Uitgaven

20%

€ 16.331

x € 1.000
20% Complete

Inkomsten

2,25%

€ 1.837

x € 1.000
2,25% Complete

Saldo

14078,95%

€ -14.494

x € 1.000

Jeugd, onderwijs en cultuur

Uitgaven

20%

€ 16.331

x € 1.000
20% Complete

Inkomsten

2,25%

€ 1.837

x € 1.000
2,25% Complete

Saldo

14078,95%

€ -14.494

x € 1.000
Inhoud

Missie

De gemeente Montferland wil dat inwoners een pedagogisch leefklimaat ervaren,  waarin jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien, waarin ruimte is om hun talenten te ontwikkelen, om een goed opleidingsniveau te behalen en om perspectief te hebben op een eigen inkomen.

De gemeente Montferland streeft naar een verhoging van het leefklimaat van haar inwoners door het optimaliseren van het aanbod van voorzieningen en activiteiten op het terrein van ontmoeting en cultuur.

Context en achtergronden

Jeugd

Onder jeugd wordt verstaan de bevolkingsgroep in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Het is van essentieel belang om deze groep kansen te geven om zich op een goede manier te ontwikkelen. Tijdens de jeugdjaren worden kennis en vaardigheden aangeleerd, die nodig zijn in het verdere leven. Ook het kunnen ontmoeten van andere leeftijdgenoten is voor de ontwikkeling van jeugdigen van belang. Deze groep neemt door de ontgroening, zoals al voorspeld in de Nota Grip op verandering de komende jaren af. Ook zal de afname gevolgen hebben voor het voorzieningenniveau voor de jeugdigen. Het beleid op het terrein van de jeugd kan onderverdeeld worden in preventie en jeugdhulp. Preventie richt zich op de totale doelgroep.

Preventie
Onder preventie vallen in dit kader: Voor- en vroegschoolse educatie, toezicht op het leerplichtverzuim, de integrale jeugdgezondheidszorg, het jongerenwerk in de jongerencentra en preventie activiteiten van het Sociaal Team Jeugd.

Voor en Vroegschoolse Educatie
De laatste jaren was het percentage jongeren, dat een voorschools traject bezoekt afgenomen. Vanaf 2016 werken we met het gekanteld beleid “geld volgt kind” met als doel :  Leerlingen starten zonder achterstand op het basisschool. Tevens wordt het geïnvesteerd in de behalen van de 3F taal niveau voor alle in de gemeente Montferland werkende pedagogische medewerkers. Dit is gedeeltelijke een opdracht van het Rijk waarvoor ook budgetten ontvangen worden.

Jeugdhulp
De jeugdhulp richt zich op een kleine groep, ca  8% van het totaal aantal jongeren. Deze jongeren hebben wat extra hulp nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente de taak om de gehele jeugdhulpverlening te verzorgen . Dit betekent de zorg te financieren, te indiceren en voor een deel zelf uit te voeren Hiervoor heeft de gemeente van het Rijk een budget ontvangen. Bij de toerekening van de budgetten is er rekening gehouden met de veronderstelling dat de gemeente de taken efficiënter kan uitvoeren en is er dus een forse korting doorgevoerd op het budget. Dit houdt in dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er goede hulpverlening moet plaatsvinden maar ook dat er een efficiencyslag moet plaatsvinden om de hulpverlening goedkoper te maken.  Er zal dan ook meer ingezet worden op preventie en kortdurende ambulante zorg, om duurdere zorg te vermijden.

De toegangspoort voor de inwoners van Montferland vindt plaats in het Sociaal Team, en met betrekking tot de jeugd in het Sociaal Team, team Jeugd. Hier kunnen dan alle inwoners terecht en wordt de problematiek vanuit de jongere en zijn omgeving (gezin) bekeken. 

Programmadoel:

De gemeente streeft naar:

 • de afname van het aantal kinderen in een kwetsbare positie.
 • een effectiever en efficiënter georganiseerd aanbod van jeugdhulp.

Onderwijs

Onderwijs is van essentieel belang voor de jeugd en volwassenen om hun talenten te ontwikkelen. Onderwijs is ook een onderdeel van de opvoeding van kinderen om uit te groeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving. Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal leerplichtige inwoners in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar 4609 (t.o.v. 4741 het jaar daarvoor).

Afbeeldingsresultaat voor school stokkum

Dit aantal zal de komende jaren door de ontgroening afnemen. 
De gemeente heeft op 1 januari 2017 14 basisscholen. De scholen in Loerbeek (2013) en Stokkum (2015) zijn inmiddels gesloten vanwege het geringe aantal leerlingen. Het aantal scholen zal op termijn nog verder dalen omdat de basisgeneratie  met 30% afneemt. In de periode 2010-2016 was de afname al ruim 27%. 
Dit zorgt er voor dat er in de onderwijsgebouwen sprake is van leegstand: overcapaciteit in m2. Dit is niet wenselijk, omdat geld dat bedoeld is voor het geven van onderwijs besteed wordt aan huisvesting. Door de daling van de basisgeneratie komt er druk op de instandhouding van een aantal scholen in de kleine kernen. Met de terugloop van het leerlingenaantal zal de overcapaciteit stijgen, door sluiting/fusie van scholen zal de overcapaciteit dalen. In augustus 2017 sluit de Antoniusschool in Nieuw-Dijk haar deuren. Hierdoor zal het totale aanbod m2 dalen.

Om er voor te zorgen, dat ieder kind in Montferland een school in de nabijheid (ca. 3 kilometer afstand) kan bezoeken is er samen met de schoolbesturen een huisvestingsvisie opgesteld. In de visie wordt gewerkt met spreidingsgebieden, waarbij Montferland is verdeeld in 5 gebieden. In deze gebieden zullen op termijn 1 of meerdere scholen aanwezig zijn. De visie is gebaseerd op de zorg voor kwalitatief goed onderwijs, bereikbaar en goed verdeeld over de gemeente.

Passend Onderwijs
Een andere ontwikkeling binnen het onderwijs is de invoering van het Passend Onderwijs. Om hier uitvoering aan te geven, worden door de samenwerkingsverbanden ondersteuningsplannen opgesteld. Deze plannen  behoeven de goedkeuring van de gemeente. De gemeente heeft hier een sturingsinstrument in handen om invulling te geven aan de ondersteuning die aan kinderen uit Montferland geboden wordt. Daarnaast linkt Passend Onderwijs met jeugdzorg. Kinderen in het basisonderwijs met bepaalde problematiek behoeven specifieke aandacht op het terrein van onderwijs, maar soms ook op het terrein van zorg. Dit zal afgestemd moeten worden tussen het onderwijs en de gemeente. Op basis hiervan zullen de leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen veel meer dan voorheen naar de basisschool in de eigen gemeente of de school voor voortgezet onderwijs in de omgeving gaan, met de nodige zorg van de school. Hierdoor zal er ook sprake zijn van minder vervoer naar de scholen voor speciaal onderwijs. Er wordt rekening gehouden met een afname van het aantal te vervoeren leerlingen en dus ook de kosten van vervoer. De kosten zullen tevens afnemen doordat er ingezet wordt op zelfstandig leren reizen. 

 

Programmadoel:

De gemeente streeft naar:

 •  het optimaliseren van de huisvesting van het basisonderwijs.
 •  het beperken van het aantal leerlingen dat het speciaal onderwijs bezoekt.

Ontmoeting en Cultuur
De inwoners van de gemeente vormen niet alleen een woongemeenschap, maar ook een leefgemeenschap. Ontmoetingsmogelijkheden en deelname aan culturele activiteiten dragen niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen, maar zijn ook van belang voor de sociale cohesie in de gemeenschap. Cultuur is een middel om mensen te betrekken bij de samenleving. Daarom willen we bereiken dat bekendheid over en deelname van de bevolking aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur toeneemt, in het onderwijs liggen hiervoor kansen. De combinatiefunctionaris Cultuur vervult hierbij een belangrijke rol.

In Montferland rekenen wij tot het taakveld cultuur de activiteiten van muziek-, zang- en dansverenigingen, het muziekonderwijs, het theateraanbod, musea en het openbaar bibliotheekwerk. De bibliotheek draagt bij aan het verminderen van laaggeletterdheid onder de bevolking, het verminderen van taalachterstand en de toename van het aantal inwoners dat leest (leesbevordering). Op het gebied van mediawijsheid vervult de bibliotheek een taak, net als bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden van inwoners die daar behoefte aan hebben. De bibliotheken in Nederland staan voor nieuwe uitdagingen. De klassieke, en veruit meest bekende, uitleenfunctie zal minder en minder worden.  Zelfontplooiing  van burgers staat voorop. De bibliotheek kan door laagdrempelige toegang de middelen daartoe leveren. 

Ook activiteiten als carnaval en kermis hebben een belangrijke verbindende functie. De culturele infrastructuur is vooral kleinschalig en dicht bij huis. Dat betekent dat de inwoners van Montferland voor een meer professioneel cultuur-en theateraanbod zijn aangewezen op voorzieningen in de regio.  Stimulering van activiteiten rondom kunst en cultuur heeft als vertrekpunt de eigen kracht van de betreffende verenigingen en de Montferlandse samenleving

De gemeente beschikt over een uitgebreid netwerk van accommodaties waarin de gemeenschappen hun sociale activiteiten kunnen organiseren. Deze accommodaties zijn verschillend als het gaat om eigendom, beheer en exploitatie. Als uitgangspunt is gekozen dat de gemeenschappen zo veel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de instandhouding van dergelijke accommodaties. Hierover zal nader overleg plaatsvinden met de vertegenwoordigers van de gemeenschappen. 

Programmadoel Cultuur & Ontmoeting:

De gemeente streeft naar goede leefbaarheid en sociale samenhang in de kernen,  door het verder vormgeven en versterken van het cultuuraanbod  in de gemeente.  Wij willen daarom stimuleren dat meer inwoners meedoen aan culturele (in de brede zin) activiteiten.De gemeenschappen worden meer eigen verantwoordelijkheid  gegeven om  huisvesting te organiseren waar ook ontmoetingsactiviteiten  plaatsvinden.

Verbonden partijen

GGD Noord- en Oost-Gelderland
De GGD NOG is de - wettelijk verplichte - gezondheidsdienst van en voor 22 gemeenten. Het doel van de GGD is het uitvoeren van taken die de gezondheid van onze inwoners bevorderen en vallend onder de Wet publieke gezondheid. De reguliere taken die de GGD uitvoert worden gefinancierd vanuit de inwonersbijdrage.

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
Het ECAL is een gemeenschappelijke regeling voor de  gemeenten in de Achterhoek en voert de wettelijke archieftaken uit conform de Archiefwet. Daarnaast voert de ECAL ook voor de provincie en drie andere gemeenten overige erfgoedtaken uit, zoals documentatie en onderzoek en heeft een publieksfunctie.

Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers
De uitvoering, financiering en bekostiging van de huisvesting van het voortgezet onderwijs in de gemeenten Duiven, Montferland en Zevenaar is aan deze gemeenschappelijke regeling opgedragen.

NV Cultureel Centrum  Amphion
Amphion is een belangrijk cultureel centrum voor Doetinchem en de regio en bevordert het culturele leven in oostelijk Gelderland.

Kaderstellende (beleids)nota's

 • Raadsprogramma 2014-2018
 • Nota “Wijk- en kerngericht werken”
 •  Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
 • Subsidieregeling Jeugd en Onderwijs Montferland 2016
 • Raadsprogramma 2014-2018
 • Nota Grip op Verandering
 • Beleidsplan Jeugdbeleid
 • Huisvestingsvisie 2015-2023 gemeente Montferland

Programmaonderdelen

Naast het reguliere werk herkennen wij binnen dit programma speerpunten op de volgende programmaonderdelen:

 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Cultuur en ontmoeting

Jeugd

Wat willen we bereiken?

Het percentage jeugdigen dat een beroep doet op de geïndiceerde jeugdhulp neemt af met 2% in de periode 2017-2020. Daarbinnen een verschuiving laten plaatsvinden van dure naar goedkope zorg.

Door in te zetten op preventie,  voorliggend veld en de eigen kracht van de burger  wil de gemeente Montferland  op termijn minder geïndiceerde zorg verlenen. Daarnaast een verschuiving van zware naar lichte zorg.  Het Sociaal team jeugd zal meer zorg gaan verlenen (lichte zorg). Niet-vrij toegankelijke zorg is een indicator voor wat zwaardere zorg en niet-vrij toegankelijke jeugdhulp met verblijf is een indicator voor de echt zwaardere zorg.  

 

Percentage jeugdigen dat door huisartsen rechtstreeks verwezen is naar niet vrij toegankelijke jeugdhulp
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
-

Percentage jeugdigen dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp met verblijf ontvangt
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
2020 1,1 - -
2016 - 1,5 -
2015 - - 1,3

Percentage jeugdigen dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
2020 10 - -
2016 - 11,6 -
2015 - - 11,1

Percentage jeugdigen dat vrij toegankelijke hulp van het Sociaal Team jeugd ontvangt
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
-

Het percentage kinderen dat gebruik maakt van VVE stabiliseren op 95%

Het aantal kinderen dat een VVE-traject volgt
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
2018 95 - -
2016 - 94 -
2015 - - 72

Het percentage vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie neemt af met 0,3%

Aantal relatief verzuimers per 1.000 leerlingen
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
2018 45 - -
2016 - 51 -
- - -

Percentage vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
2018 1 - -
2016 - 1,3 -
2015 - - 1,9

Het percentage meldingen van overlast door jongeren neemt af met 10%

Aantal meldingen over overlast gevende jeugdigen (tot 18)
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
2018 200 - -
2016 - 221 -
2015 - - 240

Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Afname van de leegstand in de basisscholen met 1100 m2 op termijn.

In 's-Heerenberg zijn drie basisscholen met overcapaciteit. Met de komst van een nieuwe school (centrale huisvesting voor de drie scholen) zal er minder overcapaciteit zijn, omdat deze nieuwe school wordt ingericht op basis van de huidige leerlingenaantallen. De oude schoolgebouwen worden aan het onderwijs onttrokken  (en daarmee wordt ook de overcapaciteit verminderd).

Minder overcapaciteit in m2
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
2020 3500 - -
2016 - 4600 -
2015 - - 4600

Het aantal leerlingen dat verwezen wordt naar het speciaal onderwijs neemt af

Er vindt een wisselwerking plaats tussen zorg en onderwijs 

Minder leerlingen op speciaal onderwijs
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Laatste meting
2020 200 - -
2016 - 228 -
2015 - - 243

Het percentage leerlingen, dat vervoerd wordt naar scholen voor speciaal onderwijs neemt af met 10%

Minder leerlingen maken gebruik van vervoer
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
2018 180 - -
2016 - 189 -
2015 - - 240

Cultuur & ontmoeting

Wat willen we bereiken?

Het percentage Montferlandse leerlingen dat onderwijs volgt op de muziekscholen neemt toe.

Aantal leerlingen muziekschool (bron: jaarrekeningen muziekscholen)

Er wordt niet meer (alleen) gekeken naar de subsidiabele leerlingen van de muziekscholen, maar naar alle Montferlandse leerlingen van de muziekscholen. Hierdoor worden alle Montferlandse kinderen betrokken in de meting. Voorheen werden alleen de subsidiabele leerlingen in de meting betrokken.

Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
-

Het percentage leden van de Bibliotheek Montferland blijft stabiel (niveau 2016).

% bevolking dat lid is van de basisbibliotheek
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 23,35 - -
2016 - 23,35 -
2015 - - 24,17

De taalachterstand van onze inwoners neemt af en de digitale vaardigheden nemen toe.

Meer deelnemers aan projecten gericht op verbetering digitale vaardigheden
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
-

Meer deelnemers aan projecten gericht op vermindering taalachterstanden
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
-

Het aantal welzijnsaccommodaties dat door de gemeenschap wordt beheerd neemt met één toe.

Aantal gemeenschapsaccommodaties in beheer van de gemeenschap.
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 8 - -
2017 - 7 -
2016 - - 3

Programmagegevens

Programmaonderdeel/omschrijving prestatiegegeven Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Raming 2017 Raming 2018
01 Jeugd        

 Aantal ingezette jeugdhulprajecten

(in 2015 nog niet specifiek gemeten  en geregistreerd vanwege 1e jaar uitvoering van deze taak)

575

1105

1100

1100

 •  Sociaal team jeugd
  340  395 400 
 •  Huisarts
  350  550

 345

(POH-jeugd: 250)

 •  Jeugd of kinderarts
  10  10
 •  Medisch specialist
  40  40  40 
 •  Gedwongen kader
  50  50  50 
 • Verwijzer onbekend 
  255  100 
 
 • Geen verwijzer
  65 55   45
         
 Waardering cliënten over het sociaal team jeugd   7,9

 Aantal preventie activiteiten

    15

20

 Afname rechtstreekse doorverwijzingen van huisartsen naar jeugdhulp    350  550 300 
 Aantal gesubsidieerde plekken VVE     55 55 
 Aantal gesubsidieerde reguliere plekken peuteropvang     40  40
 Aantal verzuimgesprekken     115

110

 Uitgevoerde controles in de openbare ruimte     45

45

         
02 Onderwijs        
Aantal leerlingen, dat het speciaal onderwijs bezoekt  258

255

210  205
Aantal leerlingen, dat vervoerd wordt 189  197 195 190 
03 Cultuur & Ontmoeting        
Percentage scholen dat de combinatiefunctionaris bezoekt 100%  100% 100% 100% 
Percentage scholen dat de bibliotheek bezoek 100%  100% 100% 100% 
Aantal projecten gericht op vermindering taalachterstand-laaggeletterdheid 2 2 3 3
Aantal projecten gericht op verbetering digitale vaardigheden   2
Beheren welzijnsaccommodaties in gemeentelijk beheer 6  6 0  0

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Bevordering gezonde leefstijl zijn:

Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

Bedragen x1000
Exploitatie Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Lasten 20.902 19.054 16.281 16.035 16.078 16.093
Baten 2.116 1.696 1.709 1.888 1.719 1.719
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -18.786 -17.358 -14.572 -14.148 -14.359 -14.373
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Stortingen 28 50 50 50 50 50
Onttrekkingen 404 2.318 127 127 127 127
Mutaties reserves 376 2.268 77 77 77 77
Gerealiseerd resultaat -18.410 -15.090 -14.494 -14.070 -14.281 -14.296
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud