Uitgaven

8,08%

€ 6.885

x € 1.000
8,08% Complete

Inkomsten

73,16%

€ 62.340

x € 1.000
73,16% Complete

Saldo

289229,6%

€ 55.455

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

8,08%

€ 6.885

x € 1.000
8,08% Complete

Inkomsten

73,16%

€ 62.340

x € 1.000
73,16% Complete

Saldo

289229,6%

€ 55.455

x € 1.000

Toelichting

Op grond van de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren wij het overzicht tegelijk met de overige programma’s.

Context en achtergronden

Onderdeel Algemene dekkingsmiddelen heeft, in tegenstelling tot de overige programma’s, een algemeen karakter. Bij dit onderdeel worden de lasten, maar voornamelijk de baten geraamd van o.a. de algemene belastingen (de onroerende zaak belastingen, de hondenbelasting en toeristenbelasting) en de algemene uitkering. Tegenover deze inkomsten staan geen directe uitgaven; het zijn algemene, niet-geoormerkte, dekkingsmiddelen.

Ook de stelposten voor onvoorziene uitgaven en onderuitputting vallen onder dit onderdeel.

 • Wij streven naar optimale middelenverwerving, waarbij de mate van middelenverwerving op korte termijn maar zeer beperkt kan worden beïnvloed:
 • De stijging van de heffingen (i.c. de afvalstoffen- en rioolheffing) is ingekaderd door het uitgangspunt van kostendekkendheid, zoals dat is vastgelegd in de Kadernota;
 • In afwijking van het Raadsprogramma 2014 – 2018, die uitgaat van een stijging van de OZB met maximaal het inflatiepercentage, geen stijging van de OZB;
 • Hetzelfde Raadsprogramma bepaalt dat de totale woonlasten (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing) onder het landelijk gemiddelde blijven;
 • De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is enerzijds afhankelijk van de beschikbare rijksmiddelen en anderzijds afhankelijk van de specifieke kenmerken (bijv. aantal inwoners);
 • De inkomsten uit beleggingen zijn afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de betreffende ondernemingen. Daarbij en ook bij andere uitzettingen van gelden vormt het treasurystatuut een restrictief kader.

Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

 

De Integratie-uitkering sociaal domein loopt in de periode 2017-2020 af van € 18,3 mln. in 2017 tot € 17,1 mln. in 2020. Overigens is het voornemen van het rijk om de integratie-uitkering sociaal domein met ingang van 2018 over te hevelen naar de algemene uitkering.

Over de algemene uitkering kunnen we u n.a.v.  de afgelopen mei- en septembercirculaire het volgende melden:

 • De accressen zijn anders dan verwacht in de Kadernota 2017. Voor 2017 en 2018 ruim € 900.000 hoger, 2019 circa € 300.000 lager en voor de jaren daarna ongeveer gelijk;
 • Groot onderhoud Gemeentefonds:
  Bij een onderzoek is vastgesteld dat gemeenten met een groot buitengebied meer kosten maken voor het bijhouden van bestemmingsplannen in het buitengebied dan zij uit de Algemene uitkering ontvangen.
  Van de berekende € 129 miljoen hebben de gemeenten in 2016 al € 43 miljoen ontvangen (1/3 deel). De minister heeft aangekondigd dat de plattelandsgemeenten in 2017 nog eens € 43 miljoen ontvangen, dus in totaal € 86 miljoen structureel.
  Het al dan niet honoreren van het laatste 1/3 deel wordt betrokken bij een breed onderzoek naar de grondslagen van de verdeling van rijksgelden over gemeenten, dit onderzoek is onlangs gestart.
  Wij ontvangen dan ook voorlopig maar ca. € 6 ton (2/3 deel) in plaats van 9 ton in het kader van de herverdeling gemeentefonds.
  Voor de Kadernota 2017 waren we uitgegaan van 7 ton, dat is nu dus  structureel ruim 1 ton lager. Bovendien wordt er nog een overgangsregeling (suppletieregeling) ingevoerd, zodat we het bedrag van € 0,6 miljoen pas in 2018 ontvangen. Voor 2017 bedraagt het nadeel ten opzichte van de Kadernota ca. € 0,4 mln.

 

Overzicht geraamde algemene dekkingsmiddelen *)

(Bedragen x1.000)

  Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Algemene uitkering 49.534 50.055 47.483 47.453 47.429 47.450
Baatbelasting 2 2 3 3 3 3

Deelnemingen/beleggingen/nutsbedrijven

505 420 580 375 370 370
Financiering 3.164 2.348 1.175 1.264 1.355 1.399
Hondenbelasting 196 194 197 203 197 203
Onvoorzien 0 -20 -20 -20 -20 -20
Overige alg dekkingsmiddelen -465 393 200 -250 -250 -250
OZB 6.349 6.190 6.300 6.300 6.300 6.300

Reclamebelasting

2 3 1 1 1 1

Uitvoering wet WOZ

-356 -381 -265 -265 -265 -265
Totaal algemene dekkingsmiddelen 58.930 59.205 55.654 55.062 55.119 55.190

*)  De opbrengstramingen van de diverse belastingen in de tabel zijn inclusief de lasten van heffing en invordering. 

Het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen heeft, in tegenstelling tot de overige programma’s, een algemeen karakter. Bij dit onderdeel worden de lasten, maar voornamelijk de baten geraamd van o.a. de algemene belastingen (de onroerende zaak belastingen, de hondenbelasting en toeristenbelasting) en de algemene uitkering. Tegenover deze inkomsten staan geen directe uitgaven; het zijn algemene, niet geoormerkte, dekkingsmiddelen.

Ook de stelposten voor onvoorziene uitgaven en onderuitputting vallen onder dit onderdeel.

Mutaties reserves

Het totaal van de toevoegingen en onttrekkingen per programma in deze begroting zijn als volgt:

 

Financiën

De financiële kaders, inclusief nieuw beleid en kapitaallasten investeringen, voor het programma Algemene dekkingsmiddelen zijn:
Voor een overzicht van de verwerkte bedragen voor nieuw beleid en investeringen wordt verwezen naar de bijlagen.

Bedragen x1.000
Exploitatie Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Lasten 17.592 9.052 6.686 6.962 6.812 6.751
Baten 73.325 68.440 62.340 62.024 61.932 61.941
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 55.733 59.388 55.654 55.062 55.119 55.190
Toevoegingen en onttrekkingen Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Mjb raming 2018 Mjb raming 2019 Mjb raming 2020
Stortingen 7.560 1.973 199 216 239 239
Onttrekkingen -9.880 -1.002 0 0 0 0
Mutaties reserves 2.320 -971 -199 -216 -239 -239
Gerealiseerd resultaat 58.053 58.417 55.455 54.847 54.880 54.951