Uitgaven

3,22%

€ 2.631

x € 1.000
3,22% Complete

Inkomsten

70,8%

€ 57.897

x € 1.000
70,8% Complete

Saldo

53681,49%

€ 55.265

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

3,22%

€ 2.631

x € 1.000
3,22% Complete

Inkomsten

70,8%

€ 57.897

x € 1.000
70,8% Complete

Saldo

53681,49%

€ 55.265

x € 1.000
Inhoud

Toelichting

Op grond van de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren wij het overzicht tegelijk met de overige programma’s.

Context en achtergronden

Onderdeel Algemene dekkingsmiddelen heeft, in tegenstelling tot de overige programma’s, een algemeen karakter. Bij dit onderdeel worden de lasten, maar voornamelijk de baten geraamd van o.a. de algemene belastingen (de onroerende zaak belastingen, de hondenbelasting en toeristenbelasting) en de algemene uitkering. Tegenover deze inkomsten staan geen directe uitgaven; het zijn algemene, niet-geoormerkte, dekkingsmiddelen.

Ook de stelposten voor onvoorziene uitgaven en onderuitputting vallen onder dit onderdeel.

  • Wij streven naar optimale middelenverwerving, waarbij de mate van middelenverwerving op korte termijn maar zeer beperkt kan worden beïnvloed:
  • De stijging van de heffingen (i.c. de afvalstoffen- en rioolheffing) is ingekaderd door het uitgangspunt van kostendekkendheid, zoals dat is vastgelegd in de Kadernota;
  • In afwijking van het Raadsprogramma 2014 – 2018, die uitgaat van een stijging van de OZB met maximaal het inflatiepercentage, geen stijging van de OZB;
  • Hetzelfde Raadsprogramma bepaalt dat de totale woonlasten (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing) onder het landelijk gemiddelde blijven;
  • De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is enerzijds afhankelijk van de beschikbare rijksmiddelen en anderzijds afhankelijk van de specifieke kenmerken (bijv. aantal inwoners);
  • De inkomsten uit beleggingen zijn afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de betreffende ondernemingen. Daarbij en ook bij andere uitzettingen van gelden vormt het treasurystatuut een restrictief kader.

Verbonden partijen

De gemeente is aandeelhouder in de volgende NV's

Alliander

Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor het distribueren van gas en elektriciteit en de aansluitingen van klanten op het netwerk in onze gemeente. Dit zijn wettelijk bepaalde taken.

Vitens

Vitens levert het drinkwater in onze gemeente met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

Bank Nederlandse Gemeenten

Dit is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

 

De Integratie-uitkering sociaal domein loopt in de periode 2017-2021 af van € 17,3 mln. in 2017 tot € 16,2 mln. in 2021. Overigens is het voornemen van het rijk om de integratie-uitkering sociaal domein deze periode over te hevelen naar de algemene uitkering.

De afgelopen mei- en septembercirculaire zijn, in afwachting van de kabinetsformatie, beleidsarm. Wel zijn de accresramingen positief bijgesteld ten opzichte van de Kadernota 2018.

  

Overzicht geraamde algemene dekkingsmiddelen *)

(Bedragen x1.000)

  Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Algemene uitkering 50.506 48.092 48.298 48.211 48.213 48.246
Baatbelasting 2 3 3 3 3 3

Deelnemingen/beleggingen/nutsbedrijven

424 523 381 299 328 315
Financiering 2.359 40 -6 -6 -6 -6
Hondenbelasting 184 204 223 217 223 233
Onvoorzien 0 0 -10 -10 -10 -10
Overige alg dekkingsmiddelen -138 0 0 -85 -220 -235
OZB 523 1.866 1.885 1.885 1.885 1.885

Reclamebelasting

-2 -1 38 38 38 38

Uitvoering wet WOZ

5.354 4.233 4.304 4.289 4.304 4.289
Totaal algemene dekkingsmiddelen 59.211 54.959 55.115 54.841 54.758 54.747

*)  De opbrengstramingen van de diverse belastingen in de tabel zijn inclusief de lasten van heffing en invordering. 

Mutaties reserves

Het totaal van de toevoegingen en onttrekkingen per programma in deze begroting zijn als volgt:

 

 

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Algemene dekkingsmiddelen zijn:
Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

Bedragen x1000
Exploitatie Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Lasten 11.900 2.733 2.436 2.274 2.246 2.121
Baten 71.111 57.961 57.897 57.628 57.585 57.548
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 59.211 55.228 55.461 55.354 55.339 55.427
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020 Mjb raming 2021
Stortingen 7.357 2.990 196 231 253 266
Onttrekkingen 5.081 3.512 0 0 0 0
Mutaties reserves -2.276 522 -196 -231 -253 -266
Gerealiseerd resultaat 56.935 55.750 55.265 55.122 55.086 55.161
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud