Uitgaven

4,84%

€ 3.954

x € 1.000
4,84% Complete

Inkomsten

2,77%

€ 2.269

x € 1.000
2,77% Complete

Saldo

1636,81%

€ -1.685

x € 1.000

Relatie inwoners en bestuur

Uitgaven

4,84%

€ 3.954

x € 1.000
4,84% Complete

Inkomsten

2,77%

€ 2.269

x € 1.000
2,77% Complete

Saldo

1636,81%

€ -1.685

x € 1.000
Inhoud

Missie

De gemeente streeft voor haar inwoners en bedrijven naar een goede dienstverlening, die de inwoners, bedrijven en instellingen centraal stelt. Open en uniforme communicatie met hen is van wezenlijk belang. Zij zullen zo veel mogelijk vooraf worden betrokken bij belangrijke beleidsvraagstukken. Waar nodig handhaaft de gemeente wet- en regelgeving. Initiatieven vanuit de samenleving worden waar mogelijk gefaciliteerd.

Context en achtergronden

Gemeentelijke producten en diensten

Onze organisatie levert ruim 250 verschillende producten en diensten. Deze producten en diensten zijn zeer divers. Zo verstrekken wij onder andere reisdocumenten, toetsen wij of mensen in aanmerking komen voor een uitkering, verlenen we beschikkingen voor bouwactiviteiten, leggen wij belastingaanslagen op, handhaven wij, behandelen wij meldingen openbare ruimte, ondersteunen we mensen die zorg nodig hebben, maken we bestemmingsplannen etc. etc.

Wetgeving zorgt er voor dat men onze producten en diensten soms nodig heeft. Burgers willen namelijk geen paspoort, maar ze willen gewoon reizen. Wetgeving bepaalt dat hier een reisdocument voor nodig is. Burgers en bedrijven willen geen vergunning op grond van de Wabo, maar men wil gewoon bouwen. 

De belastingdienst voert de slogan 'leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker'. In Montferland staan we ook voor deze slogan. De afgelopen jaren hebben we, zoals u weet, namelijk flink ingezet op de digitale dienstverlening. Hierdoor is het voor veel burgers en bedrijven eenvoudiger en goedkoper geworden om onze producten en diensten aan te vragen. Recent is er bijvoorbeeld nog geïnvesteerd bij de afdeling Burgerzaken. Begrafenisondernemers kunnen nu de aangifte van overlijden digitaal via onze website doen, maar ook een huwelijksdatum, -locatie en -tijdstip en de gewenste trouwambtenaar  kan digitaal worden vastgelegd. Ook is het mogelijk om de geboorteaangifte digitaal te doen. Zo kan nu ook de moeder aangifte doen en kunnen de ouders bij hun pasgeboren kindje blijven. Uiteraard blijft het ook mogelijk om persoonlijk aangifte te doen. We blijven het persoonlijke contact namelijk hoog in het vaandel houden en digitaliseren waar dat kan (en sturen daar ook op) maar hebben persoonlijk contact waar gewenst en nodig. Hierin blijven wij zoeken naar de juiste balans. We zien, in onze dienstverleningsmonitor, ook dat de dienstverlening zich voor een groot deel richting dat kanaal verplaatst. De digitale aanvragen nemen jaarlijks toe en de dienstverlening via de traditionele kanalen als post, telefonie en balie neemt af. 

Wij hanteren verder inmiddels servicenormen die wij ook monitoren. Deze servicenormen hebben betrekking op de bejegening van onze inwoners en bedrijven, bijvoorbeeld door middel van een telefoon- en e-mailprotocol, maar ook op de levertijden van de gemeentelijke producten en diensten. Het is wellicht een utopie om te veronderstellen dat burgers en bedrijven onze dienstverlening 'leuk' gaan vinden. Ons streven is er echter wel op gericht om deze, daar waar mogelijk, sneller, prettiger en duidelijker aan te bieden en in gevallen waar deregulering mogelijk is wellicht zelfs overbodig te maken.  

Zo blijven we ook in 2018 streven naar het verminderen van regeldruk en blijven we onderzoeken of we geen gegevens aan burgers en bedrijven vragen waarover we reeds beschikken of kunnen beschikken. Daarnaast blijven we kijken of onze uitgaande correspondentie begrijpelijker/duidelijker kan en gaan we door met het vereenvoudigen van onze aanvraagformulieren indien dat nodig mocht zijn. 

Programmadoel

Wij streven naar een verbetering van de dienstverlening m.b.t. de levering van producten en diensten, tot uiting komend in een hogere klantwaardering.

Communicatie en voorlichting 

Naast het feit dat wij sturen op onze servicenormen zijn wij ook van mening  dat goede communicatie van groot belang is voor de beleving van het imago en van de dienstverlening door de gemeente. Het is in veel gevallen namelijk de toon die de muziek maakt. 

In het verlengde hiervan gaan we in 2018 het marketing- communicatiebeleid actualiseren.

Het project 'begrijpelijke taal' zetten we in 2018 door. We streven er naar dat onze teksten in eenvoudig Nederlands (zogenoemd B1-niveau) worden geschreven. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de bevolking deze teksten begrijpelijk vindt. 

Het eerste kwartaal van 2018 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en de start van de daarop volgende bestuursperiode. Gemeentelijke communicatie over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is gericht op een correct verloop van deze verkiezingen en op bevordering van de opkomst.

Inwoners betrekken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming kan op diverse manieren. De afgelopen periode hebben er sessies plaatsgevonden met college, raad, medewerkers en inwoners om te kijken hoe Montferland maatwerkdemocratie in kan zetten. Op grond van de oriënterende bijeenkomsten mag worden verwacht dat versterking van maatwerkdemocratie in Montferland zal leiden tot meer toekomstgerichtheid, meer verantwoordelijkheid bij de samenleving zelf en meer eenheid in optreden van alle betrokken actoren. Hierdoor zullen draagvlak en betrokkenheid, ook van nieuwe doelgroepen toenemen en valt uiteindelijk meer tevredenheid te verwachten bij de inwoners over hun relatie met de gemeente. In die zin zal maatwerkdemocratie bijdragen aan versterking van de Montferlandse democratie en aan sterkere

maatschappelijke en economische ontwikkeling. De (nieuwe) gemeenteraad wordt gevraagd om initiatieven op het gebied van maatwerkdemocratie te formuleren. 

Programmadoel 

Wij trachten door inzet van goede communicatie- en voorlichtingstrajecten en participatie het draagvlak en legitimiteit van het gemeentelijk handelen te vergroten.

Verbonden partijen

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is als Wgr-plus in 2015 komen te vervallen. In 2015 hebben de achttien gemeenten in de regio besloten om het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen op te richten om het regionale beleid aangaande economie, wonen, verkeer en duurzaamheid vorm te kunnen geven. Uit de bijdrage voor het GO wordt ook de Economic Board regio Arnhem Nijmegen (stichting met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en bureau Brussel (regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) gefinancierd. 

Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij  56 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie, maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten. 

Euregio

De Euregio (gevestigd te Gronau)  is een Nederlands-Duits openbaar lichaam waarbij 102 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio maakt zich sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te vereenvoudigen en te komen tot meerwaarde voor beide zijden. Daarbij ziet de EUREGIO zich als draaischijf en als bemiddelende instantie tussen beide landen.

In het strategisch concept EURIO 2020 zijn de speerpunten uitgewerkt hoe men dat doel wil bereiken namelijk: (1) maatschappelijke ontwikkeling - sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheid en openbare veiligheid; (2) economie- innovatie in MKB, arbeidsmarkt en -kwalificatie en toerisme; (3) duurzame ruimtelijke ontwikkeling - ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en verkeer, energie. 

Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland

De commissie voert voor de vier gemeenten onderzoeken naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid ter ondersteuning van de controlerende rol van de gemeenteraad uit. Conform de samenwerkingsovereenkomst is de rekenkamercommissie in 2017 geëvalueerd. De aanbevelingen zijn het startsein geweest voor de vier betrokken gemeenteraden om te gaan herbezinnen op rol, positie en vorm van een toekomstige rekenkamercommissie. De gemeenteraad zit nu midden in dat proces.

Programmadoel 

Wij trachten door inzet van goede communicatie- en voorlichtingstrajecten en participatie het draagvlak en legitimiteit van het gemeentelijk handelen te vergroten.

Overzicht kaderstellende (beleids)nota's

  • Het raadsprogramma
  • Kwaliteitshandvest “Dienstverlenen doen we zo”
  • Strategische visie Montferland 2025
  • Sociale mediabeleid
  • Webvisie gemeente Montferland

Programmaonderdelen

Binnen dit programma herkennen wij twee speerpunten op de volgende programmaonderdelen n.l.

  • Gemeentelijke producten en diensten;
  • Communicatie en voorlichting.

Gemeentelijke producten en diensten

Wat willen we bereiken?

Bij het klanttevredenheidsonderzoek van het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij een 7 op het onderdeel ‘Gemeentelijke dienstverlening’

Cijfer klanttevredenheidsonderzoek onderdeel 'gemeentelijke dienstverlening'
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 7 6,6 6,6

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal producten en diensten dat digitaal wordt aangevraagd stijgt naar 10.000 stuks

Aantal producten dat digitaal wordt aangevraagd
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 10000 - -
2016 - 8758 -
2015 - - 5459

Dat wij in 90% van de gevallen de meetbare servicenormen naleven.

Percentage beantwoording binnenkomende e-mailberichten binnen de servicenorm
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 90

Percentage naleving servicenorm bij terugbellen
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 90 -
2016 - 70 -

Percentage naleving servicenorm bij wachttijden in het geval van vooraf gemaakte afspraak
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 90

Communicatie en voorlichting

Wat willen we bereiken?

Bij het klanttevredenheidsonderzoek van het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij gelijk aan de benchmark op het onderdeel ‘Relatie burger-gemeente’, zijnde een 6,1.

Cijfer klanttevredenheids-onderzoek onderdeel ‘relatie burger-gemeente’
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 6,1 - -
2015 - 5,9 -
2014 - - 6

Van de personen die wij aanschrijven vindt 90% onze brieven begrijpelijk

Percentage van de personen die wij aanschrijven dat onze brieven begrijpelijk vindt
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 90

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen bevorderen naar 55%.

Bevordering opkomst % gemeenteraadsverkiezingen
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 55 53,31 51,07

Programmagegevens

 

Programmaonderdeel/omschrijving prestatiegegeven Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Raming 2017 Raming 2018
Inwoners (per 31 december)        
jonger dan 20 jaar  7.379 7.300 7.250 7.250
20 tot 65 jaar  20.079 20.139 20.170 20.170
65 jaar en ouder  7.715 7.877 7.930 7.930
Totaal  35.173 35.316 35.350  35.350

Financiën

Bedragen x1000
Exploitatie Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Lasten 6.389 4.212 3.954 3.726 3.629 3.630
Baten 2.373 2.531 2.269 1.867 1.654 1.619
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.015 -1.681 -1.685 -1.859 -1.975 -2.011
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 578 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 578 0 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -3.437 -1.681 -1.685 -1.859 -1.975 -2.011
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud