Uitgaven

13,03%

€ 11.102

x € 1.000
13,03% Complete

Inkomsten

8,63%

€ 7.353

x € 1.000
8,63% Complete

Saldo

19548,79%

€ -3.748

x € 1.000

Beheer leefomgeving

Uitgaven

13,03%

€ 11.102

x € 1.000
13,03% Complete

Inkomsten

8,63%

€ 7.353

x € 1.000
8,63% Complete

Saldo

19548,79%

€ -3.748

x € 1.000

Missie

De gemeente draagt zorg voor de inrichting en instandhouding van de openbare ruimte op een maatschappelijk verantwoorde en aanvaardbare wijze. Naast het in stand houden van de openbare ruimte is het bevorderen van een duurzaam goede kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, dieren en planten een kerntaak.

Context en achtergonden

Afval
Het (gescheiden) inzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval is een wettelijke zorgplicht voor de gemeente. Binnen dit wettelijk kader bevorderen we preventie en hergebruik van het huishoudelijk afval. Een van de ambities van het kabinet is het terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval door afvalpreventie en een toename van de recycling van huishoudelijk afval. Het gemiddelde aandeel recycling van huishoudelijk afval schommelt landelijk al jarenlang rond de 50%. In 2011 heeft de staatssecretaris de ambitie uitgesproken om dit te laten groeien tot 65% in 2015. Montferland zit al enige jaren rondom de 65%. Goed scheiden is beter recyclen. De ambitie om de transitie naar een circulaire economie verder te stimuleren heeft de staatssecretaris naar voren gebracht in de recente uitwerking van het programma ”Van Afval naar Grondstof”. Hierin wordt als doel gesteld om samen met de gemeenten tot 75% recycling van het huishoudelijk afval te komen in 2020, met verdere groei daarna. Omgezet betekent dit percentage een ambitie om te komen tot max. 100 kg restafval/inwoner per jaar. In 2013 lag landelijk de hoeveelheid huishoudelijk restafval nog op gemiddeld 240-250 kg/inwoner per jaar. In Montferland bedroeg dit 143 kg. De gescheiden inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (PDM) is gestart medio 2015. Verwacht wordt dat deze maatregel substantieel zal bijdragen aan het bereiken van deze doelstelling. In 2017 ontstaat een beter inzicht in de effecten daarvan en dan kunnen de doelstellingen voor 2018 t/m 2020 dus beter worden ingeschat. In verband met de herindeling Zevenaar/Rijnwaarden (1/1/2018) worden door de RDL eventuele grotere investeringen en/of wijzigingen m.b.t. de inzamelstructuur e.d. uitgesteld tot de effecten van de herindeling bekend en verwerkt zijn (2018/2019). Dit geldt dus ook voor eventuele invoering van diftar bij hoogbouw in Montferland. De uitvoering inzamelen en verwijderen op basis van de huidige kwaliteit geschiedt tegen zo laag mogelijke kosten. Deze kosten worden voor honderd procent (op begrotingsbasis) gedekt door de afvalstoffenheffing. De verdeling van de kosten naar de huishoudens wordt, onder het motto “de vervuiler betaalt”, gedaan door het differentiëren van de tarieven. Wie afvalzuiniger leeft en het afval beter scheidt, wordt daarvoor financieel beloond om ook hiermee de hoeveelheid afval te reduceren en het scheiden en hergebruiken van afval te stimuleren.
 
Programmadoel:
De gemeente streeft naar het terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en een toename van recycling van het huishoudelijk afval. 
 
Milieu
Het voorkomen, beperken en herstellen van aantasting of verontreiniging van de leefomgeving door menselijk handelen of nalaten zijn belangrijke uitgangspunten van onze samenleving. Zo belangrijk dat vrijwel alle gemeentelijke taken m.b.t. de leefomgeving zijn ingekaderd door internationale, nationale en provinciale wetten, regelgeving en beleid (o.a. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De vertaling hiervan naar gemeentelijk beleid en uitvoering vindt jaarlijks plaats in het gemeentelijke milieuprogramma. De inhoud en ambitie hiervan wordt afgestemd op de beschikbare personele en financiële middelen. De centrale doelstelling voor het klimaatbeleid is minder klimaatverandering. Om klimaatverandering te beperken is meer bewuste omgang van burgers, bedrijven en instellingen met energie noodzakelijk. Hierbij wordt met name ingezet op meer duurzame energie opwekking en meer energiebesparing. In Achterhoeks verband komt dit tot uitdrukking in het streven naar 100% energieneutraliteit in het jaar 2030. Om deze doelstelling te kunnen behalen is o.a. de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) opgericht, waarin o.a. Montferland participeert. De door de AGEM namens en in samenwerking met de betreffende gemeenten te ontwikkelen uitvoeringsagenda, projecten en activiteiten spelen een belangrijke rol bij het nastreven en monitoren van de centrale doelstelling. Naast de AGEM faciliteert en stimuleert de gemeente ook andere partners bij duurzame initiatieven en wordt waar mogelijk invulling gegeven aan de eigen voorbeeldfunctie.  Door een raadsbrede werkgroep is in samenwerking met de AGEM de notitie "Montferland op weg naar energieneutraal 2030" opgesteld. Deze notitie maakt de Montferlandse opgave m.b.t. energiebesparing en opwekking  van (diverse vormen van) duurzame energie meer inzichtelijk.  Om de doelstelling te realiseren zullen extra personele en financiële middelen moeten worden ingezet om als gemeente partners en projecten te kunnen aanjagen en faciliteren.
  
Programmadoel:
De gemeente streeft naar beperking van de klimaatverandering. De  gemeente wil vanuit haar verantwoordelijkheid maatregelen nemen die naar verwachting aan de beperking van klimaatverandering een positieve bijdrage zullen leveren.
 
Openbare ruimte

Het beheer van de diverse onderdelen van de openbare ruimte wordt in samenhang met elkaar uitgevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan boven- en ondergrondse infrastructuur, zoals wegen, riolering, openbare verlichting, openbaar groen, bebording, riolering, speelvoorzieningen en straatmeubilair. Omdat de nadruk ligt op een financieel verantwoord en duurzaam beheer van de openbare ruimte is het project ”integraal beheer openbare ruimte (IBOR)” opgestart. Inmiddels is het IBOR-plan door de gemeenteraad vastgesteld en zijn in 2016 voorbereidingen getroffen zodat in 2017 de openbare ruimte volgens IBOR onderhouden wordt.

De klimaatverandering en de snelheid waarmee deze gepaard gaat, baart ons zorg. Buien, die qua intensiteit slechts 1 x in de 50 of 100 jaar geprognotiseerd waren, blijken dan toch 2 x per jaar te vallen. Beelden van de wateroverlast in Nederland staan ons allen nu op het netvlies. Ook de Rijksoverheid anticipeert steeds meer op de onzekere toekomst door extra maatregelen te treffen voor het afvoeren van water. Te denken valt aan het Plan Ruimte voor de rivieren. Ook in Montferland zal in de komende jaren extra aandacht besteed gaan worden aan het tegengaan van wateroverlast.

Zo gaan we in 2017 verder met uitvoering van de maatregelen uit het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) 2016-2020. In de kern van Didam worden maatregelen genomen die de afvoer van water uit het gebied verbeteren waardoor de kans op wateroverlast vermindert. Deze aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk als gevolg van de geschetste klimaatontwikkeling waarbij de intensiteit van de regenbuien toeneemt.

Zonder maatregelen zal wateroverlast zich vaker en op meer plaatsen gaan voordoen. Het is daarom van belang om bij nieuwbouw, herinrichting of rioleringswerkzaamheden (vervangingen) rekening te houden met de verwachte gevolgen van klimaatverandering.

Nieuwe wateroverlast locaties zullen worden aangepakt waarvoor extra aanvullende financiële middelen worden gevraagd bij de raad in het geval het huidige GRP geen voldoende financiële ruimte biedt.

Daarnaast zetten we in op een betere, en veiligere openbare ruimte door invulling te geven aan het Integraal Verkeer en Vervoer Plan (IVVP). Door dit plan in uitvoer te brengen,  gaan we er vanuit dat er daadwerkelijk minder ongevallen zullen plaatsvinden. Uiteraard zal er voldoende aandacht moeten zijn richting onze inwoners over verkeersveiligheid. Dit begint al bij de jongste verkeersdeelnemer, maar ook ouders die hun kind naar school brengen. Veilige schoolroutes zijn daarbij noodzakelijk, maar veiligheid zit ook in iedere verkeersdeelnemer. Tevens starten we dit jaar met de uitvoering van het door de raad vastgestelde plan toegankelijkheid openbare ruimte.  Hierbij worden routes in de openbare ruimte naar specifieke bestemmingen toegankelijk gemaakt voor mensen met een functiebeperking.

Ook willen we door goede communicatie met onze inwoners en belanghebbenden via de bekende communicatiekanalen bereiken dat er minder klachten komen en meer begrip is voor de werkzaamheden op het gebied van de openbare ruimte. Dit betekent voor ons dat we bij groot onderhoudsprojecten (asfalt, elementen en inboet) ook informatie aan de burgers en bedrijven verschaffen over de omvang en tijdsduur.

De afgelopen jaren zijn er veel grote projecten tot stand gekomen zoals de Ongelijkvloerse Spoorkruising Didam (OSKD), de randweg Didam, het Masterplan ’s-Heerenberg en de herinrichting van de wijk Nekkum in ’s-Heerenberg. Het Masterplan Didam en de ontbrekende schakel – het laatste deel rondweg rondom ‘s-Heerenberg en Zeddam - zullen naar verwachting in 2017 starten. Om een gedragen plan te krijgen, is hierbij informatie richting en overleg met inwoners en belanghebbenden cruciaal. Met de beide masterplannen willen we aantrekkelijker centra realiseren, tevens verbetert de infrastructuur en verkeersveiligheid en neemt de leefbaarheid toe door de uitvoering van de genoemde projecten.

Wij streven ook naar een energie zuinigere openbare ruimte. Dit doen we door traditionele verlichting om te zetten naar LED en bij nieuwe projecten rekening te houden met LED verlichting, daarnaast verwerken we houtig restmateriaal duurzaam en hergebruiken het bijvoorbeeld als energiebron.

 Om verdere invulling te geven aan een verbeterde bedrijfsvoering wordt in 2017 ook ingezet op keten optimalisatie. Dit doen we door de basisregistraties te implementeren in de organisatie, waardoor efficiënter werken mogelijk wordt gemaakt. 

Programmadoel:
De gemeente streeft naar een efficiënter /effectiever beheer van de openbare ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met participatie, veiligheid en duurzaamheid. 

 

Kaderstellende (beleids)nota's

 • Raadsprogramma
 • Milieuprogramma
 • Beleidsnota integrale handhaving Montferland (fysieke leefomgeving) (2013)
 • Handhavingsprogramma
 • Gemeentelijk Rioleringsplan Montferland (verbreed GRP 2011 – 2015)
 • Waterplan
 • Groenstructuurplan “Groen met karakter” (2010)
 • Integraal Gemeentelijk verkeer en Vervoerplan
 • Hondenbeleidsplan
 • Boombeheerplan (in voorbereiding)
 • Speelbeleid (in voorbereiding)

Programmaonderdelen

Afval

Wat willen we bereiken?

Van de ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen wordt ten opzichte van de laatste meting in 2015 3% meer hergebruikt of nuttig toegepast

hergebruik/nuttige toepassing van huishoudelijke afvalstoffen
Periode
1. Streefwaarde >70%
2. Laatste meting 67%
3. Voorlaatste meting 66%

Wat gaan we daarvoor doen?

Meer dan 89% hergebruik/nuttige toepassing afvalstromen aanbiedstation

hergebruik/nuttige toepassing afvalstromen aanbiedstation
Periode
1. Streefwaarde >89%
2. Laatste meting 89%
3. Voorlaatste meting 88%

Milieu

Wat willen we bereiken?

Montferland energieneutraal in 2030; in 2020 is de energieneutraliteit 20%

Aantal postcoderoosprojecten
Periode
1. Streefwaarde tenminste 1
2. Voorlaatste meting -
3. Laatste meting -

Aantal publicaties
Periode
1. Streefwaarde 15
2. Voorlaatste meting 17
3. Laatste meting -

Percentage inkoop groene stroom door gemeente
Periode
1. Streefwaarde 100%
2. Voorlaatste meting 100%
3. Laatste meting 100%

Uitgeleende bedrag duurzaamheidsleningen
Periode
1. Streefwaarde € 1.000.000
2. Voorlaatste meting -
3. Laatste meting -

Wat gaan we daarvoor doen?

Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

100% houtig restmateriaal gebruiken voor duurzaam verwerken

Houtig restmateriaal duurzaam hergebruik 5% (2018)
Periode
1. Streefwaarde 4%
2. Laatste meting 4%
3. Voorlaatste meting 4%

Houtig restmateriaal t.b.v. co2 compensatie 95% (2018)
Periode
1. Streefwaarde 97%
2. Laatste meting 95%
3. Voorlaatste meting 95%

100% van alle projecten en grote onderhoudsrondes in de openbare ruimte betrekken bij de wijk- en dorpsraden

Betrekken specifieke doelgroepen bij grote aanpassingen in de openbare ruimte
Periode
1. Streefwaarde 100% (eind 2017)
2. Laatste meting 100% (1e halfjaar 2016)
3. Voorlaatste meting 100% (2015)

Klachten in de openbare ruimte (KCC) verkleinen met 25% in 2018
Periode
1. Streefwaarde 2400 (eind 2017)
2. Laatste meting 1273 (1ste half jaar)
3. Voorlaatste meting 2484 (2015)

Wat gaan we daarvoor doen?

10% energiebesparing bereiken in de openbare verlichting

Energie besparing OV (7.318 lampen met berekend vermogen op 01-01-2009 1.422 MWh) streefwaarde is 1.280 Mwh (2020)
Periode
1. Streefwaarde 1.330 Mwh (eind 2016)
2. Laatste meting 1.335 Mwh (2015)
3. Voorlaatste meting 1365 Mwh (2014)

Wat gaan we daarvoor doen?

10% minder verkeersbewegingen in de kern Didam

Wat gaan we daarvoor doen?

5% minder verkeersongevallen

Vermindering van het aantal ongevallen van 5% ten opzichte van laatste meting (20% in 2020)
Periode
1. Streefwaarde 160 (2017)
2. Laatste meting 175 (2015)
3. Voorlaatste meting 179 (2014)

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Beheer leefomgeving zijn:

Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

 

Bedragen x1.000
Exploitatie Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Lasten 17.336 13.120 11.102 11.249 11.460 11.634
Baten 5.941 6.091 7.253 7.537 7.517 7.688
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -11.395 -7.029 -3.848 -3.713 -3.942 -3.946
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Stortingen 0 347 0 0 0 0
Onttrekkingen -4.618 -848 -100 0 0 0
Mutaties reserves 4.618 501 100 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -6.777 -6.528 -3.748 -3.713 -3.942 -3.946