Uitgaven

14,37%

€ 11.737

x € 1.000
14,37% Complete

Inkomsten

9,34%

€ 7.637

x € 1.000
9,34% Complete

Saldo

3982,48%

€ -4.100

x € 1.000

Beheer leefomgeving

Uitgaven

14,37%

€ 11.737

x € 1.000
14,37% Complete

Inkomsten

9,34%

€ 7.637

x € 1.000
9,34% Complete

Saldo

3982,48%

€ -4.100

x € 1.000
Inhoud

Missie

De gemeente draagt zorg voor de inrichting en instandhouding van de openbare ruimte op een maatschappelijk verantwoorde en aanvaardbare wijze. Naast het in stand houden van de openbare ruimte is het bevorderen van een duurzaam goede kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, dieren en planten een kerntaak.

Context en achtergonden

Afval
Het (gescheiden) inzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval is een wettelijke zorgplicht voor de gemeente. Binnen dit wettelijk kader bevorderen we preventie en hergebruik (recycling) van het huishoudelijk afval. Goed scheiden is beter recyclen. De landelijke doelstelling is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2020, met verdere groei daarna. Dit betekent max. 100 kg restafval/inwoner per jaar. In 2013 lag landelijk de hoeveelheid huishoudelijk restafval nog op gemiddeld 240-250 kg/inwoner per jaar. In Montferland bedroeg dit 132 kg in 2016. In verband met de herindeling Zevenaar/Rijnwaarden (1/1/2018) worden door de RDL eventuele grotere investeringen en/of wijzigingen m.b.t. de inzamelstructuur e.d. uitgesteld tot de effecten van de herindeling bekend en verwerkt zijn (2018/2019). Dit geldt dus ook voor eventuele invoering van diftar bij hoogbouw in Montferland. De uitvoering inzamelen en verwijderen op basis van de huidige kwaliteit geschiedt tegen zo laag mogelijke kosten. Deze kosten worden voor honderd procent (op begrotingsbasis) gedekt door de afvalstoffenheffing. De verdeling van de kosten naar de huishoudens wordt, onder het motto “de vervuiler betaalt”, gedaan door het differentiëren van de tarieven. Wie afvalzuiniger leeft en het afval beter scheidt, wordt daarvoor financieel beloond om ook hiermee de hoeveelheid afval te reduceren en het scheiden en hergebruiken van afval te stimuleren.
 

Programmadoel:

De gemeente streeft naar het terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en een toename van recycling van het huishoudelijk afval.

 
Milieu
Het voorkomen, beperken en herstellen van aantasting of verontreiniging van de leefomgeving door menselijk handelen of nalaten zijn belangrijke uitgangspunten van onze samenleving. Zo belangrijk dat vrijwel alle gemeentelijke taken m.b.t. de leefomgeving zijn ingekaderd door internationale, nationale en provinciale wetten, regelgeving en beleid (o.a. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De vertaling hiervan naar gemeentelijk beleid en uitvoering vindt jaarlijks plaats in het gemeentelijke milieuprogramma. De inhoud en ambitie hiervan wordt afgestemd op de beschikbare personele en financiële middelen. De centrale doelstelling voor het klimaatbeleid is minder klimaatverandering. Om klimaatverandering te beperken is meer bewuste omgang van burgers, bedrijven en instellingen met energie noodzakelijk. Hierbij wordt met name ingezet op meer duurzame energie opwekking en meer energiebesparing. In Achterhoeks verband komt dit tot uitdrukking in het streven naar 100% energieneutraliteit in het jaar 2030. Om deze doelstelling te kunnen behalen is o.a. de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) opgericht, waarin o.a. Montferland participeert. De door de AGEM en de gemeente te ontwikkelen uitvoeringsagenda, projecten en activiteiten spelen een belangrijke rol bij het nastreven en monitoren van de centrale doelstelling. Naast de AGEM faciliteert en stimuleert de gemeente ook andere partners bij duurzame initiatieven en wordt waar mogelijk invulling gegeven aan de eigen voorbeeldfunctie.  Door een raadsbrede werkgroep is in samenwerking met de AGEM de notitie "Montferland op weg naar energieneutraal 2030" opgesteld. Deze notitie maakt de Montferlandse opgave m.b.t. energiebesparing en opwekking  van (diverse vormen van) duurzame energie meer inzichtelijk.  Om de doelstelling te realiseren zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld om als gemeente partners en projecten te kunnen aanjagen en faciliteren.
 

Programmadoel:

De gemeente streeft naar beperking van de klimaatverandering. De  gemeente wil vanuit haar verantwoordelijkheid maatregelen nemen die naar verwachting aan de beperking van klimaatverandering een positieve bijdrage zullen leveren.

Openbare ruimte
 
IBOR 

Het beheer van de diverse onderdelen van de openbare ruimte wordt in samenhang met elkaar uitgevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan boven- en ondergrondse infrastructuur, zoals wegen, riolering, openbare verlichting, openbaar groen, bebording,  speelvoorzieningen en straatmeubilair. Omdat de nadruk ligt op een financieel verantwoord en duurzaam beheer van de openbare ruimte is het project ”integraal beheer openbare ruimte (IBOR)” opgestart. Inmiddels is het IBOR-plan door de gemeenteraad vastgesteld en zijn in 2016 voorbereidingen getroffen zodat in 2017 de openbare ruimte volgens IBOR onderhouden wordt. Ultimo 2017 worden de resultaten aan  de gemeenteraad bekend gemaakt.

Water

De klimaatverandering en de snelheid waarmee deze gepaard gaat, baart ons zorg. Buien, die qua intensiteit slechts 1 x in de 50 of 100 jaar geprognotiseerd waren, blijken dan toch 2 x per jaar te vallen. Beelden van de wateroverlast in Nederland staan ons allen nu op het netvlies. Ook de Rijksoverheid anticipeert steeds meer op de onzekere toekomst door extra maatregelen te treffen voor het afvoeren van water. Te denken valt aan het Plan Ruimte voor de rivieren. Ook in Montferland zal in de komende jaren extra aandacht besteed gaan worden aan het tegengaan van wateroverlast.

Zo gaan we in 2018 verder met uitvoering van de maatregelen uit het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) 2016-2020. In de kernen van Didam en 's-Heerenberg worden maatregelen genomen die de afvoer van water uit het gebied verbeteren waardoor de kans op wateroverlast vermindert. Deze aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk als gevolg van de geschetste klimaatontwikkeling waarbij de intensiteit van de regenbuien toeneemt.

Zonder maatregelen zal wateroverlast zich vaker en op meer plaatsen gaan voordoen. Het is daarom van belang om bij nieuwbouw, herinrichting of rioleringswerkzaamheden (vervangingen) rekening te houden met de verwachte gevolgen van klimaatverandering.

Nieuwe wateroverlast locaties zullen worden aangepakt waarvoor extra aanvullende financiële middelen worden gevraagd bij de raad in het geval het huidige GRP geen voldoende financiële ruimte biedt.

Verkeer

Daarnaast zetten we in op een betere, en veiligere openbare ruimte door invulling te geven aan het Integraal Verkeer en Vervoer Plan (IVVP). Door dit plan in uitvoer te brengen,  gaan we er vanuit dat er daadwerkelijk minder ongevallen zullen plaatsvinden. Uiteraard zal er voldoende aandacht moeten zijn richting onze inwoners over verkeersveiligheid. Dit begint al bij de jongste verkeersdeelnemer, maar ook ouders die hun kind naar school brengen. Veilige schoolroutes zijn daarbij noodzakelijk, maar veiligheid zit ook in iedere verkeersdeelnemer. In 2017 is gestart met de uitvoering van het door de raad vastgestelde plan toegankelijkheid openbare ruimte.  Hierbij worden routes in de openbare ruimte naar specifieke bestemmingen toegankelijk gemaakt voor mensen met een functiebeperking.

Communicatie

Ook willen we door goede communicatie met onze inwoners en belanghebbenden via de bekende communicatiekanalen bereiken dat er minder klachten komen en meer begrip is voor de werkzaamheden op het gebied van de openbare ruimte. Dit betekent voor ons dat we bij groot onderhoudsprojecten (asfalt, elementen en inboet en ook bij andere projecten zoals de afwaardering van de Drieheuvelenweg) ook informatie aan de burgers en bedrijven verschaffen over de omvang en tijdsduur.

Energiezuinig 

Wij streven ook naar een energie zuinigere openbare ruimte. Dit doen we door traditionele verlichting om te zetten naar LED en bij nieuwe projecten rekening te houden met LED verlichting, daarnaast verwerken we houtig restmateriaal duurzaam en hergebruiken het bijvoorbeeld als energiebron. 

Programmadoel:

De gemeente streeft naar een efficiënter /effectiever beheer van de openbare ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met participatie, veiligheid en duurzaamheid. 

 Verbonden partijen

Reinigingsdienst de Liemers (RDL)

Met de gemeente Zevenaar wordt in deze gemeenschappelijke regeling RDL samengewerkt om de huishoudelijke afvalstoffen in de beide gemeenten  op een efficiënte en kwalitatieve wijze tegen aanvaardbare kosten in te zamelen.

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

De ODA voert voor de tien deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland de vergunningverlening, toezichthouden en handhaving van de milieuregelgeving uit. De ODA draagt samen met haar opdrachtgevers zorg voor een gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving.

Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

In april 2016 is de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op een bedrijfsvoeringsorganisatie. Eén van de taken van deze Vervoersorganisatie is het regelen van het doelgroepenvervoer, waarbij sprake is van een bundeling van het doelgroepenvervoer (vooralsnog WMO-vervoer en Leerlingenvervoer).

Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM)

Wij nemen deel aan de deze coöperatie om samen met de zeven andere gemeenten in de Achterhoek in 2030 de energieneutraliteit in de Achterhoek te bereiken. De AGEM jaagt de opwekking en het verbruik van groene energie in de Achterhoek aan te jagen. Hierbij streeft men ook na het geld en de werkgelegenheid in de Achterhoek te houden door met lokale partners aan de opwekking van groene energie samen te werken.

Kaderstellende (beleids)nota's

 • Raadsprogramma
 • Milieuprogramma
 • Beleidsnota integrale handhaving Montferland (fysieke leefomgeving) (2013)
 • Handhavingsprogramma
 • Gemeentelijk Rioleringsplan Montferland (Verbreed GRP 2016 – 2020)
 • Waterplan
 • Groenstructuurplan “Groen met karakter” (2010)
 • Integraal Gemeentelijk verkeer en Vervoerplan
 • Hondenbeleidsplan
 • Boombeleidsplan (2017)
 • Speelbeleid (in voorbereiding)
 • Wegenbeleidsplan ( 2018-2021)
 • Wegenbeheersplan (2014 - 2018)
 • Beleidsplan Civiele Kunstwerken (2015 - 2018)
 • Beleidsplan Openbare Verlichting (2014 - 2018)
 • Beleidsplan Toegankelijkheid Openbare Ruimte (2017 - 2021)
 • Beleidsplan Gladheidsbestrijding ( 2016 - 2021)
 • Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding (2017 - 2018)

Programmaonderdelen

Afval, Milieu en openbare ruimte

Afval

Wat willen we bereiken?

Van de ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen wordt tenminste 67% hergebruikt of nuttig toegepast

Pas na de herindeling Zevenaar/Rijnwaarden zullen eventuele beleidswijzigingen gescheiden afvalinzameling worden doorgevoerd (eventuele (volledige) implementatie in 2019). Bij ongewijzigd beleid (2018) worden dus geen significante wijzigingen in de scores afvalscheiding verwacht.

hergebruik/nuttige toepassing van huishoudelijke afvalstoffen
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
2018 67 - -
2017 - 67 -
2016 - - 67

Meer dan 89% hergebruik/nuttige toepassing afvalstromen aanbiedstation

Pas na de herindeling Zevenaar/Rijnwaarden zullen eventuele beleidswijzigingen gescheiden afvalinzameling worden doorgevoerd (eventuele (volledige) implementatie in 2019).

Bij ongewijzigd beleid (2018) worden dus geen significante wijzigingen in de scores afvalscheiding verwacht.

Overigens lijkt de grens van haalbare afvalscheiding op de aanbiedstations voorlopig te zijn benaderd.

hergebruik/nuttige toepassing afvalstromen aanbiedstation
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
2018 - -
2017 - 89 -
2016 - - 89

Milieu

Wat willen we bereiken?

Montferland energieneutraal in 2030; in 2020 is de energieneutraliteit 20%

Volgens de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat bedroeg het aandeel hernieuwbare (duurzame) energie in Montferland in 2015 4,3% (tegen landelijk 5,4%). De resultaten van het gevoerde beleid in 2016 en 2017 zijn hierin echter nog niet zichtbaar. Dit maakt het lastig om haalbare tussendoelstellingen op te nemen voor 2018 en 2019 en verder.

Aantal postcoderoosprojecten (vanaf 2017/2018)
Periode 1. Streefwaarde 2. Voorlaatste meting 3. Laatste meting
2018 1 - -
- - -
in voorbereiding - - 1

Aantal publicaties
Periode 1. Streefwaarde 2. Voorlaatste meting 3. Laatste meting
2018 15 - -
- - -
2016 - - 17

Percentage inkoop groene stroom door gemeente
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 100 100 100

Uitgeleende bedrag duurzaamheidsleningen

Mits nieuw beleid 2018 (nieuw budget duurzaamheidslening) wordt vastgesteld door de raad.

Periode 1. Streefwaarde 2. Voorlaatste meting 3. Laatste meting
2018 1000000 - -
2016 - 1000000 -
2017 - - 1000000

Verduurzaming van woningen en/of opwekking van duurzame energie door inwoners om zo invulling te geven aan de gemeentelijke klimaatambitie

Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

10% minder klachten in de openbare ruimte (KCC)

Klachten in de openbare ruimte (KCC) verkleinen met 10% in 2018
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
Eind 2018 2200 - -
Eind mei 2017 - 1004 -
2016 - - 2359

100% houtig restmateriaal gebruiken voor duurzaam verwerken

Houtig restmateriaal duurzaam hergebruik 5% (2018)
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 5 4 4

Houtig restmateriaal t.b.v. co2 compensatie 95% (2018)
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 97 95 95

100% van alle projecten en grote onderhoudsrondes in de openbare ruimte betrekken bij de wijk- en dorpsraden

In aanvulling hierop : ook de omwonenden en belanghebbenden worden bij grootschalige ingrepen betrokken.

Betrekken specifieke doelgroepen bij grote aanpassingen in de openbare ruimte
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 100 - -
1e halfjaar 2016 - 100 -
2015 - - 100

10% energiebesparing bereiken in de openbare verlichting

Energie besparing OV (7.318 lampen met berekend vermogen op 01-01-2009 1.422 MWh) streefwaarde is 1.280 Mwh (2020)
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
Mwh (eind 2016) 1330 - -
Mwh (2015) - 1335 -
Mwh (2014) - - 1365

5% minder verkeersongevallen

Vermindering van het aantal ongevallen van 5% ten opzichte van laatste meting (20% in 2020)
Periode 1. Streefwaarde 2. Laatste meting 3. Voorlaatste meting
- 160 - -
2015 - 175 -
2014 - - 179

Veilige begaanbare weg voor voetgangers en andere weggebruikers

Programmagegevens

Programmaonderdeel/omschrijving prestatiegegeven Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Raming 2017 Raming 2018
01. Milieu        
Aantal duurzaamheidsleningen (vanaf 2016), 2018: mits nieuw beleid vastgesteld door raad n.v.t.  140  60  100
Aantal projecten zonne-energie (postcoderoos vanaf 2017/2018) n.v.t.  n.v.t. 1 1
         
02 Afval        
Tonnage ingezameld huishoudelijk afval:        
Restafval 4.905 4.833 4.700 4.700
Groente-, Fruit- en Tuinafval 2.475 2.699 2.800 2.800
Papier/Karton 2.531 2.506 2.200 2.200
Glas 846 859 845 864
PMD (plastc, metaal en drankenkartons) 634 792 700 700
03 Openbare ruimte
       

Wegen, paden etc. buiten de bebouwde kom (in km.) 

 

 

 

 

 • verharde wegen 
182  183 183 183
 • onverharde wegen
48 

48

48

48

 • fietspaden
36,2 

 37,2

37,2

 37,2

Wegen, paden etc. binnen de bebouwde kom (in km.)

       
 • verharde wegen
167  167 168 168
 • fietspaden
9,3  9,3 9,7 9,7
Bermen (in m2) 871.9976  886.976 886.976 1.001.739
Sloten (in m1) 107.669  109.669 109.669 149.467
Te inspecteren en reinigingen riolering (5% van het totaal van 308 km) 15 km   15 km 15 km 15 km
Totaal aantal ongevallen, waarvan met        
 • dodelijke slachtoffers
3 0 0 0
 • ziekenhuis opname
26 31 33 25
 • overige ongevallen
139 139 125 120
 • uitsluitend materiële schade
    185  150

 

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Beheer leefomgeving zijn:

Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

 

Bedragen x1000
Exploitatie Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Lasten 14.116 11.844 11.737 12.082 12.289 12.535
Baten 6.738 7.702 7.337 7.562 7.787 7.934
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.379 -4.142 -4.400 -4.520 -4.502 -4.601
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Stortingen 558 166 0 0 0 0
Onttrekkingen 662 125 300 100 50 50
Mutaties reserves 104 -41 300 100 50 50
Gerealiseerd resultaat -7.275 -4.183 -4.100 -4.420 -4.452 -4.551
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud