Uitgaven

1,53%

€ 1.305

x € 1.000
1,53% Complete

Inkomsten

0,39%

€ 328

x € 1.000
0,39% Complete

Saldo

5095,44%

€ -977

x € 1.000

Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitgaven

1,53%

€ 1.305

x € 1.000
1,53% Complete

Inkomsten

0,39%

€ 328

x € 1.000
0,39% Complete

Saldo

5095,44%

€ -977

x € 1.000

Missie

Wij willen samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een aantrekkelijke en goede woon-, werk-, en leefomgeving creëren.

Context en achtergronden

Ruimtelijke Ordening
De nadruk bij dit programmaonderdeel ligt bij de leefbaarheid op het platteland en in de kernen, met speciale aandacht voor ontmoetingsplaatsen en de functie en verschijningsvorm van centrumgebieden. Het streven in het buitengebied is gericht op het leefbaarder en aantrekkelijker maken van het landelijk gebied. In de bebouwde kom is het streven gericht op het aantrekkelijker maken van kernen, waarbij de focus – naast het ontwikkelen van woningbouw - met name gericht is op de centra van ’s Heerenberg en Didam. De herontwikkeling van het centrum van ’s-Heerenberg bevindt zich reeds in de uitvoeringsfase, terwijl de herinrichting van het centrum van Didam nog in de planvormingsfase verkeert. Doel voor beide centra is om een aantrekkelijker omgeving te creëren waardoor winkelend en uitgaand publiek graag naar de centra van Didam en ’s Heerenberg komen en winkeliers en ondernemers beter worden ondersteund in hun commerciële activiteiten. 

De verstedelijkingsvisie van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen alsmede de omgevingsvisie van de provincie vormen een belangrijke leidraad voor het ruimtelijk beleid van onze gemeente. De gemeentelijke structuurvisie is hierop afgestemd.  

Programmadoel:
Het leefbaarder en aantrekkelijker maken van het landelijk gebied en het aantrekkelijker maken van kernen. 

Voor wat betreft de kernen zijn wij van mening dat op dit onderdeel minimaal een 7 moet worden gescoord bij een klanttevredenheidsonderzoek onder de ondernemers in de kernen ’s-Heerenberg en Didam.

Volkshuisvesting
Onze bevolkingssamenstelling vergrijst en ontgroent. Daarnaast neemt de gemiddelde gezinsgrootte af. Dit betekent dat voor de huisvesting van onze bevolking een andere woonbehoefte ontstaat. De veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de consequenties voor de woningbehoefte worden periodiek gemonitord. Daarom wordt er bv. gedifferentieerd naar senioren- en starterswoningen. Doel is om de woningbehoefte en het woningaanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. 

Vanuit hogere overheden wordt nadrukkelijk gestuurd op woningbouwproductie in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. Op basis van provinciale richtlijnen zijn in onderling overleg tussen gemeenten in de sub-regio Liemers afspraken gemaakt over te realiseren woningbouwplannen tot 2020, met een doorkijk naar de periode daarna. Deze bouwplannen zijn opgenomen in een zogenaamd ‘stoplichtmodel’ dat onderdeel uitmaakt van de Regionale woningbouwafspraken 2015. Deze afspraken vormen een belangrijke leidraad voor het door ons uit te voeren volkshuisvestingsbeleid. 

Met het convenant Wonen heeft de gemeente gezamenlijk met de woningbouwcorporatie de samenwerking op het gebied van wonen vastgelegd. Deze samenwerking wordt regelmatig geëvalueerd. 

De visie ‘Wonen, welzijn en zorg’ is mede gebaseerd op de rol van de gemeente binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Vanuit de gemeentelijke regierol heeft Montferland de ambitie geformuleerd om mensen langer (zo lang mogelijk) in hun eigen woning en woonomgeving te laten wonen. 

Middels de subsidieregeling Thuis in Montferland proberen we ouderen te stimuleren hun woning (tijdig) aan te passen zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  

Programmadoel:
De woningbehoefte en het woningaanbod beter op elkaar aan laten sluiten en inwoners zijn in staat langer zelfstandig thuis te wonen.

Natuur- en Landschapsontwikkeling 

De gemeente Montferland wordt gekenmerkt door haar groene landschappelijke karakter. Teneinde dit karakter te behouden en te stimuleren heeft de gemeente samen met de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek een Landschapsontwikkelingsplan opgesteld (LOP). Doel van dit plan is om de verscheidenheid in landschap en natuur te behouden en daar waar mogelijk te versterken, zodat hiermee wordt bijgedragen aan het welzijn van de inwoners en vooral ook ons toeristisch potentieel optimaal wordt benut.

Het LOP laat zien wat er allemaal kan en op welke manier. Het stimuleert gewenste ontwikkelingen, zoals het (opnieuw) aanleggen en beheren van landschapselementen, het realiseren van Groene Ontwikkelzones, het verbinden van recreatieve en economische activiteiten en het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. Daarnaast is het LOP het kader om subsidies aan te vragen c.q. te verstrekken. Eén van de ontwikkelingen uit het LOP is het aanleggen van de klimaatcorridor tussen Veluwe en Montferland. Natuur en recreatie in Montferland houdt niet op bij de grens. Het gebied op en rond de stuwwal biedt mogelijkheden voor grensoverschrijdende ontwikkelingen. Om hier meer vorm aan te geven, is samen met de gemeente Stadt Emmerich en Natuurmonumenten een visie/projectplan opgesteld met concrete maatregelen. Hieraan willen wij de komende jaren uitvoering geven (Interreg). 

Programmadoel:
De verscheidenheid in landschap en natuur te behouden en daar waar mogelijk te versterken.

Monumenten 

Wij staan een actief monumenten- en archeologiebeleid voor. Dit doen we door het behoud, de ontwikkeling en het herstel van karakteristieke en cultuurhistorisch belangwekkende elementen te stimuleren en te ondersteunen en de kennis van en belangstelling voor cultureel erfgoed te verbreden. De uitvoering van dit beleid is vastgelegd in de door de raad in 2012 vastgestelde nota ‘Cultuurhistorie - Cultuurhistorisch beleid voor Montferland’. 

Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten in Montferland zijn subsidieverordeningen voor onderhoud en restauratie vastgesteld. Deze verordeningen zijn gericht op het duurzaam in stand houden en verbeteren van ons lokale erfgoed door het stimuleren van monumenteneigenaren in de vorm van het verstrekken van een aanvullende bijdrage bij instandhoudingswerkzaamheden.  

Programmadoel:
Het duurzaam in stand houden en verbeteren van ons lokale erfgoed.

Bouwgrondexploitatie woninggebieden

Hieronder treft u een indicatie van de lasten en baten voor de lopende exploitaties woningbouw aan. Het jaarbudget wordt op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten bij de jaarrekening 2016 definitief opgenomen. In de paragraaf Grondbeleid treft u de onderbouwing per exploitatieopzet aan.

  Bedragen x € 1.000
boekwaarde op 1/1   7.102
saldo getroffen voorzieningen 1/1      450
balanswaarde 1/1   6.652
voorlopige inschatting van:    
 • lasten
1.453  
 • baten
-5.191  
saldo -3.738  
 • mutatie reserve (bovenwijks en winstneming)
1.077  
op- of afboeking boekwaarde   -2.661
balanswaarde op 31/12   3.991

 

Kaderstellende ( beleids ) nota's

 • Raadsprogramma
 • Leidraad cultuurhistorie regio Achterhoek
 • Cultuurhistorisch beleid voor Montferland (2012)
 • Structuurvisie Montferland (2009)
 • Masterplan ’s-Heerenberg
 • Structuurvisie Didam (2009)
 • Notitie Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied (2008)
 • Notitie Ruimte voor wonen in het buitengebied (2007)
 • Beleidsnotitie woningbouw op inbreidingslocaties (2007)
 • Nota Grondbeleid (2011)
 • Nota Grip op Verandering
 • Van nieuwe naobers en brood op de plank, landschapsontwikkelingsplan+ (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek)
 • Montferland: Visie op de woningbouw 2005-2015 (actualisatie 2010-2020);
 • Verstedelijkingsvisie Stadsregio Arnhem Nijmegen (2011)
 • Regionale structuurvisie Achterhoek (2012)
 • Omgevingsvisie Provincie Gelderland (2014)
 • Stoplichtmodel voor woningbouw/programmering Stadsregio Arnhem Nijmegen (2015)

Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Voldoende landschappelijke inpassing: bij minimaal 50% van de functie-veranderingsinitatieven toepassen

Functieveranderingsinitiatieven met landschappelijke paragraaf
Periode
1. Streefwaarde 50%
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Afname leegstand gebouwen (woningen en niet-woningen)

Afname leegstand gebouwen (woningen en niet-woningen)
Periode
1. Streefwaarde nulmeting
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Geconcentreerde detailhandel in het centrum van 's-Heerenberg en Didam: Uitbreiding van het percentage winkels dat is gesitueerd in het centrum met 3%

Uitbreiding % winkels dat is gesitueerd in het centrum
Periode
1. Streefwaarde 3%
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Als gevolg van functieverandering wordt jaarlijks 1.000 m2 aan bebouwing in het buitengebied gesloopt

Bebouwing geamoveerd door functieverandering
Periode
1. Streefwaarde 1.000 m2
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Goede parkeerfaciliteiten binnen deze centra: overbelasting parkeerfaciliteiten 0 buiten de bijzondere dagen zoals marktdagen en festiviteiten

Aantal foutparkeerders buiten de bijzondere dagen
Periode
1. Streefwaarde 0
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Vitale bebouwing in deze centra: minder leegstaande panden in het centrum

Leegstaande panden in centrum kleiner dan 4% van het totaal aantal panden in het centrum
Periode
1. Streefwaarde kleiner dan 4%
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Een positief migratiesaldo: > 0

Migratiesaldo
Periode
1. Streefwaarde >0
2. Laatste meting 225 (2014)
3. Voorlaatste meting 195 (2013)

Wat gaan we daarvoor doen?

Evenwicht in woningvraag en woningaanbod: door uitbreiding woningvoorraad met 75 eenheden

Uitbreiding woningvoorraad
Periode
1. Streefwaarde 75
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitbreiding areaal levensloopbestendinge woningen: door aanpassing van 50 bestaande woningen

Aantal woningen dat met subsidie is aangepast
Periode
1. Streefwaarde 50
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Natuur- en landschapsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Meer natuur- en landschapselementen door uitbreiding van natuur en landschap met minimaal 5 ha

Ontwikkeling kenmerkende natuur en landschapselementen op basis van het LOP in ha.
Periode
1. Streefwaarde 5
2. Laatste meting 0,5 (2014)
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Toename van belevingsmogelijkheden van landschap en natuur

Wat gaan we daarvoor doen?

Monumenten

Wat willen we bereiken?

Uitbreiding van het aantal eigenaren van monumenten dat lid is van de monumentenwacht met minimaal 5%

Toename lidmaatschap Monumentenwacht
Periode
1. Streefwaarde > 5%
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal monumenten dat een goede staat van onderhoud heeft neemt met toe met 5%.

Toename monumenten met een goede staat van onderhoud
Periode
1. Streefwaarde 5%
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Wonen zijn:
Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

Bedragen x1.000
Exploitatie Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Lasten 6.365 1.996 1.305 1.460 1.258 1.228
Baten 5.197 250 272 262 262 262
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.168 -1.746 -1.033 -1.198 -996 -967
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Stortingen 630 1.000 0 0 0 0
Onttrekkingen -280 -235 -56 -56 -56 -27
Mutaties reserves -350 -765 56 56 56 27
Gerealiseerd resultaat -1.518 -2.511 -977 -1.142 -939 -939

Programmagegevens

Programmaonderdeel/omschrijving prestatiegegeven Raming 2015 Werkelijk 2015 Raming  2016 Raming 2017
01. Ruimtelijke ordening        
Aantal Bestemmingsplannen voorbereid 20   20  15
02 Volkshuisvesting        
Totaal aantal te bouwen woningen 70 70 75 80
Aandeel betaalbaar (>=50% van totaal) (prijs maximaal €172.000,- von) 50%  50% 65% 60%
Aantal woonruimten (incl woningen met logiesfunctie)      15.531  
Huisvestingsverordeningen 1    
Actueel woningbouwprogramma  1 1    
Aantal beschikkingen Thuis in Montferland (^2)  75 75  75  40
03 Natuur- en landschapsontwikkeling        
Ontwikkeling kenmerkende natuur- en landschapselementen o.b.v. het LOP in ha  5 5 5 2
Aantal gehonoreerde aanvragen functieverandering met landschappelijke inpassing (2) 5 5 5
Aanbesteding ecologische verbindingszone 380 kV     1  
Aanbesteding Uitkijktoren Montferland 1    
04 Monumenten        
Actualisatie archeologische waardekaart 1    
Uitbreiding monumentenlijst  3 3 4 2
Aantal verleende monumentensubsidies * 20   20 20 20
Aantal verleende monumentenvergunningen * 15 15 10 10

Toelichting bij de kengetallen

 (1) Het aantal voorbereide bestemmingsplannen is de laatste jaren afgenomen als gevolg van het feit dat meer en meer met verzamelplannen wordt gewerkt, bijv. bestemmingsplan kernen en veegplannen Buitengebied. Daarnaast wordt vaker gebruik gemaakt van een omgevingsvergunning in combinatie met een projectprocedure. Tenslotte is het aantal initiatieven vanuit de samenleving de laatste jaren gedaald.
(2) Voor deze prestatiegegevens geldt dat zij mede afhankelijk zijn van initiatieven vanuit de samenleving. Daarmee hebben zij een meer indicatief karakter.