Uitgaven

0,79%

€ 669

x € 1.000
0,79% Complete

Inkomsten

0,48%

€ 409

x € 1.000
0,48% Complete

Saldo

1355,36%

€ -260

x € 1.000

Economie en toerisme

Uitgaven

0,79%

€ 669

x € 1.000
0,79% Complete

Inkomsten

0,48%

€ 409

x € 1.000
0,48% Complete

Saldo

1355,36%

€ -260

x € 1.000

Missie

Wij streven naar een goed ondernemersklimaat voor alle ondernemers. De unieke ligging en landschappelijke kwaliteiten van onze gemeente worden maximaal benut, waarbij er specifieke aandacht is voor logistiek en toerisme.

Context en achtergronden

Economie

De algemene doelstelling van het economisch beleid is het scheppen van duurzame en excellente voorwaarden en het bieden van stimulansen voor bedrijven met als resultaat een duurzame economische ontwikkeling van de gemeente Montferland en het behoud en versterking van werkgelegenheid voor de inwoners van Montferland en de directe omgeving. Wij staan voor een goed ondernemersklimaat voor alle ondernemers.

Montferland is uniek gelegen aan de A12/A3 één van de belangrijkste transportassen naar het Europese achterland. Met name door deze ligging is het gebied interessant voor de vestiging van logistieke functies. Door de doortrekking van de A15 naar de A12 wordt het gebied op termijn nog beter bereikbaar. De relatief korte afstand tot de containerhaven en het goederenspoor van Emmerich geeft mogelijkheden voor multimodaal vervoer.

De gemeente vormt een schakel tussen de Achterhoek en het stedelijk gebied Arnhem Nijmegen. De gemeente werkt in beide regio’s samen voor de ontwikkeling en afstemming van nieuwe bedrijventerreinen. Samen met de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Oude IJsselstreek is zowel het regionale bedrijventerrein van Doetinchem (A18 Bedrijvenpark) als de uitbreiding van het Euregionale Bedrijventerrein in ’s-Heerenberg (Docks NLD) in ontwikkeling.

Voor het behoud en versterking van de werkgelegenheidsfunctie is het van belang dat bestaande bedrijventerreinen voldoende vitaal blijven en vitaal worden gemaakt en dat zo nodig, afhankelijk van de vraag, voldoende nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld, conform het principe van de SER-ladder. 

In ’s-Heerenberg en Beek zijn per direct bedrijfsterreinen beschikbaar voor plaatselijke bedrijven tot grote internationale bedrijven in met name de sectoren transport en logistiek. De aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen wordt gestimuleerd.

Met de Duitse gemeente Emmerich am Rhein is regelmatig contact over de grensoverschrijdende economische aspecten. In het EMMMO-rapport zijn voorstellen opgenomen over de ontwikkeling van het gebied Immenhorst-zuid en het aansluitende Duitse gebied “Das Dreieck”. Verder werken Montferland en Emmerich samen om de combinatie ’s-Heerenberg - Emmerich als logistieke vestigingsplaats verder te ontwikkelen als trimodaal knooppunt.

In het kader van communicatie worden door het college veelvuldig bedrijfsbezoeken afgelegd. De bedrijfscontactfunctionaris is het vaste aanspreekpunt voor de bedrijven. Met de ondernemersverenigingen zijn er vaste overleggen waarbij met name de winkelvoorzieningen aan de orde komen. In goed overleg met het bedrijfsleven, waaronder ook het MKB, wordt een visie opgesteld, gericht op de ontwikkeling van de economische toekomst van onze gemeente. Wij stimuleren het sociaal ondernemerschap, hetgeen in de Nota ‘Grip op Verandering’ is verwoord, waardoor meer mensen met een arbeidshandicap kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Ook de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt vergt een inspanning. Wij benaderen de werkgevers actief om meer werk- en stageplekken te realiseren waardoor deze afstand wordt verkleind.

Als gemeente zijn we een partij die veel opdrachten uitzet. Wij willen binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk lokaal en regionaal inkopen, om ook hiermee de lokale economie te versterken. Zowel direct, onder andere in de vorm van het uitnodigen van lokale en regionale bedrijven bij aanbestedingen, als indirect, bijvoorbeeld acties in het kader van armoedebeleid verplicht lokaal te besteden.

Programmadoel:
Het scheppen van betere voorwaarden en mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven. Meer werkgelegenheid en beter ondernemersklimaat. 

Recreatie & Toerisme

Voor Montferland is toerisme een belangrijke economische drager (werkgelegenheid, impulsen voor het midden- en kleinbedrijf en de voorzieningen en het starten van nieuwe activiteiten). Voor een vitale toekomst van de gemeente is daarom ontwikkeling en groei van toerisme een uitgangspunt voor het ruimtelijk - economisch beleid.

De kansen worden mede bepaald door een marktgerichte houding en integrale benadering door het beleid. Het gaat niet alleen om ratio’s maar ook om de samenhang van de ontwikkeling vanuit een gezamenlijke visie hoe Montferland nog beter op de kaart te zetten.

 Montferland heeft voldoende kracht en kansen om impulsen te creëren die het gebied blijvend op de toeristische kaart zetten. Voorwaarde is dat er meer samenhang ontstaat en maatregelen marktgericht worden opgepakt. De gemeente zal hierin blijven faciliteren.

Het Toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan (lees verder: TROP) ‘Bestemming Montferland’, is vastgesteld in 2007.  Het plan speelt in op de ontwikkelingen en trends die er zijn en stelt een aantal opgaven. In 2015 is in afstemming met de adviescommissie en de Montferlandse vereniging voor Toerisme opnieuw gekeken wat Montferland uniek maakt en hoe wij haar op de kaart willen zetten. Gebleken is dat dit plan nog steeds actueel is en daarom als basis kan blijven dienen voor de inspanningen die in 2017 en daarna geleverd zullen worden. Teneinde de toeristische waarde van onze gemeente meer bekendheid te geven zal worden ingezet op promotie en marketing van het toeristisch product ‘Montferland’. Onze eigen VVV zal daarin een belangrijke rol blijven spelen. 

Programmadoel:
Het scheppen van betere voorwaarden en mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven. Meer werkgelegenheid en beter ondernemersklimaat. Specifiek gericht op recreatie en toerisme.

Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen

 Hieronder treft u een indicatie van de lasten en baten voor de lopende exploitaties bedrijventerreinen aan. Het jaarbudget wordt op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten bij de jaarrekening 2016 definitief opgenomen. In de paragraaf Grondbeleid treft u de onderbouwing per exploitatieopzet aan.

  Bedragen x € 1.000
boekwaarde op 1/1   4.928
saldo getroffen voorzieningen 1/1   0
balanswaarde 1/1   4.928
voorlopige inschatting van:    
 • lasten
494  
 • baten
-7.028  
saldo -6.534  
 • mutatie reserve (bovenwijks en winstneming)
30  
op- of afboeking boekwaarde   -6.504
balanswaarde op 31/12   -1.576

 

Kaderstellende (beleids)nota's

 • Raadsprogramma
 • Toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan Montferland “Bestemming Montferland” (2007)
 • Toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan Achterhoek “Samen meer bereiken” (2006)
 • Structuurvisie Bedrijventerreinen en werklocaties 2010, Provincie Gelderland (2010)
 • Verstedelijkingsvisie Stadsregio Arnhem Nijmegen (2011)
 • Regionale structuurvisie Achterhoek (2012)
 • Structuurvisie Montferland
 • Nota ‘Grip op verandering’

Economie

Wat willen we bereiken?

Jaarlijkse toename van het aantal arbeidsplaatsen tot tenminste 650 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Periode
1. Streefwaarde 650
2. Laatste meting 619,4 (2015)
3. Voorlaatste meting 617,8 (2014)

Wat gaan we daarvoor doen?

Jaarlijkse toename van het aantal bedrijfsvestigingen tot tenminste 120 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64

Aantal bedrijfsvestigingen
Periode
1. Streefwaarde 120
2. Laatste meting 119,9 (2015)
3. Voorlaatste meting 117,5 (2014)

Functiemenging
Periode
1. Streefwaarde -
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Verkoop beschikbare bedrijventerreinen
Periode
1. Streefwaarde 20% (6 1/2 ha)
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Waarderingscijfer ondernemingsklimaat
Periode
1. Streefwaarde -
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Waarderingscijfer vestigingsklimaat
Periode
1. Streefwaarde -
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Toename van het Bruto Gemeentelijk Product tot boven de 20

Bruto Gemeentelijk Product
Periode
1. Streefwaarde >20
2. Laatste meting 22,8 (naar verwachting)
3. Voorlaatste periode 18,2

Wat gaan we daarvoor doen?

Toename van het aandeel lokale/regionale inkopen tot ten minste 45%

Toename aandeel lokale/regionale inkopen op totaal
Periode
1. Streefwaarde 45%
2. Laatste meting 41% (2014)
3. Voorlaatste meting 43% (2013)

Wat gaan we daarvoor doen?

Toerisme

Wat willen we bereiken?

Toename van het aantal toeristische overnachtingen met tenminste 5% per jaar

Aantal overnachtingen
Periode
1. Streefwaarde 5%
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Toename van het aantal arbeidsplaatsen in de sector T&R tot tenminste 55 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Periode
1. Streefwaarde 55
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkeling van tenminste 2 nieuwe T&R producten per jaar

Aantal ontwikkelde nieuwe T&R producten per jaar
Periode
1. Streefwaarde 2
2. Laatste meting -
3. Voorlaatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Economie en toerisme zijn:

Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

Bedragen x1.000
Exploitatie Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Lasten 1.799 710 669 763 763 663
Baten 1.740 372 409 409 409 409
Resultaat -59 -338 -260 -354 -354 -254

Programmagegegevens

Programmaonderdeel/omschrijving prestatiegegeven Raming 2015 Werkelijk 2015 Raming 2016 Raming 2017
01 Economie        
Aantal bedrijfscontacten verkoop bedrijventerreinen  50 70 50 50
Aantal ha bouwrijp gemaakte bedrijventerreinen  PM 0 34 0
Economische visie op ontwikkeling Montferland  1 0 1 1