Uitgaven

12,96%

€ 11.039

x € 1.000
12,96% Complete

Inkomsten

1,35%

€ 1.146

x € 1.000
1,35% Complete

Saldo

51597,83%

€ -9.893

x € 1.000

Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Uitgaven

12,96%

€ 11.039

x € 1.000
12,96% Complete

Inkomsten

1,35%

€ 1.146

x € 1.000
1,35% Complete

Saldo

51597,83%

€ -9.893

x € 1.000

Missie

In de gemeente Montferland kunnen alle inwoners meedoen in de samenleving. Wie daar niet op eigen kracht in slaagt kan rekenen op ondersteuning van de gemeente. Daarnaast streeft de gemeente naar verhoging van de veiligheid in zowel objectieve als subjectieve zin.

Context en achtergronden

Algemeen
De kern van de Wet maatschappelijke ondersteuning is dat er uitgegaan wordt van de eigen kracht van burgers en netwerken daarom heen. Het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers, mantelzorgers en burgerinitiatieven op het vlak van ondersteuning is daarom belangrijk. Dit doen wij samen met onze maatschappelijke partners. Ondersteuning vindt bij voorkeur dicht bij de mensen plaats en via een vrij toegankelijke voorziening. Voor burgers die aangewezen zijn op ondersteuning biedt de gemeente algemene voorzieningen, zijn deze niet toereikend dan kan een maatwerkvoorziening uitkomst bieden. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn ook voorzieningen met een belangrijke waarde voor burgers die niet op eigen kracht kunnen participeren.

 Het domein veiligheid wordt voor een groot gedeelte bovenlokaal vormgegeven. Lokaal ligt de focus op preventieve activiteiten. De visie op de maatschappelijke ondersteuning past ook bij onze visie op veiligheid, primair heeft de burger ook zelf een verantwoordelijkheid voor een veilige leefomgeving. 

Vrijwilligerswerk en Mantelzorg
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn belangrijke steunpilaren voor een samenleving waar zorg, hulp en aandacht voor elkaar als basiswaarden gelden. Vrijwilligers en mantelzorgers halen hun motivatie hiervoor uit zichzelf en uit hun directe omgeving. De gemeente steunt en waardeert hen hierin. Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering van mantelzorgers. Voor een groot deel is de ondersteuningstaak uitbesteed aan de Stichting Welcom die hiervoor een Steunpunt Mantelzorg heeft ingericht. Het Sociaal Team Montferland heeft ook een rol in het signaleren van mogelijke overbelasting bij mantelzorgers en in het stimuleren van inwoners dat zij de helpende hand bieden aan mensen die dit nodig hebben.

Vrijwilligers voeren veel en belangrijke taken uit. Zij moeten daarbij de zekerheid hebben dat zij tijdens hun vrijwilligerswerk goed verzekerd zijn. De gemeente heeft hiervoor een vrijwilligersverzekering afgesloten. Daarnaast is het belangrijk dat vrijwilligers zich zeker voelen om hun taak uit te voeren. Begeleiding en scholing kunnen daarin voorzien. Om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken continueren wij de inzet van het Vrijwilligersplein bij Welcom. 

Programmadoel:
De gemeente streeft naar een gemeenschap die meer (vrijwillig) ondersteuning biedt aan elkaar in buurten en sociale netwerken (lichte hulp en mantelzorg).

Maatschappelijke opvang  en Beschermd Wonen
Een zeer kwetsbare groep wordt gevormd door mensen die met psychische problemen, verslavingsproblemen en complexe zorgsituaties te maken hebben. Symptomen hiervan kunnen zijn: overlast, dakloosheid, huiselijk geweld, onaangepast gedrag en sociaal isolement. 

De gemeente wil deze problematiek allereerst voorkomen. De Sociale Teams spelen hierbij een belangrijke rol door lokale en regionale zorg- en hulpverleners hierbij te betrekken. Soms lukt het niet om dit te voorkomen, dan zorgt de gemeente in regionaal verband voor goede en voldoende opvang, hulp en maatregelen tot herstel. 

Primair gaat de indicering via de lokale Sociale Teams. De uiteindelijke beslissing tot toewijzing ligt bij de centrumgemeente, die ook de financiering hiervoor vanuit het rijk ontvangt. De 'Commissie Toekomst Beschermd Wonen' heeft eind 2015 haar advies uitgebracht aan de VNG over de toekomst van Beschermd Wonen. Dit advies raakt ook de Maatschappelijke Opvang.  Dit rapport is de opmaat om de komende jaren een visie te gaan vormen op beide terreinen.  In 2017 wordt onderzocht of de gemeenten in de Achterhoek deze taken gezamenlijk blijven uitvoeren of dit toch lokaal gaan doen. 

 Programmadoel:
Wij streven naar een veilige en zo zelfstandig mogelijk woonsituatie van onze inwoners.

Algemene en maatwerkvoorzieningen Wmo
Inwoners die niet op eigen kracht of met behulp van het sociale netwerk kunnen deelnemen aan de samenleving, ontvangen ondersteuning om zo snel mogelijk weer zelfstandig deel te kunnen nemen. Ons uitgangspunt is om niet de regie over te nemen, maar het zo veel mogelijk weer terugleggen van de regie bij de inwoner. De ondersteuning vindt individueel of groepsgewijs plaats en is aangepast aan de vraag van de inwoner. Daarnaast zijn er laagdrempelige activiteiten, bijvoorbeeld door Welcom georganiseerd, met name voor mensen die een beperkt eigen sociaal netwerk hebben. Er zijn ook groepsactiviteiten om mensen weer actief te laten meedoen aan de samenleving.

Programmadoel:
De gemeente streeft naar stabilisering van het aantal inwoners dat zelfstandig in staat is deel te nemen aan de samenleving zonder aangewezen te zijn op maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo.

Veiligheid
Veiligheid kan worden gedefinieerd als het aanwezig zijn van een zekere mate van orde en rust in het publiek domein en van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute en dreigende aantastingen. In feite in een situatie verkeren die zo veel mogelijk vrij is van gevaar. Het is van belang dat inwoners veilig zijn (objectieve veiligheid) en zich veilig voelen (subjectieve veiligheid). Veilig voelen en veilig zijn hoeven niet perse gelijk op te gaan. Zo houdt het terugdringen van feitelijke aantastingen van de veiligheid niet per definitie meteen een verbetering van het veiligheidsgevoel in. 

In eerste instantie is de burger zelf aan zet en neemt daarbij zijn/haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid en leefbaarheid in de eigen woonomgeving. Het handhaven van de openbare orde is primair een taak van de politie. De gemeente werkt samen met politie en andere netwerkpartners aan de randvoorwaarden om de openbare orde en veiligheid voor de inwoners te bevorderen. Daarnaast zet de gemeente zich in om de gemeentelijke organisatie toe te rusten op de bestrijding van rampen en calamiteiten.

De gemeente Montferland maakt deel uit van de VNOG en van Brandweer Achterhoek West (BAW) in het bijzonder. De brandweertaak wordt door BAW kwalitatief goed ingevuld. 

Programmadoel veiligheid:
De gemeente streeft naar het terugdringen van de feitelijke aantastingen van de veiligheid, het verkleinen van de veiligheidsrisico’s en het verminderen van onveiligheidsgevoelens bij de burgers

Kaderstellende (beleids)nota's

  • Kadernota subsidiebeleid 2016-2017
  • Wmo beleidsplan 2017 - 2018 (in ontwikkeling)
  • Subsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke Participatie
  • Nota lokaal Gezondheidsbeleid
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
  • Regionaal Beleids- en crisisplan

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Wat willen we bereiken?

Het % van de bevolking dat hulp biedt aan buren stijgt met minimaal 2% t.o.v. 2015.

% hulp aan buren
Periode
1. Streefwaarde 75%
2. Laatste meting 73% (2015)
3. Voorlaatste meting 68% (2014)

% hulp aan buren in zorgwekkende situatie
Periode
1. Streefwaarde 44%
2. Laatste meting 42% (2015)
3. Voorlaatste meting 47% (2014)

Wat gaan we daarvoor doen?

Het % van de bevolking dat hulp biedt aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg) blijft stabiel.

% hulp aan hulpbehoevende naaste
Periode
1. Streefwaarde 50%
2. Laatste meting 50% (2015)
3. Voorlaatste meting 48% (2014)

Wat gaan we daarvoor doen?

Het % van de bevolking dat vrijwilligerswerk doet stijgt met minimaal 2% t.o.v. 2015.

% vrijwilligers

 

 

Periode
1. Streefwaarde 49%
2. Laatste meting 47% (2015)
3. Voorlaatste meting 45% (2014)

Wat gaan we daarvoor doen?

Maatschappelijke opvang

Wat willen we bereiken?

Het handhaven van een regionaal aanbod van tenminste 60 plaatsen maatschappelijke opvang

Aantal regionaal gerealiseerde opvangplaatsen maatschappelijke opvang
Periode
1. Streefwaarde 60
2. Laatste meting 60
3. Voorlaatste meting 60

Wat gaan we daarvoer doen?

Het aantal inwoners dat aangewezen is op Beschermd wonen neemt met 5% af

Aantal Beschermd wonen cliënten lokaal
Periode
1. Streefwaarde 85
2. Laatste meting 90
3. Voorlaatste meting n.v.t.

Wat gaan we daarvoer doen?

Voorzieningen WMO (algemeen en individueel)

Wat willen we bereiken?

Het aantal unieke inwoners met geïndiceerde ondersteuning op grond van de Wmo blijft stabiel

Aantal personen kortdurend ondersteund door gemeente
Periode
1. Streefwaarde -
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Aantal unieke inwoners met een maatwerkvoorziening Wmo
Periode
1. Streefwaarde 2384
2. Laatste meting 2384 (1-7-2016)
3. Voorlaatste meting 2379 (1-4-2016)

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo blijft stabiel

Aantal maatwerkvoorzieningen Wmo (ondersteuning individueel/groep, kortdurend verblijf, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, hulp bij het huishouden en woonvoorzieningen)
Periode
1. Streefwaarde 4076
2. Laatste meting 4076 (01-07-2016)
3. Voorlaatste meting 4070 (01-04-2016)

Het aanbod van algemene voorzieningen wordt versterkt en sluit aan bij de vraag

Aantal toekenningen Thuis in Montferland
Periode
1. Streefwaarde 35
2. Laatste meting 22
3. Voorlaatste meting 80

Wat gaan we daarvoor doen?

Minimaal 85% van de inwoners ervaart de kwaliteit van de ondersteuning als goed en passend bij de hulpvraag

Aantal personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart
Periode
1. Streefwaarde 85%
2. Laatste meting - (eerste meting 2016)
3. Voorlaatste meting - (eerste meting 2016)

Aantal personen dat de ondersteuning als passend ervaart
Periode
1. Streefwaarde 85%
2. Laatste meting - (eerste meting 2016)
3. Voorlaatste meting - (eerste meting 2016)

Wat gaan we daarvoor doen?

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Het aantal woninginbraken, diefstallen van fietsen en motorvoertuigen neemt met 2% af

Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners
Periode
1. Streefwaarde minder dan 2,7
2. Laatste meting 2,7
3. Voorlaatste meting 2,9

Fietsdiefstallen per 1.000 inwoners
Periode
1. Streefwaarde minder dan 2,3
2. Laatste meting 2,3
3. Voorlaatste meting 3,0

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
Periode
1. Streefwaarde minder dan 3,0
2. Laatste meting 3,0
3. Voorlaatste meting 3,0

Harde kern jongeren per 10.000 inwoners
Periode
1. Streefwaarde minder dan 0,4
2. Laatste meting Nog onbekend
3. Voorlaatste meting 0,4 (lft 12-24 jr)

Vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners
Periode
1. Streefwaarde minder dan 4,6
2. Laatste meting 4,6
3. Voorlaatste meting 3,9

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners
Periode
1. Streefwaarde minder dan 29,3
2. Laatste meting Nog onbekend
3. Voorlaatste meting 29,3 (lft 12-17 jr)

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Periode
1. Streefwaarde minder dan 0,7
2. Laatste meting 0,7
3. Voorlaatste meting 1,0 (per 1000 inwoners)

Wat gaan we daarvoor doen?

Het % inwoners dat zich veilig voelt neemt met 2% toe

% inwoners dat zich veilig voelt
Periode
1. Streefwaarde 87%
2. Laatste meting 85%
3. Voorlaatste meting 89%

Wat gaan we daarvoor doen?

Tenminste 80 % gemeentelijke functionarissen binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing hebben hiervoor een opleiding, training of oefening gevolgd

% Poolmedewerkers
Periode
1. Streefwaarde 80%
2. Laatste meting 80%
3. Voorlaatste meting 80%

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Jeugd en onderwijs zijn:

Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

Bedragen x1.000
Exploitatie Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Lasten 12.573 11.961 11.039 10.949 10.918 10.933
Baten 271 274 819 819 819 819
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -12.302 -11.687 -10.220 -10.130 -10.099 -10.114
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Stortingen 369 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -717 -240 -327 -174 -120 -81
Mutaties reserves 347 240 327 174 120 81
Gerealiseerd resultaat -11.954 -11.447 -9.893 -9.957 -9.979 -10.033

Programmagegevens

Programmaonderdeel/omschrijving prestatiegegeven Raming 2015 Werkelijk 2015 Raming 2016 Raming 2017
01 Vrijwilligerswerk en mantelzorg        

Aantal bemiddelingen naar vrijwilligerswerk

 70  119  50  50
Aantal vacatures vrijwilligerswerk  60 79   60  60
Aantal begeleidingstrajecten mantelzorgondersteuning  80  260  120 120 
         
02 Maatschappelijke opvang        
Aantal gestarte procedures huisverbod  6 11  10   10
Aantal opgelegde huisverboden  5  8  6  8
         
03 Voorzieningen Wmo        
Aantal meldingen Wmo*  -  -  -

Aantal gesprekken*

 -  -

Aantal inzet kortdurende begeleiding*

 -  -

 -

 

   

 

 

04 Veiligheid

   

 

 

Aantal succesvolle bemiddelingen Stichting Welcom

30   30 32

 32

Communicatie over preventie uitgevoerd

1 1 1 1
Fietsgraveeractie uitgevoerd 1 1 1 1
Landelijk percentage van inwoners dat zich veilig voelt in de buurt   84%    

 * Vanaf 2016 is er een gemeentelijke monitor vastgesteld. Vanaf komend jaar zullen werkelijke cijfers en streefwaardes kunnen worden bepaald.