Uitgaven

12,85%

€ 10.946

x € 1.000
12,85% Complete

Inkomsten

0,6%

€ 513

x € 1.000
0,6% Complete

Saldo

54414,23%

€ -10.433

x € 1.000

Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur

Uitgaven

12,85%

€ 10.946

x € 1.000
12,85% Complete

Inkomsten

0,6%

€ 513

x € 1.000
0,6% Complete

Saldo

54414,23%

€ -10.433

x € 1.000

Inleiding

In het aangepaste Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn vanaf de begroting 2017 voorschriften opgenomen voor het toerekenen van kosten zoals de apparaats- en personeelskosten. Hiermee wordt getracht de financiële vergelijkbaarheid van gemeenten te verbeteren.

Uitgangspunt van de nieuwe voorschriften is dat de kosten zoveel mogelijk direct aan de programma's / taakvelden worden toegerekend. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan een taak dat gericht is op de externe klant in betreffende taakveld geregistreerd moeten worden. De bedrijfskosten die dus niet verbonden zijn aan een dergelijke taak mogen niet toegerekend worden maar worden verzameld in het overzicht "kosten overhead".

Overhead definitie

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Alle functies die dit doel dienen behoren tot de overhead. Het betreffen de zogenaamde PIOFACH-taken (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting) en de taken m.b.t. bestuurszaken, bestuurs-ondersteuning en managementondersteuning in het primair proces.

Overheadkosten

De op basis van de definitie bepaalde kosten van overhead in Montferland zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Kosten voor: x € 1.000
  • Eigen en ingehuurd personeel
5.696
  • ICT
1.752
  • Huisvesting
1.595
  • P&O/HRM
495
  • Tractie
371
  • Facilitair
293
  • Overige
231
 Totaal 10.433

 

 

Kostprijsberekening

Een gevolg van de stelselwijziging is dat op de programma's / taakvelden niet meer de integrale kosten geregistreerd worden. Tot en met de begroting 2016 werden immers de overheadkosten via een opslag verdeeld aan alle taken en programma's. 

Hierdoor kan per programma/taakveld/taak niet meer de mate van kostendekkendheid vastgesteld worden en kan een dekkingsprobleem ontstaan daar geen overheadkosten aan grondexploitatie en investeringen doorberekend zouden kunnen worden.

Er zijn twee uitzonderingen m.b.t. de overhead opgenomen in de regelgeving namelijk:

  1. aan lokale heffingen en leges kan fictief een aandeel in de kosten van overhead opgenomen worden (extra comptabel), en
  2. aan de grondexploitatie, investeringen en projecten met een subsidiebijdrage/bijdrage van derden kan een aandeel in de overheadkosten toegerekend worden (intra-comptabel).

De methodiek van toerekenen moet verankerd worden in de Financiële verordening en de toerekening moet consistent zijn (uitgegaan moet worden van één hoofdregel).  Er is door de Commissie BBV een aantal methodieken van toerekening uitgewerkt. We hebben ze tegen het licht gehouden.

 

In de begroting 2017 is de volgende methodiek toegepast:
de kosten van overhead worden naar rato van de personeelslasten en kosten van inhuur van de heffing, leges, grondexploitatie of investering en de totale personeelslasten en kosten van inhuur van alle taakvelden exclusief overhead omgeslagen.

Financiën

Bedragen x1.000
Exploitatie Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Lasten 10.946 10.533 10.475 10.507
Baten 513 200 200 200
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -10.433 -10.333 -10.275 -10.307
Toevoegingen en onttrekkingen Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -10.433 -10.333 -10.275 -10.307