Uitgaven

20,77%

€ 17.696

x € 1.000
20,77% Complete

Inkomsten

9,84%

€ 8.385

x € 1.000
9,84% Complete

Saldo

48562,96%

€ -9.311

x € 1.000

Werk en inkomen

Uitgaven

20,77%

€ 17.696

x € 1.000
20,77% Complete

Inkomsten

9,84%

€ 8.385

x € 1.000
9,84% Complete

Saldo

48562,96%

€ -9.311

x € 1.000

Missie

De gemeente streeft ernaar zo veel mogelijk mensen zowel sociaal als economisch te laten deelnemen aan de samenleving. Economische zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

Context en achtergronden

Algemeen
Een aanvraag van een uitkering, leidt niet automatisch tot een toekenning. De aanvrager is in principe zelf verantwoordelijk om zijn/haar eigen inkomen te verdienen. De gemeente doet een beroep op de eigen kracht van mensen die een uitkering aanvragen en vraagt hen zich optimaal in te zetten om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Lukt dit niet, dan ondersteunt de gemeente hen tijdelijk met een uitkering. Als mensen een uitkering hebben dan zetten wij ons in om zoveel mogelijk inwoners aan een betaalde baan te helpen, door bijvoorbeeld bedrijven aan te trekken, werkgevers te benaderen, onze bijstandsgerechtigden op te leiden. Het verrichten van betaalde arbeid zorgt voor structuur en een hogere mate van financiële onafhankelijkheid. 

Naast betaalde arbeid kunnen, voor wie dat op korte termijn niet haalbaar is, maatschappelijk nuttige activiteiten een uitkomst bieden. Deze activiteiten doen wij voor alle doelgroepen waarvoor dit nodig is en waarvoor de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, nl. de voormalige Sociale Werkvoorziening, nieuwkomers en andere mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente.

Naast inkomens- en re-integratieondersteuning, bestaat een deel van ons werk uit het bestrijden van misbruik van uitkeringen. Door inzet van sociale rechercheurs en de fraude alertheid van de medewerkers bestrijden we zwart werk en andere vormen van uitkeringsfraude.

Wij ondersteunen mensen met een laag inkomen niet alleen in levensonderhoud, ons armoedebeleid is erop gericht de kwetsbaren ook te ondersteunen om te kunnen participeren en noodzakelijke hoge kosten te vergoeden. Vrijwilligers spelen hierbij ook een rol. Komt men in de problemen door schulden dan bieden wij schuldhulpverlening aan, waarbij wij oog hebben voor de eigen verantwoordelijkheid. Dit kan gaan om inwoners en bedrijven.

Participatie en activering
De gemeente is op grond van de Participatiewet verantwoordelijk om mensen met een bijstandsuitkering toe te leiden naar werk. Per 1 januari 2015 bestaat deze groep ook uit mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking. Om dit doel te bereiken zetten wij verschillende instrumenten in, zoals een compensatie voor de werkgever bij gedeeltelijke arbeidscapaciteit (loonkostensubsidie), social return bij aanbestedingen, het bieden van scholing en werkervaringsplekken voor onze doelgroep e.a. instrumenten. Op regionale schaal wordt samengewerkt aan een gezamenlijke werkgeversbenadering.
Naast de toeleiding naar werk is in 2016 een slag gemaakt in het toeleiden van de groep waarvoor betaald werk nog niet haalbaar is naar maatschappelijk nuttige activiteiten. Hiervoor wordt samengewerkt met maatschappelijke partners, waaronder stichting Welcom.

Programmadoel:
zoveel mogelijk inwoners uit de gemeentelijke doelgroep participeren naar vermogen en zijn onafhankelijk van een bijstandsuitkering.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Wij willen niet dat onze inwoners met een laag inkomen door financiële belemmeringen niet kunnen participeren. Hierbij hanteren wij het principe van maatwerk en doelgerichte ondersteuning. In geval er ondersteuning nodig is vindt er individuele toetsing plaats en worden enkel daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. Via de regeling 'Meedoen in Montferland' en diverse maatschappelijke organisaties, zoals Leergeld De Liemers, wordt ondersteuning in natura geboden.

Inwoners met een laag inkomen kunnen in dit kader ook gebruik maken van financiële ondersteuning. Hierop kan men een beroep doen bij kwijtschelding van lokale belastingen of op een financiële bijdrage in geval van bijzondere kosten of langdurig laag inkomen.

Programmadoel:
zoveel mogelijk inwoners met een laag inkomen kunnen participeren en kunnen, indien noodzakelijk, een beroep doen op aanvullende financiële ondersteuning.

Daarnaast ondersteunen wij inwoners met problematische schulden, met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van de schuldenaren. Voor de kaders wordt een beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020 vastgesteld. Hierin zullen wij ook aandacht schenken aan het preventieve deel, het voorkomen van schulden via lichte ondersteuning of door jongeren financieel zelfredzamer te maken.
Naast schuldhulpverlening aan natuurlijke personen via de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland, ondersteunen wij ook (kleine) ondernemingen met financiële problemen. Hiervoor bieden wij financiële ondersteuning op basis van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. 

Programmadoel:
zoveel mogelijk inwoners zijn economisch zelfstandig en schulden vormen geen belemmering voor de participatie.

Nieuwkomers
In 2016 hebben wij ervoor gekozen 80 statushouders extra te huisvesten, bovenop de reguliere taakstelling van 90. Een goede integratie van (het toenemende aantal) nieuwkomers is een belangrijk speerpunt binnen dit programma, in het bijzonder nu de instroom verhoogd is. De samenwerking tussen de gemeente, professionals en vrijwilligers van Welcom, de bibliotheek, Taalhuis en het Graafschap college is geïntensiveerd in 2016.

Taal is de grootste barrière gebleken om in de maatschappij te participeren en te integreren. Door het ontbreken van een voldoende taalkwalificatie is het moeilijk om aan het werk te komen. Recentelijk is het Taalhuis opgezet waarbij op verschillende plaatsen taalaanbod wordt gegeven. Momenteel wordt een dagvullend programma, denk aan vrijwilligerswerk en workshops over de Nederlandse cultuur, ontwikkeld omdat vooral de Nederlandse taal en werknemersvaardigheden na het inburgeringstraject nog onvoldoende zijn.

Programmadoel:
zoveel mogelijk nieuwkomers participeren naar vermogen en de zelfredzaamheid wordt versterkt.

Voormalige Wsw
In 2016 heeft de gemeente de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ondergebracht bij de sociale werkbedrijven Laborijn en Presikhaaf Bedrijven. Beide sociale werkbedrijven zijn o.a. verantwoordelijk voor het ontwikkelen en begeleiden van mensen met een Wsw-indicatie op het gebied van arbeid. Doelstellingen van de Wsw zijn: het realiseren van werk onder aangepaste omstandigheden voor inwoners die daarop zijn aangewezen en daarvoor zijn geïndiceerd; het bevorderen van de arbeidscapaciteit en arbeidsbekwaamheid van mensen met een Wsw-indicatie en het zo mogelijk realiseren van uitstroom naar een reguliere baan.

Nieuwe instroom in de Wsw is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk. Alle inwoners die op 31 december 2014 een arbeidscontract onder de Wsw hadden, behouden hun bestaande rechten en plichten tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
 

Programmadoel:
zoveel mogelijk inwoners met een Wsw-indicatie zijn extern geplaatst bij reguliere werkgevers (via detachering of begeleid werken).

 

Kaderstellende (beleids)nota's

  • Het beleidsplan Participatie 2015-2018
  • De verordeningen en beleidsregels Participatiewet 2015
  • Het re-integratieplan 2017
  • Het Beleidsplan Handhaving Participatiewet (2015)
  • Het Armoedebeleid 2016-2020
  • Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2016-2020

Participatie en activering

Wat willen we bereiken?

Het aantal uitkeringen neemt met 5% af t.o.v. 2015.

Aantal uitkeringen P-wet, IOAW en IOAZ
Periode
1. Streefwaarde 481
2. Laatste meting 506
3. Voorlaatste meting 520 (2015)

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal mensen dat met langdurige loonkostensubsidie arbeid verricht neemt toe met 15 personen

Aantal personen werkzaam met langdurige loonkostensubsidie
Periode
1. Streefwaarde 20
2. Laatste meting 5
3. Voorlaatste meting 1

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal uitkeringsgerechtigden dat parttime inkomsten uit arbeid heeft neemt met 5% toe t.o.v. 2015.

Aantal mensen dat parttime inkomsten heeft verdiend
Periode
1. Streefwaarde 254
2. Laatste meting 242
3. Voorlaatste meting 224

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal mensen dat een tegenprestatie levert voor de uitkering neemt met 5% toe t.o.v. 2015.

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering die een tegenprestatie leveren
Periode
1. Streefwaarde 229
2. Laatste meting 218
3. Voorlaatste meting 209

Wat gaan we daarvoor doen?

Minimabeleid en schuldhulpverlening

Wat willen we bereiken?

Het aantal personen dat gebruik maakt van de regeling ‘Meedoen in Montferland’ neemt toe met 5% t.o.v. 2016

Aantal deelnemers Meedoen in Montferland
Periode
1. Streefwaarde 900
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Indien noodzakelijk worden inwoners aanvullend financieel ondersteund op basis van maatwerk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het % geslaagde schuldhulptrajecten stabiliseert op het niveau van 2015.

Percentage geslaagde trajecten schuldhulpverlening
Periode
1. Streefwaarde 86%
2. Laatste meting 86%
3. Voorlaatste meting 100%

Wat gaan we daarvoor doen?

Nieuwkomers

Wat willen we bereiken?

De taakstelling voor 2017 (nog niet bekend) wordt gerealiseerd.

Taakstelling huisvesting statushouders
Periode
1. Streefwaarde 100%
2. Laatste meting 98%
3. Voorlaatste meting 98%

Wat gaan we daarvoor doen?

Minimaal 40% van de nieuwkomers verricht tijdens de inburgeringsperiode (onbetaalde) maatschappelijk nuttige activiteiten en/of participeert in het arbeidsproces naar vermogen.

Percentage nieuwkomers dat is uitgestroomd uit de uitkering als gevolg van het hebben van regulier werk
Periode
1. Streefwaarde 10%
2. Laatste meting onbekend
3. Voorlaatste meting onbekend

Percentage nieuwkomers dat onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteiten verricht
Periode
1. Streefwaarde 20%
2. Laatste meting onbekend
3. Voorlaatste meting onbekend

Percentage nieuwkomers dat part-time inkomsten uit arbeid heeft
Periode
1. Streefwaarde 20%
2. Laatste meting onbekend
3. Voorlaatste meting onbekend

Wat gaan we daarvoor doen?

Voormalige WSW

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk inwoners met een Wsw-indicatie werken bij een reguliere werkgever (via detachering of begeleid werken)

Aantal detacheringen / begeleid werken plaatsen extern
Periode
1. Streefwaarde n.t.b.
2. Laatste meting n.t.b.
3. Voorlaatste meting n.t.b.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Werk en Inkomen zijn:

- = nadeling, (bedragen x1.000)

Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

Bedragen x1.000
Exploitatie Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Lasten 18.102 18.935 17.696 17.307 17.036 16.754
Baten 7.633 8.180 8.385 8.385 8.385 8.385
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -10.469 -10.755 -9.311 -8.922 -8.651 -8.369
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -10.469 -10.755 -9.311 -8.922 -8.651 -8.369

Programmagegevens

Programmaonderdeel/omschrijving prestatiegegeven Raming 2015 Werkelijk 2015 Raming 2016 Raming 2017
01 Participatie en activering        
Instroom uitkeringen  -  195  160 160
Uitstroom uitkeringen totaal  227  213  180 180 
Uitstroom naar werk   54  60 60 
Instroom statushouders in uitkering (1)  - 28 50 40
         
02 Armoedebeleid en schuldhulpverlening        
Aantal aanvragen bijzondere bijstand 900 583 600 600
Aantal deelnemers van de Collectieve zorgkostenverzekering van Menzis     700 900 

Aantal kwijtscheldingen

- 662 675 675
Aantal aanbieders 'Meedoen in Montferland' - - 80 90
Aantal afgeronde trajecten schuldhulpmaatje 60 94 60 80
Aantal schuldhulpverleningstrajecten 42 72 65 65
Aanvragen Bbz  - 31 30 30
         
03 Nieuwkomers        
Aantal statushouders gehuisvest (individuen) 58 60 170 Niet bekend 
         
04 Voormalig Wsw        
Aantal SE met een dienstverband voormalig Wsw (31 december) 220 227,86 221,4 212,85