierd. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie wordt besloten deelname aan de Stichting Economic Board voort te zetten.

 

Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij  56 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie, maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

 

Euregio

De Euregio (gevestigd te Gronau)  is een Nederlands-Duits openbaar lichaam waarbij 102 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten.
De Euregio maakt zich sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te vereenvoudigen en te komen tot meerwaarde voor beide zijden. Daarbij ziet de EUREGIO zich als draaischijf en als bemiddelende instantie tussen beide landen.
In het strategisch concept EURIO 2020 zijn de speerpunten uitgewerkt hoe men dat doel wil bereiken namelijk: (1) maatschappelijke ontwikkeling - sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheid en openbare veiligheid; (2) economie- innovatie in MKB, arbeidsmarkt en -kwalificatie en toerisme; (3) duurzame ruimtelijke ontwikkeling - ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en verkeer, energie. 

01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's

  • Coalitieprogramma 2018-2022
  • Kwaliteitshandvest “Dienstverlenen doen we zo”
  • Strategische visie Montferland 2025
  • Sociale mediabeleid
  • Webvisie gemeente Montferland
  • Startnotitie bestuurlijke vernieuwing

0.1.4 Programmaonderdelen

Het programma kent twee programmaonderdelen namelijk: gemeentelijke producten en diensten en communicatie en voorlichting.

01.4.1 Gemeentelijke producten en diensten

Wat willen we bereiken?

Bij de burgerpeiling van ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij bij de eerstvolgende peiling beter dan de benchmark op het onderdeel ‘Gemeentelijke dienstverlening’

Tijdens het laatste onderzoek scoorden wij een 6,8 en de referentiegemeenten een 6,9. Ons streven is er op gericht om beter te scoren dan onze referentiegemeenten (gemeenten 25.000-50.000 inwoners).

Cijfer klanttevredenheidsonderzoek onderdeel 'gemeentelijke dienstverlening'
Periode -
2016 6,6
2018 6,8
2020 7

Waardering digitale dienstverlening inwoners
Periode -
2016 6,8
2018 7,1
2020 73

% Binnen onze servicenorm van 3 dagen beantwoorden van e-mailberichten
Period -
1. Streefwaarde 90
2. Laatste meting 76

% Binnen 5 minuten geholpen worden aan de balie in geval van vooraf gemaakte afspraak
Period -
1. Streefwaarde 90
2. Laatste meting 86

01.4.2 Communicatie en voorlichting

Wat willen we bereiken?

Bij de burgerpeiling van ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij bij de eerstvolgende peiling beter dan de benchmark op het onderdeel ‘relatie inwoner-gemeente’.

Tijdens het laatste onderzoek scoorden wij een 6,1 en de referentiegemeenten een 6,2. Ons streven is er op gericht om in de toekomst beter te scoren dan onze referentiegemeenten (gemeenten 25.000-50.000 inwoners).

Cijfer relatie inwoner-bestuur
Period -
2016 5,9
2018 6,1
2019 6,3

01.5 Programmagegevens

 

Programmaonderdeel/omschrijving prestatiegegeven Werkelijk 2016 Werkelijk 2017
Raming 2018 Raming 2019
Inwoners (per 31 december)        
jonger dan 20 jaar 7.300 7.292 7.250 7.398
20 tot 65 jaar 20.139 20.254 20.170 20.550
65 jaar en ouder 7.877 8.084 7.930 8.202
Totaal 35.316  35.630  35.350  36.150

 

 

Kern

Aantal inwoners in de kern

Aantal inwoners buitengebied

Totaal aantal inwoners

Peildatum

Info komt uit

Didam

12785

2343

16921

25-5-2018

BRP/Nedbrowser

Nieuw-Dijk

830

-

-

25-5-2018

BRP/Nedbrowser

Loil

963

-

-

25-5-2018

BRP/Nedbrowser

Beek/Loerbeek

2018

732

2750

25-5-2018

BRP/Nedbrowser

‘s-Heerenberg

8370

21

8391

25-5-2018

BRP/Nedbrowser

Zeddam

2448

189

2637

25-5-2018

BRP/Nedbrowser

Braamt

699

351

1050

25-5-2018

BRP/Nedbrowser

Kilder

996

519

1515

25-5-2018

BRP/Nedbrowser

Azewijn

462

276

738

25-5-2018

BRP/Nedbrowser

Stokkum

754

401

1155

25-5-2018

BRP/Nedbrowser

Lengel

273

123

396

25-5-2018

BRP/Nedbrowser

Vethuizen/Wijnbergen

-

249

249

25-5-2018

BRP/Nedbrowser

Totaal

 

 

35.802

 

 

 

 

Gemeentelijke producten en diensten

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Alle inspanningen van de gemeente (waardering 1-10)

6,52

6,64

2016

WSJG

2.      Directe dienstverlening inwoners (waardering 1-10)

6,57

6,74

2016

WSJG

3.      Directe dienstverlening ondernemers (waardering 1-10)

6,60

6,77

2017

WSJG

4.      Ontevreden over de dienstverlening (inwoners)

15%

13%

2016

WSJG

5.      Ontevreden over de dienstverlening (ondernemers)

21%

17%

2017

WSJG

6.      Percentage inwoners dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt

74%

79%

2016

WSJG

7.      Percentage bedrijven dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt

58%

60%

2017

WSJG

8.      Percentage inwoners dat afhandelingstijd acceptabel vindt

67%

75%

2016

WSJG

9.      Percentage bedrijven dat afhandelingstijd acceptabel vindt

49%

51%

2017

WSJG

10.   Percentage inwoners dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt

82%

76%

2016

WSJG

11.   Percentage `bedrijven dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt

59%

59%

2017

WSJG

12.   Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast

51%

44%

2016

WSJG

13.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast

33%

35%

2017

WSJG

14.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente zich flexibel opstelt

33%

32%

2016

WSJG

15.   Waardering digitale dienstverlening inwoners (1-10)

6,82%

6,79%

2016

WSJG

16.   Waardering digitale dienstverlening bedrijven (1-10)

6,50%

6,61%

2017

WSJG

17.   Digitale volwassenheid producten voor inwoners

77,1%

73,2%

2017

Ministerie BZK

18.   Digitale volwassenheid producten voor bedrijven

77,3%

58,8%

2017

Ministerie BZK

 

 


Communicatie en voorlichting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Samenwerking met inwoners  (waardering 1-10)

5,96

6,09

2016

WSJG

2.      Communicatie en voorlichting inwoners (waardering 1-10)

6,55

6,67

2016

WSJG

3.      Communicatie en voorlichting ondernemers (waardering 1-10)

5,97

6,20

2016

WSJG

4.      Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende communicatie is over verloop afhandeling

60%

68%

2016

WSJG

5.      Percentage bedrijven dat vindt dat er voldoende communicatie is over verloop afhandeling

46%

46%

2016

WSJG

6.      Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente heldere taal gebruikt

57%

64%

2016

WSJG

01.6 Financiën

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB raming 2020 MJB raming 2021 MJB raming 2022
Lasten 3.868 4.248 4.442 4.345 4.236 4.186
Baten 2.614 2.302 1.866 1.673 1.637 1.637
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.254 -1.946 -2.576 -2.672 -2.599 -2.549
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud