Uitgaven

13,77%

€ 11.246

x € 1.000
13,77% Complete

Inkomsten

0,24%

€ 198

x € 1.000
0,24% Complete

Saldo

10731,43%

€ -11.048

x € 1.000

Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur

Uitgaven

13,77%

€ 11.246

x € 1.000
13,77% Complete

Inkomsten

0,24%

€ 198

x € 1.000
0,24% Complete

Saldo

10731,43%

€ -11.048

x € 1.000
Inhoud

Inleiding

In het aangepaste Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn vanaf de begroting 2017 voorschriften opgenomen voor het toerekenen van kosten zoals de apparaats- en personeelskosten. Hiermee wordt getracht de financiële vergelijkbaarheid van gemeenten te verbeteren.

Uitgangspunt van de nieuwe voorschriften is dat de kosten zoveel mogelijk direct aan de programma's / taakvelden worden toegerekend. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan een taak dat gericht is op de externe klant in betreffende taakveld geregistreerd moeten worden. De bedrijfskosten die dus niet verbonden zijn aan een dergelijke taak mogen niet toegerekend worden maar worden verzameld in het overzicht kosten overhead.

Overhead definitie

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Alle functies die dit doel dienen behoren tot de overhead. Het betreffen de zogenaamde PIOFACH-taken (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting) en de taken m.b.t. bestuurszaken, bestuurs-ondersteuning en managementondersteuning in het primair proces.

Overheadkosten

De op basis van de definitie bepaalde kosten van overhead in Montferland zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Kosten voor: x € 1.000
 • Eigen en ingehuurd personeel
5.836
 • ICT
1.888
 • Huisvesting
1.446
 • P&O/HRM
435
 • Tractie
388
 • Facilitair
280
 • Overige
432
 Totaal 10.706

 

Bovenstaande tabel heeft uitsluitend betrekking op de netto-lasten van de overhead, incl. ondersteuning. De kosten van het bestuur, die ook tot dit programma behoren, zijn hierin niet opgenomen. Zie ter vergelijking ook de tabel in het onderdeel “Financiën”.

 

Kostprijsberekening

Een gevolg van de stelselwijziging is dat op de programma's / taakvelden niet meer de integrale kosten geregistreerd worden. Tot en met de begroting 2016 werden immers de overheadkosten via een opslag verdeeld aan alle taken en programma's. 

Hierdoor kan per programma/taakveld/taak niet meer de mate van kostendekkendheid vastgesteld worden en kan een dekkingsprobleem ontstaan daar geen overheadkosten aan grondexploitatie en investeringen doorberekend zouden kunnen worden.

Er zijn door twee uitzonderingen m.b.t. de overhead opgenomen in de regelgeving namelijk:

 1. aan lokale heffingen en leges kan fictief een aandeel in de kosten van overhead opgenomen worden (extra comptabel), en
 2. aan de grondexploitatie, investeringen en projecten met een subsidiebijdrage/bijdrage van derden kan een aandeel in de overheadkosten toegerekend worden (intra-comptabel).

   

  De methodiek van toerekenen is verankerd in de Financiële verordening en de toerekening moet consistent zijn (uitgegaan moet worden van één hoofdregel). Er is door de Commissie BBV een aantal methodieken van toerekening uitgewerkt. In de begroting 2018 is cf. de Financiële verordening de volgende methodiek toegepast:

  de kosten van overhead worden naar rato van de personeelslasten en kosten van inhuur van de heffing, leges, GREX of Investering en de totale personeelslasten en kosten van inhuur van alle taakvelden exclusief overhead omgeslagen.

  De formule is:

  Op basis van deze formule is het overheadpercentage 79%.

Financiën

Bedragen x1000
Exploitatie Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Lasten 28.298 10.743 11.246 11.188 11.229 11.216
Baten 26.220 223 198 198 198 198
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.078 -10.520 -11.048 -10.990 -11.031 -11.018
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -2.078 -10.520 -11.048 -10.990 -11.031 -11.018
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud