Uitgaven

20,22%

€ 16.517

x € 1.000
20,22% Complete

Inkomsten

9,75%

€ 7.976

x € 1.000
9,75% Complete

Saldo

8297,02%

€ -8.542

x € 1.000

Werk en inkomen

Uitgaven

20,22%

€ 16.517

x € 1.000
20,22% Complete

Inkomsten

9,75%

€ 7.976

x € 1.000
9,75% Complete

Saldo

8297,02%

€ -8.542

x € 1.000
Inhoud

Missie

De gemeente streeft ernaar zo veel mogelijk mensen zowel sociaal als economisch te laten deelnemen aan de samenleving. Economische zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

Context en achtergronden

Algemeen

Het aanvragen van een uitkering leidt niet automatisch tot een toekenning. De aanvrager is immers in principe zelf verantwoordelijk om zijn/haar eigen inkomen te verdienen. De gemeente doet daarom een beroep op de eigen kracht van mensen die een uitkering aanvragen en vraagt hen om zich optimaal in te zetten om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Lukt dit niet, dan ondersteunt de gemeente hen tijdelijk met een uitkering.  Wij zetten ons in om mensen met een uitkering zo snel mogelijk aan een betaalde baan te helpen. We doen dit bijvoorbeeld door bedrijven aan te trekken, werkgevers te benaderen en  bijstandsgerechtigden op te leiden.

Voor mensen voor wie betaalde arbeid op korte termijn niet haalbaar is, kunnen maatschappelijk nuttige activiteiten een uitkomst bieden.  Denk in dit verband aan de voormalige Sociale Werkvoorziening, nieuwkomers en andere mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente.

Naast inkomens- en re-integratieondersteuning bestaat een deel van ons werk uit het bestrijden van misbruik van uitkeringen. Door inzet van sociale rechercheurs en de fraude alertheid van de medewerkers bestrijden we zwart werk en andere vormen van uitkeringsfraude.

Wij ondersteunen mensen met een laag inkomen niet alleen in hun levensonderhoud. Ons armoedebeleid is erop gericht de kwetsbaren ook te ondersteunen om te kunnen participeren. Komt men in de problemen door schulden dan bieden wij schuldhulpverlening aan, waarbij wij oog hebben voor de eigen verantwoordelijkheid.

Participatie en activering

De gemeente heeft op grond van de Participatiewet de taak om mensen met een bijstandsuitkering toe te leiden naar werk. Per 1 januari 2015 bestaat deze groep ook uit mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking. Om dit doel te bereiken zetten wij verschillende instrumenten in, zoals een financiële compensatie voor de werkgever bij gedeeltelijke arbeidscapaciteit (loonkostensubsidie), social return bij aanbestedingen, het bieden van scholing en werkervaringsplekken voor onze doelgroep en andere instrumenten. Op regionale schaal wordt samengewerkt aan een gezamenlijke werkgeversbenadering.
Naast de toeleiding naar werk leiden wij de groep waarvoor betaald werk nog niet haalbaar is toe naar maatschappelijk nuttige activiteiten. Hierbij wordt samengewerkt met maatschappelijke partners, waaronder de stichting Welcom.

Programmadoel:

Meer inwoners uit de gemeentelijke doelgroep participeren naar vermogen en zijn onafhankelijk van een bijstandsuitkering.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Wij willen dat onze inwoners ondanks een laag inkomen kunnen participeren in de samenleving. Hierbij hanteren wij het principe van maatwerk en doelgerichte ondersteuning. In geval er ondersteuning nodig is, vindt er individuele toetsing plaats en worden enkele daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. Via de regeling 'Meedoen in Montferland' en diverse maatschappelijke organisaties, zoals Leergeld De Liemers, wordt ondersteuning in natura geboden.

Inwoners met een laag inkomen kunnen in dit kader ook gebruik maken van financiële ondersteuning. Hierop kan men een beroep doen door kwijtschelding van lokale belastingen aan te vragen of een financiële bijdrage in geval van bijzondere kosten of langdurig laag inkomen.

Programmadoel:

Meer inwoners met een laag inkomen kunnen participeren en kunnen, indien noodzakelijk, een beroep doen op aanvullende financiële ondersteuning.

Daarnaast ondersteunen wij inwoners met problematische schulden. Daarbij houden wij wel rekening met de eigen verantwoordelijkheid van de schuldenaren. Voor de kaders  is het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020 vastgesteld. Hierin is ook aandacht geschonken aan het voorkomen van schulden via lichte ondersteuning of door jongeren financieel zelfredzamer te maken.
Naast schuldhulpverlening aan natuurlijke personen via de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland, ondersteunen wij ook (kleine) ondernemingen met financiële problemen. Hiervoor bieden wij financiële ondersteuning op basis van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen aan.

Programmadoel:

Meer inwoners zijn economisch zelfstandig en schulden vormen geen belemmering voor de participatie.

 Nieuwkomers

 Een goede integratie van (het toenemende aantal) nieuwkomers is een belangrijk speerpunt binnen dit programma, in het bijzonder nu de instroom verhoogd is. De samenwerking tussen de gemeente, professionals en vrijwilligers van Welcom, de bibliotheek, Taalhuis en het Graafschap college is geïntensiveerd en wordt voortgezet in 2018.

Taal is de grootste barrière gebleken om in de maatschappij te participeren en te integreren. Door het ontbreken van een voldoende taalkwalificatie is het moeilijk om aan het werk te komen. In het Taalhuis wordt  op verschillende plaatsen taalcursussen  aangeboden. Momenteel wordt een dagvullend programma, denk aan vrijwilligerswerk en workshops over de Nederlandse cultuur, ontwikkeld omdat vooral de Nederlandse taal en werknemersvaardigheden na het inburgeringstraject nog onvoldoende zijn.

Programmadoel:

Meer nieuwkomers participeren naar vermogen en de zelfredzaamheid wordt versterkt.

 Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Doelstellingen van de Wsw zijn:

 • het realiseren van werk onder aangepaste omstandigheden voor inwoners die daarop zijn aangewezen en daarvoor zijn geïndiceerd;
 • het bevorderen van de arbeidscapaciteit en arbeidsbekwaamheid van mensen met een Wsw-indicatie;
 • het zo mogelijk realiseren van uitstroom naar een reguliere baan.

Als gevolg van de invoering van de participatiewet is nieuwe instroom in de Wsw vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk. Alle inwoners die op 31 december 2014 een arbeidscontract onder de Wsw hadden, behouden hun bestaande rechten en plichten tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit betrof bij de invoering van de participatiewet ongeveer 250 personen, waarvan 190 werkzaam bij Laborijn en 60 bij Presikhaaf. Dit aantal zal de komende jaren geleidelijk afnemen tot 0.

In 2016 is besloten het aanwijzingsbesluit voor de uitvoering van de Wsw in te trekken en uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn. Begin 2017 is dit besluit echter herroepen en is besloten te blijven deelnemen aan gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn. Ook het Wsw-personeel van Presikhaaf zal uiterlijk per 1 januari 2018 in dienst komen bij Laborijn. De gemeente zal aan de medewerkers van de groenploeg (nu nog in dienst bij Laborijn) onder voorbehoud een aanbod doen om in dienst te treden bij de gemeente onder begeleid werken. Dit houdt o.a. in dat deze werknemers een terugkeergarantie bij Laborijn hebben.

Wij achten het van belang dat bij de uitvoering van de Wsw zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de reguliere arbeidsmarkt biedt. De gemeente wil daarbij een voorbeeldrol vervullen door het aanbieden van een reguliere baan aan een grote groep Wsw-medewerkers, werkzaam in de groenploeg.

Programmadoel:

Meer inwoners met een Wsw-indicatie zijn extern geplaatst bij reguliere werkgevers (via detachering of begeleid werken).

Verbonden partijen

Laborijn

Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van arbeidsparticipatie, arbeidsondersteuning en bijstand. De gemeente Montferland neemt alleen deel aan deze gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.

Stadsbank Oost Nederland

 De bank is een kredietbank en heeft tot doel om een, zowel vanuit een bedrijfseconomische als ook maatschappelijke optiek bezien, verantwoord pakket van financiële dienstverlening gericht op  schuldhulpverlening aan te bieden aan de inwoners van de deelnemende gemeenten.

Kaderstellende (beleids)nota's

 • Het beleidsplan Participatie 2015-2018
 • De verordeningen en beleidsregels Participatiewet 2017
 • Het uitvoeringsplan re-integratie 2018
 • Het Beleidsplan Handhaving Participatiewet (2015)
 • Het Armoedebeleid 2016-2020
 • Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2016-2020

Programmaonderdelen

Naast het reguliere werk herkennen wij binnen dit programma speerpunten op de volgende programmaonderdelen:

 • Participatie en activering
 • Minimabeleid en schuldhulpverlening
 • Nieuwkomers
 • Voormalige WSW

Participatie en activering

Wat willen we bereiken?

Het aantal uitkeringen daalt met 5 gezinnen t.o.v. 2017.

Aantal uitkeringen P-wet, IOAW en IOAZ
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 446 - -
2017 - 451 -
2016 - - 506

Het aantal mensen dat met langdurige loonkostensubsidie arbeid verricht neemt jaarlijks toe met 10 personen

Aantal personen werkzaam met langdurige loonkostensubsidie
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 39 - -
2016 - 14 -
2015 - - 5

Het aantal uitkeringsgerechtigden dat parttime inkomsten uit arbeid heeft stijgt t.o.v. 2017.

Aantal mensen dat parttime inkomsten heeft verdiend
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 254 242 224

Het aantal mensen dat een tegenprestatie levert voor de uitkering stijgt met 5% t.o.v. 2017.

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering die een tegenprestatie leveren
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 229 218 209

Minimabeleid en schuldhulpverlening

Minimabeleid en schuldhulpverlening

We willen het gebruik van de regelingen in het kader van het minimabeleid bevorderen. Het gemeentelijke minimabeleid bestaat uit:

 • Bijzondere bijstand,
 • Meedoen in Montferland
 • Armoedebeleid kinderen
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Collectieve zorgverzekering
 • Schuldhulpverlening

 

 

Wat willen we bereiken?

Het aantal personen dat gebruik maakt van de regeling ‘Meedoen in Montferland’ neemt toe met 5% t.o.v. 2017

Aantal deelnemers Meedoen in Montferland
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 1008 914

Tenminste 80 aanbieders op de webshop "meedoen in Montferland"

Aantal aanbieders webshop "meedoen in Montferland"
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 80

Het percentage succesvol afgeronde minnelijke schuldregelingen stabiliseert op het niveau van 2017.

Gemeenschappelijke regeling  Stadsbank Oost Nederland voert voor alle aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten een nieuwe set basis indicatoren in.  Om deze reden is indicator gewijzigd van "percentage geslaagde trajecten schuldhulpverlening" in het "percentage succesvol afgeronde minnelijke schuldregelingen".  

Percentage geslaagde trajecten schuldhulpverlening
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 100 - -
2016 - 91 -
2015 - - 86

Nieuwkomers

Wat willen we bereiken?

De taakstelling voor 2018 (nog niet bekend) wordt gerealiseerd.

Taakstelling huisvesting statushouders
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 100 100 98

Minimaal 40% van de nieuwkomers verricht tijdens de inburgeringsperiode (onbetaalde) maatschappelijk nuttige activiteiten en/of participeert in het arbeidsproces naar vermogen.

Percentage nieuwkomers dat is uitgestroomd uit de uitkering als gevolg van het hebben van regulier werk
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 15 11

Percentage nieuwkomers dat onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteiten verricht
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 15 8,5

Percentage nieuwkomers dat part-time inkomsten uit arbeid heeft
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 5 0

Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk inwoners met een Wsw-indicatie werken bij een reguliere werkgever (via detachering of begeleid werken)

Aantal detacheringen / begeleid werken plaatsen extern

Vanaf 2018 wordt de Wsw volledig door Laborijn uitgevoerd.

Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
begr.2018 Laborijn 81 - -
1e kw2017 laborijn - 75 -
jaarst.2016 Laborijn - - 78

Programmagegevens

 

Programmaonderdeel/omschrijving prestatiegegeven Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Raming 2017 Raming 2018
01 Participatie en activering        
Instroom uitkeringen  195 180  160 160
Uitstroom uitkeringen totaal 213    180 185
Uitstroom naar werk 54    60 65 
Instroom statushouders in uitkering (1)  28   50 40
         
02 Armoedebeleid en schuldhulpverlening        
Aantal aanvragen bijzondere bijstand 583   600 605
Aantal deelnemers van de Collectieve zorgkostenverzekering van Menzis  n.v.t.  344 700 905 

Aantal kwijtscheldingen

 662   675 680
Aantal aanbieders 'Meedoen in Montferland'  n.v.t.   80 90
Aantal afgeronde trajecten schuldhulpmaatje  94   60 80
Aantal schuldhulpverleningstrajecten 72   65 65
Aanvragen Bbz  31   30 30
         
03 Nieuwkomers        
Aantal statushouders gehuisvest (individuen) 60    170 Niet bekend 
         
04 Voormalig Wsw        
Aantal SE met een dienstverband voormalig Wsw (31 december)  227,86   209,34 201,63

 

 

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Werk en Inkomen zijn:

- = nadeling, (bedragen x1.000)

Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

Bedragen x1000
Exploitatie Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Lasten 18.397 16.893 16.517 16.348 16.208 15.981
Baten 8.249 8.363 7.976 7.976 7.976 7.976
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -10.148 -8.530 -8.542 -8.372 -8.232 -8.005
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Stortingen 0 413 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 551 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 138 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -10.148 -8.392 -8.542 -8.372 -8.232 -8.005
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud