Uitgaven

16,41%

€ 13.402

x € 1.000
16,41% Complete

Inkomsten

3,45%

€ 2.821

x € 1.000
3,45% Complete

Saldo

10277,71%

€ -10.581

x € 1.000

Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Uitgaven

16,41%

€ 13.402

x € 1.000
16,41% Complete

Inkomsten

3,45%

€ 2.821

x € 1.000
3,45% Complete

Saldo

10277,71%

€ -10.581

x € 1.000
Inhoud

Missie

In de gemeente Montferland kunnen alle inwoners meedoen in de samenleving. Wie daar niet op eigen kracht in slaagt kan rekenen op ondersteuning van de gemeente.

Daarnaast streeft de gemeente naar verhoging van de veiligheid in zowel objectieve als subjectieve zin.

Context en achtergronden

Algemeen

De kern van de Wet maatschappelijke ondersteuning is dat er uitgegaan wordt van de eigen kracht van burgers en netwerken daarom heen. Het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers, mantelzorgers en burgerinitiatieven op het vlak van ondersteuning is daarom belangrijk. Dit doen wij samen met onze maatschappelijke partners.

Ondersteuning vindt bij voorkeur dicht bij de mensen plaats en via een vrij toegankelijke voorziening. Voor burgers die aangewezen zijn op ondersteuning biedt de gemeente algemene voorzieningen, zijn deze niet toereikend dan kan een maatwerkvoorziening uitkomst bieden.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn ook voorzieningen met een belangrijke waarde voor burgers die niet op eigen kracht kunnen participeren.

Het domein veiligheid wordt voor een groot gedeelte bovenlokaal vormgegeven. Lokaal ligt de focus op preventieve activiteiten. De visie op de maatschappelijke ondersteuning past ook bij onze visie op veiligheid, primair heeft de burger ook zelf een verantwoordelijkheid voor een veilige leefomgeving.

 

Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

http://www.welcomsite.nl/images1/welcom/data/slider/F_OntmoetenVerbinden.jpg

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn belangrijke steunpilaren voor een samenleving waar zorg, hulp en aandacht voor elkaar als basiswaarden gelden. Vrijwilligers en mantelzorgers halen hun motivatie hiervoor uit zichzelf en uit hun directe omgeving. De gemeente steunt en waardeert hen hierin.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering van mantelzorgers. Voor een groot deel is de ondersteuningstaak uitbesteed aan de Stichting Welcom die hiervoor een Steunpunt Mantelzorg heeft ingericht.

Het Sociaal Team Montferland heeft ook een rol in het signaleren van mogelijke overbelasting bij mantelzorgers en in het stimuleren van inwoners dat zij de helpende hand bieden aan mensen die dit nodig hebben.

Vrijwilligers voeren veel en belangrijke taken uit. Zij moeten daarbij de zekerheid hebben dat zij tijdens hun vrijwilligerswerk goed verzekerd zijn. De gemeente heeft hiervoor een vrijwilligersverzekering afgesloten. 

Daarnaast is het belangrijk dat vrijwilligers zich zeker voelen om hun taak uit te voeren. Begeleiding en scholing kunnen daarin voorzien. Om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken continueren wij de inzet van het Vrijwilligersplein bij Welcom.

Programmadoel:

De gemeente streeft naar een gemeenschap die meer (vrijwillig) ondersteuning biedt aan elkaar in buurten en sociale netwerken (lichte hulp en mantelzorg).

Maatschappelijke opvang  en Beschermd Wonen

Een zeer kwetsbare groep wordt gevormd door mensen die met psychische problemen, verslavingsproblemen en complexe zorgsituaties te maken hebben. Symptomen hiervan kunnen zijn: overlast, dakloosheid, huiselijk geweld, onaangepast gedrag en sociaal isolement. 

De gemeente wil deze problematiek allereerst voorkomen. De Sociale Teams spelen hierbij een belangrijke rol door lokale en regionale zorg- en hulpverleners hierbij te betrekken. Soms lukt het niet om dit te voorkomen, dan zorgt de gemeente in regionaal verband voor goede en voldoende opvang, hulp en maatregelen tot herstel. 

Primair gaat de indicering via de lokale Sociale Teams. De uiteindelijke beslissing tot toewijzing ligt bij de centrumgemeente, die ook de financiering hiervoor vanuit het rijk ontvangt.

De 'Commissie Toekomst Beschermd Wonen' heeft eind 2015 haar advies uitgebracht aan de VNG over de toekomst van Beschermd Wonen. Dit advies raakt ook de Maatschappelijke Opvang.  Dit rapport is de opmaat om de komende jaren een visie te gaan vormen op beide terreinen.  In 2017 wordt onderzocht of de gemeenten in de Achterhoek deze taken gezamenlijk blijven uitvoeren of dit toch lokaal gaan doen. 

Programmadoel:

Wij streven naar een veilige en zo zelfstandig mogelijk woonsituatie van onze inwoners.

Algemene en maatwerkvoorzieningen Wmo

Inwoners die niet op eigen kracht of met behulp van het sociale netwerk kunnen deelnemen aan de samenleving, ontvangen ondersteuning om zo snel mogelijk weer zelfstandig deel te kunnen nemen. Ons uitgangspunt is om niet de regie over te nemen, maar het zo veel mogelijk weer terugleggen van de regie bij de inwoner. De ondersteuning vindt individueel of groepsgewijs plaats en is aangepast aan de vraag van de inwoner. Daarnaast zijn er algemene voorzieningen die laagdrempelig zijn en waarvoor geen indicatie nodig is. De gemeente zet in op uitbreiding van deze algemene voorzieningen en laat zich daarbij leiden door de vraag en behoefte van inwoners. Door versterking van algemene voorzieningen  kan een beroep op (dure) maatwerkvoorzieningen uitgesteld of voorkomen worden.  Met name inwoners met een beperkt eigen sociaal netwerk en weinig dagstructuur kunnen hier baat bij hebben.

Programmadoel:

De gemeente streeft naar stabilisering van het aantal inwoners dat zelfstandig in staat is deel te nemen aan de samenleving zonder aangewezen te zijn op maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo.

 Veiligheid

Veiligheid kan worden gedefinieerd als het aanwezig zijn van een zekere mate van orde en rust in het publiek domein en van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute en dreigende aantastingen. In feite in een situatie verkeren die zo veel mogelijk vrij is van gevaar. Het is van belang dat inwoners veilig zijn (objectieve veiligheid) en zich veilig voelen (subjectieve veiligheid). Veilig voelen en veilig zijn hoeven niet perse gelijk op te gaan. Zo houdt het terugdringen van feitelijke aantastingen van de veiligheid niet per definitie meteen een verbetering van het veiligheidsgevoel in. 

In eerste instantie is de burger zelf aan zet en neemt daarbij zijn/haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid en leefbaarheid in de eigen woonomgeving. Het handhaven van de openbare orde is primair een taak van de politie. De gemeente werkt samen met politie en andere netwerkpartners aan de randvoorwaarden om de openbare orde en veiligheid voor de inwoners te bevorderen. Daarnaast zet de gemeente zich in om de gemeentelijke organisatie toe te rusten op de bestrijding van rampen en calamiteiten. 

Programmadoel veiligheid:

De gemeente streeft naar het terugdringen van de feitelijke aantastingen van de veiligheid, het verkleinen van de veiligheidsrisico’s en het verminderen van onveiligheidsgevoelens bij de burgers . 

Verbonden partijen

Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

In april 2016 is de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op een bedrijfsvoeringsorganisatie. Eén van de taken van deze Vervoersorganisatie is het regelen van het doelgroepenvervoer, waarbij sprake is van een bundeling van het doelgroepenvervoer (vooralsnog WMO-vervoer en Leerlingenvervoer).

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

De gemeente maakt, samen met 21 andere gemeenten, deel uit van de VNOG. De VNOG  draagt zorg voor een adequate uitvoering van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening zoals is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio's

Kaderstellende (beleids)nota's

  • Kadernota subsidiebeleid 2016-2017
  • Wmo beleidsplan 2017 - 2018 (in ontwikkeling)
  • Subsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke Participatie
  • Nota lokaal Gezondheidsbeleid
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
  • Regionaal Beleids- en crisisplan

Programmaonderdelen

Naast het reguliere werk herkennen wij binnen dit programma speerpunten op de volgende programmaonderdelen:

  • Vrijwilligerswerk en mantelzorg
  • Maatschappelijke opvang
  • Voorzieningen WMO
  • Veiligheid

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Wat willen we bereiken?

Het % van de bevolking dat hulp biedt aan buren stijgt met 2% t.o.v. 2016.

% hulp aan buren
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 70 - -
2016 - 68 -
2015 - - 73

% hulp aan buren in zorgwekkende situatie
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 46 - -
2016 - 46 -
2015 - - 42

Het % van de bevolking dat hulp biedt aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg) stijgt met 2%.

% hulp aan hulpbehoevende naaste
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 50 - -
2016 - 48 -
2015 - - 50

Het % van de bevolking dat vrijwilligerswerk stijgt met 2% t.o.v. 2016.

% vrijwilligers

 

 

Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 47 - -
2016 - 45 -
2015 - - 47

Maatschappelijke opvang

Wat willen we bereiken?

Het handhaven van een regionaal aanbod van tenminste 60 plaatsen maatschappelijke opvang

Aantal regionaal gerealiseerde opvangplaatsen maatschappelijke opvang
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 60 60 60

Het aantal inwoners dat aangewezen is op Beschermd wonen neemt met 5% af

Aantal Beschermd wonen cliënten lokaal
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 85 90

Voorzieningen WMO (algemeen en individueel)

Wat willen we bereiken?

Het aantal unieke inwoners met geïndiceerde ondersteuning op grond van de Wmo blijft stabiel

Aantal unieke inwoners met een maatwerkvoorziening Wmo
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 2180 - -
1-4-2017 - 2180 -
1-7-2016 - - 2384

Het aantal maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo blijft stabiel

Aantal maatwerkvoorzieningen Wmo (ondersteuning individueel/groep, kortdurend verblijf, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, hulp bij het huishouden en woonvoorzieningen)
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 4200 - -
01-04-2017 - 4278 -
01-07-2016 - - 4070

Het aanbod van algemene voorzieningen wordt versterkt en sluit aan bij de vraag

Aantal toekenningen Thuis in Montferland
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 35 - 22
1-6-2017 - 13 -

Minimaal 85% van de inwoners ervaart de kwaliteit van de ondersteuning als goed en passend bij de hulpvraag

Percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 85 81

Percentage personen dat de ondersteuning als passend ervaart
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 85 80

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Het aantal woninginbraken en diefstallen van fietsen neemt met 2% af

Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
minder dan 2,7 - -
- - 2,7 2,9

Fietsdiefstallen per 1.000 inwoners
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
minder dan 2,3 - -
- - 2,3 3

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
minder dan 3 - -
- - 3 3

Harde kern jongeren per 10.000 inwoners
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
minder dan 0,4 - -
- -

Vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
minder dan 4,6 - -
- - 4,6 3,9

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
minder dan 29,3 - -
- - -
(lft 12-17 jr) - - 29,3

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
minder dan 0,7 - -
- - 0,7 1

Het % inwoners dat zich veilig voelt neemt met 2% toe

% dat zich veilig voelt
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 87 85 89

Tenminste 80 % gemeentelijke functionarissen binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing hebben hiervoor een opleiding, training of oefening gevolgd

% Poolmedewerkers
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 80 80 80

Programmagegevens

Programmaonderdeel/omschrijving prestatiegegeven Werkelijke 2015 Werkelijk 2016 Raming 2017 Raming 2018
01 Vrijwilligerswerk en mantelzorg        

Aantal bemiddelingen naar vrijwilligerswerk

119 180  100  150
Aantal vacatures vrijwilligerswerk 79 86  60  75
Aantal begeleidingstrajecten mantelzorgondersteuning 260 275  120 250
         
02 Maatschappelijke opvang        
Aantal gestarte procedures huisverbod 6 11 10   10
Aantal opgelegde huisverboden 5 8  6  8
         
03 Voorzieningen Wmo*        
Aantal meldingen Wmo  

 

0-meting  -

Aantal gesprekken

    0-meting   -

Aantal inzet kortdurende begeleiding

   

 0-meting

 

   

 

 

04 Veiligheid

   

 

 

Aantal succesvolle bemiddelingen Stichting Welcom

32 30 32

 32

Communicatie over preventie uitgevoerd

1 1 1 1
Landelijk percentage van inwoners dat zich veilig voelt in de buurt  68% 89%    

 * Vanaf 2016 is er een gemeentelijke monitor vastgesteld. Vanaf komend jaar zullen werkelijke cijfers en streefwaardes kunnen worden bepaald.

 

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Jeugd en onderwijs zijn:

Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

Bedragen x1000
Exploitatie Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Lasten 11.320 11.772 11.594 11.744 11.740 11.787
Baten 428 839 839 839 839 839
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -10.892 -10.933 -10.755 -10.905 -10.901 -10.948
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Stortingen 59 220 1.809 1.809 1.809 1.809
Onttrekkingen 635 354 1.982 1.933 1.901 1.855
Mutaties reserves 576 134 174 124 92 47
Gerealiseerd resultaat -10.316 -10.799 -10.581 -10.781 -10.809 -10.902
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud