Uitgaven

20,05%

€ 17.082

x € 1.000
20,05% Complete

Inkomsten

2,2%

€ 1.873

x € 1.000
2,2% Complete

Saldo

79324,83%

€ -15.209

x € 1.000

Jeugd, onderwijs en cultuur

Uitgaven

20,05%

€ 17.082

x € 1.000
20,05% Complete

Inkomsten

2,2%

€ 1.873

x € 1.000
2,2% Complete

Saldo

79324,83%

€ -15.209

x € 1.000

Missie

De gemeente Montferland wil dat inwoners een pedagogisch leefklimaat ervaren,  waarin jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien, waarin ruimte is om hun talenten te ontwikkelen, om een goed opleidingsniveau te behalen en om perspectief te hebben op een eigen inkomen.

De gemeente Montferland streeft naar een verhoging van het leefklimaat van haar inwoners door het optimaliseren van het aanbod van voorzieningen en activiteiten op het terrein van ontmoeting en cultuur.

Context en achtergronden

 Jeugd

Onder jeugd wordt verstaan de bevolkingsgroep in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Het is van essentieel belang om deze groep kansen te geven om zich op een goede manier te ontwikkelen. Tijdens de jeugdjaren worden kennis en vaardigheden aangeleerd, die nodig zijn in het verdere leven. Ook het kunnen ontmoeten van andere leeftijdgenoten is voor de ontwikkeling van jeugdigen van belang. Deze groep neemt door de ontgroening, zoals al voorspeld in de Nota Grip op verandering de komende jaren af. Ook zal de afname gevolgen hebben voor het voorzieningenniveau voor de jeugdigen. Het beleid op het terrein van de jeugd kan onderverdeeld worden in preventie en jeugdhulp. Preventie richt zich op de totale doelgroep. Onder preventie vallen in dit kader: Voor- en vroegschoolse educatie, toezicht op het leerplichtverzuim, de integrale jeugdgezondheidszorg, het jongerenwerk in de jongerencentra en preventie activiteiten van het Sociaal Team Jeugd.  De laatste jaren is het percentage jongeren, dat een voorschools traject bezoekt afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds het verdwijnen van de voorschoolse voorzieningen in de kleine kernen en anderzijds door de economische crisis. Ouders besluiten om deze redenen om hun kinderen niet meer gebruik te laten maken van een voorschoolse voorziening. Dit kan ertoe leiden dat leerlingen al met een achterstand starten op de basisschool.

De jeugdhulp richt zich op een kleine groep, ca  8% van het totaal aantal jongeren. Deze jongeren hebben wat extra hulp nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente de taak om de gehele jeugdhulpverlening te verzorgen . Dit betekent de zorg te financieren, te indiceren en voor een deel zelf uit te voeren Hiervoor heeft de gemeente van het Rijk een budget ontvangen. Bij de toerekening van de budgetten is er rekening gehouden met de veronderstelling dat de gemeente de taken efficiënter kan uitvoeren en is er dus een korting doorgevoerd op het budget. Dit houdt in dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er goede hulpverlening moet plaatsvinden maar ook dat er een efficiencyslag moet plaatsvinden om de hulpverlening goedkoper te maken.  Er zal dan ook meer ingezet worden op preventie en kortdurende ambulante zorg, om duurdere zorg te vermijden.

De toegangspoort voor de inwoners van Montferland vindt plaats in het Sociaal Team, en met betrekking tot de jeugd in het Sociaal Team ,  team Jeugd. Hier kunnen dan alle inwoners terecht en wordt de problematiek vanuit de jongere en zijn omgeving (gezin) bekeken.

Programmadoel:
D
e gemeente streeft naar:
*
de afname van het aantal kinderen in een kwetsbare positie.
*
een effectiever en efficiënter georganiseerd aanbod van jeugdhulp.

Onderwijs

Onderwijs is van essentieel belang voor de jeugd en volwassenen om hun talenten te ontwikkelen. Onderwijs is ook een onderdeel van de opvoeding van kinderen om uit te groeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving. Op 1 januari 2016 bedroeg het aantal leerplichtige inwoners in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar 4741. Dit aantal zal de komende jaren door de ontgroening afnemen. De gemeente heeft op 1 januari 2017 13 basisscholen. De scholen in Loerbeek en Stokkum zijn inmiddels gesloten, omdat het schoolbestuur vanwege het geringe aantal leerlingen heeft moeten besluiten deze scholen te sluiten. Het aantal scholen zal op termijn nog verder dalen omdat de basisgeneratie (leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in de periode van 2014-2023) met 30% afneemt. Dit zorgt er voor dat er in de onderwijsgebouwen sprake is van leegstand: overcapaciteit in m2. Dit is niet wenselijk, omdat geld dat bedoeld is voor het geven van onderwijs besteed wordt aan huisvesting. Door de daling van de basisgeneratie komt er druk op de instandhouding van een aantal scholen in de kleine kernen.

Om er voor te zorgen, dat ieder kind in Montferland een school in de nabijheid (ca. 3 kilometer afstand) kan bezoeken is er samen met de schoolbesturen een huisvestingsvisie opgesteld. In de visie wordt gewerkt met spreidingsgebieden, waarbij Montferland is verdeeld in 5 gebieden. In deze gebieden zullen op termijn 1 of meerdere scholen aanwezig zijn. De visie zorgt voor kwalitatief goed onderwijs, bereikbaar en goed verdeeld over de gemeente.

Een andere ontwikkeling binnen het onderwijs is de invoering van het Passend Onderwijs. Op basis hiervan zullen de leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen veel meer dan voorheen naar de basisschool in de eigen gemeente of de school voor voortgezet onderwijs in de omgeving gaan, met de nodige zorg van de school. Hierdoor zal er ook sprake zijn van minder vervoer naar de scholen voor speciaal onderwijs. Er wordt rekening gehouden met een afname van het aantal te vervoeren leerlingen en dus ook de kosten van vervoer.

Programmadoel:
De gemeente streeft naar:
* het optimaliseren van de huisvesting van het basisonderwijs.
*
 het beperken van het aantal leerlingen dat het speciaal onderwijs bezoekt.

 

Ontmoeting en Cultuur
De inwoners van de gemeente vormen niet alleen een woongemeenschap, maar ook een leefgemeenschap. Ontmoetingsmogelijkheden en deelname aan culturele activiteiten dragen niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen, maar zijn ook van belang voor de sociale cohesie in de gemeenschap. Cultuur is een middel om mensen te betrekken bij de samenleving. Daarom willen we bereiken dat bekendheid over en deelname van de bevolking aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur toeneemt, in het onderwijs liggen hiervoor kansen.

In Montferland rekenen wij tot het taakveld cultuur de activiteiten van muziek-, zang- en dansverenigingen, het muziekonderwijs, het theateraanbod, musea en het openbaar bibliotheekwerk. De bibliotheek draagt bij aan het verminderen van laaggeletterdheid onder de bevolking, het verminderen van taalachterstand en de toename van het aantal inwoners dat leest (leesbevordering). Op het gebied van mediawijsheid vervult de bibliotheek een taak, net als bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden van inwoners die daar behoefte aan hebben. Ook activiteiten als carnaval en kermis hebben een belangrijke verbindende functie. De culturele infrastructuur is vooral kleinschalig en dicht bij huis. Dat betekent dat de inwoners van Montferland voor een meer professioneel cultuur-en theateraanbod zijn aangewezen op voorzieningen in de regio.  Stimulering van activiteiten rondom kunst en cultuur heeft als vertrekpunt de eigen kracht van de betreffende verenigingen en de Montferlandse samenleving

De gemeente beschikt over een uitgebreid netwerk van accommodaties waarin de gemeenschappen hun sociale activiteiten kunnen organiseren. Deze accommodaties zijn verschillend als het gaat om eigendom, beheer en exploitatie. Als uitgangspunt is gekozen dat de gemeenschappen zo veel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de instandhouding van dergelijke accommodaties. Hierover zal nader overleg plaatsvinden met de vertegenwoordigers van de gemeenschappen.  

Programmadoel Cultuur & Ontmoeting:
De gemeente streeft naar goede leefbaarheid en sociale samenhang in de kernen, activiteiten op het vlak van kunst en cultuur kunnen hier een bijdrage aan leveren. Bij de gemeenschappen ligt een eigen verantwoordelijkheid om activiteiten en huisvesting daarvan te organiseren.

 

Kaderstellende (beleids)nota's

 • Raadsprogramma 2014-2018
 • Nota “Wijk- en kerngericht werken”
 •  Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
 • Subsidieregeling Jeugd en Onderwijs Montferland 2016
 • Raadsprogramma 2014-2018
 • Nota Grip op Verandering
 • Beleidsplan Jeugdbeleid
 • Huisvestingsvisie 2015-2023 gemeente Montferland

Jeugd

Wat willen we bereiken?

Het percentage jeugdigen dat een beroep doet op de jeugdhulp neemt af met 2% in de periode 2017-2020. Daarbinnen een verschuiving laten plaatsvinden van dure naar goedkope zorg.

Percentage jeugdigen dat door huisartsen rechtstreeks verwezen is naar niet vrij toegankelijke jeughulp
Periode
1. Streefwaarde Afname met 10%
2. Laatste meting Nulmeting 2017
3. Voorlaatste meting -

Percentage jeugdigen dat niet-vrij toegankelijke jeugdhulp met verblijf ontvangt
Periode
1. Streefwaarde 10,8%
2. Laatste meting 12,8%
3. Voorlaatste meting -

Percentage jeugdigen dat niet-vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt
Periode
1. Streefwaarde 7,8%
2. Laatste meting 8,3% (Voorlopig 2015)
3. Voorlaatste meting -

Percentage jeugdigen dat vrij toegankelijke hulp van het Sociaal Team jeugd ontvangt
Periode
1. Streefwaarde Toename met 2%
2. Laatste meting Nulmeting 2017
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Het percentage kinderen dat gebruik maakt van een VVE neemt toe met 10%

Het aantal kinderen dat een VVE-traject volgt
Periode
1. Streefwaarde 55
2. Laatste meting 50
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Het verzuimpercentage van het aantal leerplichtige leerlingen neemt af met 0,3%

Aantal relatief verzuimers per 1.000 leerlingen
Periode
1. Streefwaarde 45
2. Laatste meting 51
3. Voorlaatste meting -

Percentage vroegtijdigschoolverlaters zonder startkwalificatie
Periode
1. Streefwaarde 1,0%
2. Laatste meting 1,3%
3. Voorlaatste meting 1,9%

Wat gaan we daarvoor doen?

Het percentage meldingen van overlast door jongeren neemt af met 10%

Aantal meldingen over overlast gevende jeugdigen (tot 18)
Periode
1. Streefwaarde 200
2. Laatste meting 221
3. Voorlaatste meting 240

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Afname van de leegstand in de basisscholen met 1100 m2 op termijn.

Minder overcapaciteit
Periode
1. Streefwaarde 3.500 m2 (2020)
2. Laatste meting 4.600 m2 (2016)
3. Voorlaatste meting 4.600 m2 (2015)

Wat gaan we daarvoor doen?

Het percentage leerlingen dat verwezen wordt naar het speciaal onderwijs neemt af met 1,7%

Minder leerlingen op speciaal onderwijs
Periode
1. Streefwaarde 200
2. Laatste meting 243
3. Laatste meting 252

Wat gaan we daarvoor doen?

Het percentage leerlingen, dat vervoerd wordt naar scholen voor speciaal onderwijs neemt af met 10%

Minder leerlingen maken gebruik van vervoer
Periode
1. Streefwaarde 180
2. Laatste meting 189
3. Voorlaatste meting 240

Wat gaan we daarvoor doen?

Cultuur & ontmoeting

Wat willen we bereiken?

Het aantal subsidiabele leden van de muziekscholen blijft stabiel op 933 vocaal/instrumentaal en AMV/PRIMO.

Aantal leerlingen muziekschool (bron: jaarrekeningen muziekscholen)
Periode
1. Streefwaarde 933
2. Laatste meting 933
3. Voorlaatste meting 978

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal geregistreerde leden van de stichting basisbibliotheek Montferland wordt gestabiliseerd op het niveau van 2015

% bevolking dat lid is van de basisbibliotheek
Periode
1. Streefwaarde 24,24%
2. Laatste meting 24,17%
3. Voorlaatste meting 24,24%

Wat gaan we daarvoor doen?

De taalachterstand van onze inwoners neemt af en de digitale vaardigheden nemen toe.

Aantal projecten gericht op vermindering taalachterstanden en ter verbetering digitale vaardigheden
Periode
1. Streefwaarde 2
2. Laatste meting 2
3. Voorlaatste meting 1

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal inwoners dat actieve cultuurparticipatie uitoefent in verenigingsverband blijft stabiel.

Aantal inwoners actieve cultuurparticipatie in verenigingsverband (zang, dans, toneel en instrumentaal)

Op basis van informatie aangeleverd door gesubsidieerde muziek-, zang-, toneel- en dansverenigingen.

Periode
1. Streefwaarde 1.251
2. Laatste meting 1.251
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal welzijnsaccommodaties dat door de gemeenschap wordt beheerd neemt toe met 2 in 2017

Aantal gemeenschapsaccommodaties in beheer van de gemeenschap.
Periode
1. Streefwaarde -
2. Laatste meting 0-meting in 2016
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Bevordering gezonde leefstijl zijn:

Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

Bedragen x1.000
Exploitatie Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Lasten 18.407 18.367 17.032 16.815 16.621 16.615
Baten 1.759 1.047 1.746 1.589 1.599 1.599
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -16.648 -17.320 -15.286 -15.226 -15.023 -15.016
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Stortingen 100 0 50 50 50 50
Onttrekkingen -128 -133 -127 -127 -127 -127
Mutaties reserves 28 133 77 77 77 77
Gerealiseerd resultaat -16.621 -17.187 -15.209 -15.149 -14.945 -14.939

Programmagegevens

Programmaonderdeel/omschrijving prestatiegegeven Raming 2015 Werkelijk 2015 Raming 2016 Raming 2017
01 Jeugd        

 Aantal ingezette jeugdhulptrajecten

 • Sociaal team jeugd
 • Huisarts
 • Jeugd of kinderarts
 • Gedwongen kader
    0-meting  
 Waardering cliënten over het sociaal team jeugd     0-meting  
 Aantal preventie activiteiten Sociaal team jeugd     0-meting   
 Afname rechtstreekse doorverwijzingen van huisartsen naar jeugdhulp     0-meting   
 Aantal gesubsidieerde plekken VVE nvt  nvt  50  55 
 Aantal gesubsidieerde reguliere plekken peuteropvang nvt nvt 32   40
 Aantal verzuimgesprekken   118  125  115
 Uitgevoerde controles in de openbare ruimte     40  45 
         
02 Onderwijs        
Aantal leerlingen, dat het speciaal onderwijs bezoekt  230 258 218 210
Aantal leerlingen, dat vervoerd wordt 235 227 220 215
Aantal leerlingen in het basisonderwijs        
         
03 Cultuur & Ontmoeting        
Percentage scholen dat de combinatiefunctionaris bezoekt 100%  100%  100%  100%
Percentage scholen dat de bibliotheek bezoek 100% 100% 100% 100%
Aantal projecten gericht op vermindering taalachterstand-laaggeletterdheid 1 1 2
Beheren welzijnsaccommodaties in gemeentelijk beheer 6   5 0