Uitgaven

1,74%

€ 1.424

x € 1.000
1,74% Complete

Inkomsten

0,26%

€ 213

x € 1.000
0,26% Complete

Saldo

1176,04%

€ -1.211

x € 1.000

Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitgaven

1,74%

€ 1.424

x € 1.000
1,74% Complete

Inkomsten

0,26%

€ 213

x € 1.000
0,26% Complete

Saldo

1176,04%

€ -1.211

x € 1.000
Inhoud

Missie

Wij willen samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een aantrekkelijke en goede woon-, werk-, en leefomgeving creëren.

Context en achtergronden

Ruimtelijke Ordening
De nadruk bij dit programmaonderdeel ligt bij de leefbaarheid op het platteland en in de kernen, met speciale aandacht voor ontmoetingsplaatsen en de functie en verschijningsvorm van centrumgebieden. Het streven in het buitengebied is gericht op het leefbaarder en aantrekkelijker maken van het landelijk gebied.
In de bebouwde kom is het streven gericht op het aantrekkelijker maken van kernen, waarbij de focus – naast het ontwikkelen van woningbouw - met name gericht is op de centra van  ’s-Heerenberg en Didam.


De herontwikkeling van het centrum van ’s-Heerenberg bevindt zich reeds in een vergevorderd stadium, terwijl de herinrichting van het centrum van Didam nog in de uitwerkingsfase verkeert. Doel voor beide centra is om een aantrekkelijker omgeving te creëren, waardoor winkelend en uitgaand publiek graag naar de centra van Didam en ’s-Heerenberg komen en winkeliers en ondernemers beter worden ondersteund in hun commerciële activiteiten. 
De verstedelijkingsvisie van de (voormalige) Stadsregio Arnhem-Nijmegen alsmede de omgevingsvisie van de provincie vormen een belangrijke leidraad voor het ruimtelijk beleid van onze gemeente. De gemeentelijke structuurvisie is hierop afgestemd. 

Programmadoel

Het leefbaarder en aantrekkelijker maken van het landelijk gebied en het aantrekkelijker maken van kernen. 

Volkshuisvesting
Onze bevolkingssamenstelling vergrijst en ontgroent. Daarnaast neemt de gemiddelde gezinsgrootte af. Dit betekent dat voor de huisvesting van onze bevolking een andere woonbehoefte ontstaat. De veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de consequenties voor de woningbehoefte worden periodiek gemonitord. Daarom wordt er bv. gedifferentieerd naar senioren- en starterswoningen. Doel is om de woningbehoefte en het woningaanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. 
Vanuit hogere overheden wordt nadrukkelijk gestuurd op woningbouwproductie in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. Op basis van provinciale richtlijnen zijn in onderling overleg tussen gemeenten in de sub-regio Liemers afspraken gemaakt over te realiseren woningbouwplannen tot 2020, met een doorkijk naar de periode daarna.
Deze bouwplannen zijn opgenomen in een zogenaamd ‘stoplichtmodel’ dat onderdeel uitmaakt van de Regionale woningbouwafspraken 2015. Deze afspraken vormen een belangrijke leidraad voor het door ons uit te voeren volkshuisvestingsbeleid. 
Met het convenant Wonen heeft de gemeente gezamenlijk met de woningbouwcorporatie de samenwerking op het gebied van wonen vastgelegd. Deze samenwerking wordt regelmatig geëvalueerd.  
De visie ‘Wonen, welzijn en zorg’ is mede gebaseerd op de rol van de gemeente binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Vanuit de gemeentelijke regierol heeft Montferland de ambitie geformuleerd om mensen langer (zo lang mogelijk) in hun eigen woning en woonomgeving te laten wonen. 
Middels de subsidieregeling 'Woningaanpassingen, monumenten en landschapselementen' proberen we ouderen te stimuleren hun woning (tijdig) aan te passen zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.   

Programmadoel:

De woningbehoefte en het woningaanbod beter op elkaar aan laten sluiten en inwoners  in staat stellen langer zelfstandig thuis te wonen.

Natuur- en Landschapsontwikkeling 

De gemeente Montferland wordt gekenmerkt door haar groene landschappelijke karakter. Teneinde dit karakter te behouden en te stimuleren heeft de gemeente samen met de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek een Landschapsontwikkelingsplan opgesteld (LOP).
Doel van dit plan is om de verscheidenheid in landschap en natuur te behouden en daar waar mogelijk te versterken, zodat hiermee wordt bijgedragen aan het welzijn van de inwoners en vooral ook ons toeristisch potentieel optimaal wordt benut.
Het LOP laat zien wat er allemaal kan en op welke manier. Het stimuleert gewenste ontwikkelingen, zoals het (opnieuw) aanleggen en beheren van landschapselementen, het realiseren van Groene Ontwikkelzones, het verbinden van recreatieve en economische activiteiten en het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. Daarnaast is het LOP het kader om subsidies aan te vragen c.q. te verstrekken.
Eén van de ontwikkelingen uit het LOP is het aanleggen van de klimaatcorridor tussen Veluwe en Montferland. Natuur en recreatie in Montferland houdt niet op bij de grens. Het gebied op en rond de stuwwal biedt mogelijkheden voor grensoverschrijdende ontwikkelingen. Om hier meer vorm aan te geven, is samen met de gemeente Stadt Emmerich en Natuurmonumenten een visie/projectplan opgesteld met concrete maatregelen (Interreg).
Hieraan willen wij de komende jaren uitvoering geven .

 

Programmadoel

De verscheidenheid in landschap en natuur behouden en daar waar mogelijk versterken.

Monumenten 

Wij staan een actief monumenten- en archeologiebeleid voor. Dit doen we door het behoud, de ontwikkeling en het herstel van karakteristieke en cultuurhistorisch belangwekkende elementen te stimuleren en te ondersteunen en de kennis van en belangstelling voor cultureel erfgoed te verbreden.
De uitvoering van dit beleid is vastgelegd in de door de raad in 2012 vastgestelde nota ‘Cultuurhistorie - Cultuurhistorisch beleid voor Montferland’. 
Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten in Montferland zijn subsidieverordeningen voor onderhoud en restauratie vastgesteld. Deze verordeningen zijn gericht op het duurzaam in stand houden en verbeteren van ons lokale erfgoed door het stimuleren van monumenteneigenaren in de vorm van het verstrekken van een aanvullende bijdrage bij instandhoudingswerkzaamheden.  

Programmadoel

Het duurzaam in stand houden en verbeteren van ons lokale erfgoed.

Verbonden partijen

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is als Wgr-plus in 2015 komen te vervallen. In 2015 hebben de achttien gemeenten in de regio besloten om het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen op te richten om het regionale beleid aangaande economie, wonen, verkeer en duurzaamheid vorm te kunnen geven.
Uit de bijdrage voor het GO wordt ook de Economic Board regio Arnhem Nijmegen (stichting met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en bureau Brussel (regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) gefinancierd.

Kaderstellende ( beleids ) nota's

 • Raadsprogramma
 • Leidraad cultuurhistorie regio Achterhoek
 • Cultuurhistorisch beleid voor Montferland (2012)
 • Structuurvisie Montferland (2009)
 • Masterplan ’s-Heerenberg (2004)
 • Masterplan Didam (2016)
 • Structuurvisie Didam (2009)
 • Notitie Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied (2008)
 • Notitie Ruimte voor wonen in het buitengebied (2007)
 • Beleidsnotitie woningbouw op inbreidingslocaties (2016)
 • Nota Grondbeleid (2011)
 • Nota Grip op Verandering
 • Van nieuwe naobers en brood op de plank, landschapsontwikkelingsplan+ (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek)
 • Montferland: Visie op de woningbouw 2005-2015 (actualisatie 2010-2020);
 • Verstedelijkingsvisie Stadsregio Arnhem Nijmegen (2011)
 • Regionale structuurvisie Achterhoek (2012)
 • Omgevingsvisie Provincie Gelderland (2014)
 • Stoplichtmodel voor woningbouw/programmering Stadsregio Arnhem Nijmegen (2015)
 • Woonvisie (2016)

Programmaonderdelen

Naast het reguliere werk herkennen wij binnen dit programma speerpunten op de volgende programmaonderdelen:

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • Monumenten

Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Goede landschappelijke inpassing: bij minimaal 50% van de functieveranderingsinitiatieven landschappelijke inpassing toepassen

Functieveranderingsinitiatieven met landschappelijke inpassing in %
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 50 100

Afname leegstand gebouwen buitengebied (woningen en niet-woningen)

Afname leegstand gebouwen (woningen en niet-woningen)
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
-

Door functieverandering wordt jaarlijks 1.000 m2 bebouwing in het buitengebied gesloopt

Bebouwing gesloopt door functieverandering in m2
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 1000

Vitale bebouwing in kernen: minder leegstaande panden in het centrum

Vermindering leegstaande panden
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 3

Revitalisering centrum Didam: herinrichtingsplan deelgebied 1

Herinrichtingsplan deelgebied
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 1

Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Een positief migratiesaldo: > 0

Migratiesaldo
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- - -
2016 - 205 -
2015 - - 90

Evenwicht in woningvraag en woningaanbod: door uitbreiding woningvoorraad met 75 eenheden

Uitbreiding woningvoorraad
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 75 - -
2016 - 86 -
2015 - - 85

Inwoners stimuleren om langer zelfstandig te blijven wonen met voldoende aangepaste (levensloopbestendige) woningen

Door toepassing te blijven geven aan de starterslening blijven we de woningmarkt in Montferland stimuleren door meer koopwoningen bereikbaar te maken voor jonge en startende woningzoekenden

Natuur- en landschapsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Uitbreiding natuur- en landschapselementen met minimaal 1 ha

Ontwikkeling kenmerkende natuur en landschapselementen op basis van het LOP in ha.
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 1 - -
2016 - 1,5 -
2015 - - 0,5

Wat gaan we daarvoor doen?

Toename van belevingsmogelijkheden van landschap en natuur

Toename belevingsmogelijkheden
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 1 1

Wat gaan we daarvoor doen?

Ruimtelijke initiatieven in het buitengebeid die passen in het landschap

Ruimtelijke initiatieven
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 5

Monumenten

Wat willen we bereiken?

Uitbreiding van het aantal eigenaren van monumenten dat lid is van de monumentenwacht

Uitbreiding leden monumentenwacht
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
-

Het aantal monumenten dat een goede staat van onderhoud heeft neemt met 5% toe.

Toename percentage monumenten met een goede staat van onderhoud
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 5 3

Programmagegevens

Programmaonderdeel/omschrijving prestatiegegeven Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Raming 2017 Raming 2018
01. Ruimtelijke ordening        
Aantal Bestemmingsplannen voorbereid (1) 20  16 7  15
02 Volkshuisvesting        
Totaal aantal te bouwen woningen 85  86 80 75
Aandeel betaalbaar (>=50% van totaal) (prijs maximaal €172.000,- von) 60%  50% 60%  50%
Aantal woonruimten (incl woningen met logiesfunctie)  15.236  15.531  15.664 15.744 
Aantal verleende startersleningen  18  18 20  20 
03 Natuur- en landschapsontwikkeling        
Aantal verleende subsidies voor aanleg landschapselementen 15 16 - 10 
04 Monumenten        
Uitbreiding monumentenlijst 33  0 2
Aantal verleende monumentensubsidies (2) 20 20  20 20 
Aantal verleende monumentenvergunningen (2) 10  4 10 10 

 

Toelichting bij de kengetallen

 (1) Het aantal voorbereide bestemmingsplannen is de laatste jaren afgenomen als gevolg van het feit dat meer en meer met verzamelplannen wordt gewerkt, bijv. bestemmingsplan kernen en veegplannen Buitengebied. Daarnaast wordt vaker gebruik gemaakt van een omgevingsvergunning in combinatie met een projectprocedure.
(2) Voor deze prestatiegegevens geldt dat zij mede afhankelijk zijn van initiatieven vanuit de samenleving. Daarmee hebben zij een meer indicatief karakter. 

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Wonen zijn:
Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

Bedragen x1000
Exploitatie Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Lasten 4.931 1.384 1.424 1.284 1.299 1.353
Baten 3.332 196 157 157 157 157
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.599 -1.188 -1.267 -1.127 -1.142 -1.196
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Stortingen 1.471 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 1.065 56 56 56 62 116
Mutaties reserves -406 56 56 56 62 116
Gerealiseerd resultaat -2.005 -1.132 -1.211 -1.071 -1.081 -1.081
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud